Rapporten är en komplettering till det beslutsunderlag som Socialstyrelsen överlämnade till regeringen 28 december 2012 tillsammans med myndighetens rekommendation om att införa hepatit B-vaccination i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Bläddra och läs i publikationen längre ned

Läs Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

IHE-rapport: En samhällsekonomisk analys av två strategier för vaccination mot hepatit B (PDF-dokument, 527 kB)

Sammanfattning

Detta är en komplettering av underlaget till Socialstyrelsens tidigare rekommendation till regeringen om införande av hepatit B vaccination i det allmänna barnvaccinationsprogrammet enligt den nu gällande ordningen för de nationella programmen. Socialstyrelsens bedömning och slutsatser är oförändrade jämfört med föregående rapport.

Efter genomgång av samtliga 13 faktorer har underlag för områdena vaccinanvändning inklusive säkerhet och medicinetiska och humanitära aspekter samt samhällsekonomi kompletterats. Socialstyrelsen har utifrån underlagen gjort en sammanvägd bedömning utan inbördes rangordning av de 13 faktorerna i Smittskyddsförordning 2004:255 7 d §. Rapporten innehåller förtydliganden om var i underlaget information om enskilda faktorer återfinns.

Användningen av hepatit B vacciner har de senaste åren ökat och flera landsting har redan infört erbjudande om hepatit B vaccin i barnvaccinationsprogrammen på regional nivå, antingen gratis eller mot viss avgift, vilket har inneburit att vaccinationstäckningen mot hepatit B i barngruppen har ökat. Idag vaccineras cirka 45 procent av barnen i Sverige, och i enstaka landsting är cirka 85 procent av barnen vaccinerade. I vissa landsting, särskilt mindre landsting, som inte infört erbjudande om hepatit B vaccination är vaccinationstäckningen däremot betydligt lägre (15–20 procent). Denna skillnad mellan landstingen innebär en ojämlik vård.

Resultatet av den samhällsekonomiska analysen visar visserligen att det är svårt att säga om vaccination mot hepatit B inom ramen för det allmänna barnvaccinationsprogrammet är kostnadseffektiv eller inte. Detta är dock inte avgörande för Socialstyrelsens rekommendation om att införa vaccinationen i det nationella programmet, särskilt inte som en av slutsatserna i den ekonomiska analysen är att resultaten är mycket känsliga för antaganden om pris på vaccinationen och nuvarande täckningsgrad, vilket bidrar till att analysen är osäker.

I kompletteringen av de medicinetiska och humanitära aspekterna har frågan tagits upp av Socialstyrelsens råd för etiska frågor. Rådet har inte identifierat något hepatit B-specifikt dilemma avseende de medicinetiska och humanitära perspektiven för ett införande av hepatit B vaccination i det allmänna nationella vaccinationsprogrammet för barn. Övervägandena är huvudsakligen av mer generell natur och avviker inte från de vaccinationer som redan ingår i barnvaccinationsprogrammet. Däremot är det mycket som talar för en rekommendation om vaccination i tidig ålder, såsom frågan om stigmatisering, det goda vaccinanslaget vid ung ålder och den långa oskyddade perioden för den enskilde vid vaccination i högre ålder. Tillgången till förebyggande hälsovård i form av vaccination av barn kan även finna stöd i § 24 FN:s konvention om barnets rättigheter.

Bläddra och läs

  • Författare: Socialstyrelsen
  • Utgivningsdatum: 2014-01-01
  • Antal sidor: 27
  • Artikelnummer: 2014-3-8