Statens folkhälsoinstitut gav 2003 ut en antologi av sinsemellan självständiga bidrag inom hälsoekonomi. Denna antologi fick titeln ”Hälsoekonomi för folkhälsoarbete” och gavs ut som rapport R2003:11. Senare har behovet ökat av att samla färsk kunskap på området i en ny skrift. Folkhälsoinstitutet får i allt högre grad förfrågningar om att medverka till att öka metodkunskaperna när det gäller ekonomisk verksamhet på regional och kommunal nivå. Därför ger Folkhälsoinstitutet nu ut en handledning grundad på bidrag från de senaste årens svenska forskning. Handledningen är en metodologisk antologi med en kommenterande text som svarar på samhällsekonomiska frågeställningar om folkhälsa. Rapporten vänder sig till beslutsfattare och utredare inom stat, landsting och kommun. Rapporten kan också med fördel användas i folkhälsoutbildningarna.

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut
  • Utgivningsår: 2011
  • Antal sidor: 166
  • Artikelnummer: FHI110510