Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2019–2021

Publicerad: 3 oktober 2018Uppdaterad: -Folkhälsomyndigheten

Om publikationen

I miljötillsynsförordningen står att Folkhälsomyndigheten ska ha en treårig plan för sin tillsynsvägledning enligt miljöbalken. Planen ska ses över vid behov och minst en gång varje år.

Huvudsyftet med denna plan är att tydliggöra för kommuner och länsstyrelser vilken tillsynsvägledning Folkhälsomyndigheten kommer att genomföra under perioden 2019–2021 och på vilket sätt. I planen finns även en uppföljning av den tidigare planen som gällde för åren 2016–2018 och en beskrivning av hur den nya tagits fram.

Folkhälsomyndigheten ska enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ge tillsynsvägledning till operativa tillsynsmyndigheter i frågor om hälsoskydd. Det övergripande målet med tillsynsvägledningen är att skapa förutsättningar för en rättssäker, likvärdig och effektiv kommunal hälsoskyddstillsyn som bidrar till att uppfylla miljöbalkens intentioner.

Folkhälsomyndigheten gör en årlig översyn av planen 2020 och 2021 samt uppdaterar den vid behov. Det finns olika omvärldsfaktorer, till exempel ändrad lagstiftning, nya rön om hälsorisker eller uttalade prioriteringar från regeringen, som kan påverka vår prioritering när det gäller tillsynsvägledning och därmed även planen.

Projektgruppen på Folkhälsomyndigheten har bestått av utredarna Lina Boström, Patrik Hultstrand och Karin Björklund. I den slutliga handläggningen har enhetschefen Agneta Falk Filipsson och avdelningschefen Britta Björkholm medverkat.

Folkhälsomyndigheten

Johan Carlsson
Generaldirektör

Prioriterad tillsynsvägledning 2019–2021

I tabell 1 och texten nedanför återfinns de områden och insatser som Folkhälsomyndigheten prioriterar 2019–2021. Omvärldsfaktorer såsom ändrad lagstiftning, nya rön om hälsorisker och uttalade prioriteringar från regeringen har påverkat våra prioriteringar.

Tabell 1. Folkhälsomyndighetens prioriterade tillsynsvägledning 2019–2021

OmrådeInsatserVerksamhetsår
Bassängbad Slutföra revidering av allmänna råd och övrig vägledning 2019–2020
Seminarieserie 2021
Objektburen smitta Ta fram vägledning enligt miljöbalkens 9 kap. 14–15 §§ 2019–2020
Temperatur inomhus Påbörja översyn av allmänna råd och övrigt vägledningsmaterial 2019–2021
Radon Översyn av allmänna råd och övrigt vägledningsmaterial 2019

Utöver detta kommer vi ge fortlöpande tillsynsvägledning genom att

 • besvara frågor om hälsoskydd som inkommer till Folkhälsomyndigheten
 • fortlöpande se över och vid behov uppdatera Folkhälsomyndighetens webbsidor om hälsoskydd
 • delta på cirka sex regionala hälsoskyddsträffar som länsstyrelserna och/eller den regionala miljösamverkan anordnar. Temat som vi erbjuder 2019 är buller och insatsen genomförs tillsammans med Naturvårdsverket.
 • anordna en årlig hälsoskyddsträff för länsstyrelserna och den regionala miljösamverkan
 • delta i den nationella bullersamordningen.

Beskrivning av tillsynsvägledande områden och insatser

Bassängbad

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad och tillhörande vägledning kommer revideras under 2019–2020. Handboken om bassängbad kommer att tas bort och ersättas med en e-publikation. Under 2021 planerar vi att genomföra en nationell seminarieserie om tillsyn av bassängbad.

Objektburen smitta

En ny tillsynsvägledning om miljöbalkens 9 kap. 14–15 §§ kommer att tas fram under 2018–2019. Handboken om objektburen smitta kommer att tas bort och ersättas med en ny vägledning under 2019–2020.

Temperatur inomhus

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus och tillhörande vägledningsmaterial kommer att ses över 2019–2021 för att sedan eventuellt revideras. Nya kunskapsunderlag om inomhustemperatur kommer att tas fram under perioden.

Radon

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om radon inomhus och tillhörande vägledning kommer under 2019 att ses över för att sedan eventuellt revideras eller tas bort. Vårt tillsynsvägledningsansvar för radon har förändrats eftersom tillsyn av radon i bostäder och lokaler i huvudsak regleras av den nya strålskyddslagen (2018:396).

Övriga tillsynsvägledande insatser 2019–2021

Dessutom ger Folkhälsomyndigheten fortlöpande tillsynsvägledning. I detta ingår bland annat att svara på frågor som inkommer till vår Hälsoskyddsbrevlåda, delta på cirka sex regionala hälsoskyddsträffar som länsstyrelserna och/eller den regionala miljösamverkan anordnar och anordna en hälsoskyddsträff för länsstyrelserna och den regionala miljösamverkan. Från och med 2018 har vi årliga teman för de regionala hälsoskyddsträffarna. Temat för 2019 är buller och insatsen genomförs tillsammans med Naturvårdsverket.

