Folkhälsomyndighetens plan för tillsynsvägledning 2019–2021 riktar sig till kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder och till länsstyrelserna. Syftet med planen är att tydliggöra vilken vägledning vi planerar att genomföra under perioden.

Sammanfattning

Folkhälsomyndigheten ska enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ge tillsynsvägledning till operativa tillsynsmyndigheter i frågor om hälsoskydd. När det gäller tillsynsvägledning under 2019–2021 kommer vi att prioritera följande:

 • Bassängbad: Slutföra revidering av allmänna råd och övrig vägledning samt arrangera en seminarieserie under 2021.
 • Objektburen smitta: Ta fram en ny vägledning om miljöbalkens 9 kap 14–15 §§ och ersätta handboken om objektburen smitta med en ny vägledning.
 • Temperatur inomhus: Påbörja översyn av allmänna råd och övrig vägledning.
 • Radon: Se över allmänna råd och övrig vägledning för att sedan revidera eller ta bort dessa.

Utöver detta kommer vi fortlöpande ge tillsynsvägledning genom att

 • besvara frågor om hälsoskydd som inkommer till Folkhälsomyndigheten
 • se över och vid behov uppdatera Folkhälsomyndighetens webbsidor om hälsoskydd
 • delta på cirka sex regionala hälsoskyddsträffar som länsstyrelserna och/eller den regionala miljösamverkan anordnar. Temat som vi erbjuder 2019 är buller och insatsen genomförs tillsammans med Naturvårdsverket.
 • anordna en årlig hälsoskyddsträff för länsstyrelserna och den regionala miljösamverkan
 • delta i den nationella bullersamordningen.

Folkhälsomyndigheten gör en årlig översyn av planen 2020 och 2021 samt uppdaterar den vid behov. Det finns olika omvärldsfaktorer, till exempel ändrad lagstiftning, nya rön om hälsorisker eller uttalade prioriteringar från regeringen, som kan påverka våra prioriteringar när det gäller tillsynsvägledning och därmed även planen.

Relaterad information
Uppdaterad plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2020–2021

 • Författare: Folkhälsomyndigheten
 • Publicerad: 3 oktober 2018
 • Uppdaterad: -