Samordning med andra myndigheter

Tillsynsvägledande myndigheter ska aktivt verka för samordning och samverkan i frågor om tillsynsvägledning.

Tillsyns- och föreskriftsrådet (ToFR) är ett samverkans- och samrådsorgan för myndigheter som arbetar med föreskrifter, tillsynsvägledning och operativ tillsyn enligt miljöbalken. Myndigheterna under ToFR har gemensamt beskrivit vilka fem egenskaper som karaktäriserar god tillsynsvägledning:

 • Planerad: Tillsynsvägledningen bedrivs regelbundet och systematiskt med utgångspunkt från vad som är prioriterat på nationell och regional nivå.
 • Koordinerad: Tillsynsvägledningen anpassas tidsmässigt mellan olika sakområden eftersom målgruppen kan vara densamma.
 • Tydlig: Den tillsynsvägledande myndigheten visar tydligt hur den prioriterar sin tillsynsvägledning och varför.
 • Kommunikativ: Tillsynsvägledningen förmedlas på det sätt som bäst bidrar till att utveckla den operativa tillsynen.
 • Tillgänglig: Både skriftlig och muntlig tillsynsvägledning går lätt för mottagaren att få tag på och förstå.

Enligt miljötillsynsförordningen ska Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Statens jordbruksverk och Folkhälsomyndigheten ha planer för tillsynsvägledning. Inom ToFR har därför en gemensam, övergripande process utvecklats för hur myndigheterna ska samverka när de tar fram planerna.

Syftet med samordningen

Syftet med samordningen är att myndigheternas planer för tillsynsvägledning ska tas fram genom liknande arbetsformer, vilket bland annat ger möjlighet till samverkan kring tillsynsvägledande aktiviteter. Ytterligare ett syfte är att samordna kommunikationsinsatser till gemensamma målgrupper och att tidsmässigt anpassa myndigheternas tillsynsvägledning mellan olika sakområden.

En gemensam planeringsprocess

Den gemensamma processen innebär att de centrala myndigheterna följer en överenskommen metod när de tar fram sina respektive planer för tillsynsvägledning. Följande steg finns beskrivna i den gemensamma processen:

 1. Intern behovskartläggning och miljömålsanalys
 2. Extern gemensam behovskartläggning
 3. Intern analys och prioritering
 4. Samordning av planerade aktiviteter
 5. Remiss eller återkoppling

För 2019–2021 års planer har de centrala myndigheterna valt att utföra den externa behovskartläggningen via en gemensam enkät som skickades ut i januari 2018. Syftet med enkäten var att kommuner och länsstyrelser skulle ge synpunkter på vilka tillsynsområden de ansåg vara mest prioriterade vad gäller tillsynsvägledning. Syftet var också att kartlägga i vilken form målgrupperna föredrar att få tillsynsvägledningen.

Varje myndighet avgör själv om planen ska skickas på remiss innan den beslutas. Folkhälsomyndigheten har denna gång valt att inte skicka planen på remiss eftersom vi via den gemensamma enkäten redan fått in synpunkter från våra målgrupper.

Planerade nationella tillsynsprojekt och -kampanjer

Den gemensamma processen underlättar för de centrala myndigheterna att hitta tillsynsprojekt och -kampanjer att samverka i. Den ger också förutsättningar för att anpassa resurskrävande tillsynsprojekt och -kampanjer tidsmässigt, eftersom målgruppen kan vara densamma.

Folkhälsomyndigheten planerar under perioden att göra en nationell informationsinsats i form av en seminarieserie om tillsyn av bassängbad.

Övrig planerad samverkan

Folkhälsomyndigheten medverkar i ToFR. Vi deltar även i den nationella bullersamordningen där vi samverkar med Naturvårdsverket, Boverket, Trafikverket, Transportstyrelsen och länsstyrelserna i frågor om omgivningsbuller och verkar för goda ljudmiljöer. Dessutom medverkar vi, tillsammans med andra berörda myndigheter och aktörer, i flera nationella nätverk som t.ex. rör bostäder och inomhusmiljöer, vårdlokaler, radon, objektsburen smitta, bassängbad och elektromagnetiska fält (EMF).

Folkhälsomyndighetens arbete med tillsynsvägledning

Folkhälsomyndigheten ska, enligt miljötillsynsförordningen, ge tillsynsvägledning till operativa tillsynsmyndigheter i frågor om hälsoskydd i bostäder och lokaler med mera, enligt 9 kap. miljöbalken. Vi ska också ge tillsynsvägledning i frågor om smittskydd och övrigt hälsoskydd av hygienisk eller medicinsk karaktär samt vissa frågor enligt kap. 14 och 15 miljöbalken. Vi delar ansvaret för tillsynsvägledning med länsstyrelserna och vi ska också stödja länsstyrelsernas tillsynsvägledning till kommunerna.

Stöd och råd till de operativa tillsynsmyndigheterna

Folkhälsomyndigheten ger i dag tillsynsvägledning till kommunerna i form av allmänna råd, handböcker och information på vår webbplats. Dessutom medverkar vi på regionala hälsoskyddsträffar och seminarier samt ger stöd och råd till kommunerna när vi får frågor.

Många av våra allmänna råd och handböcker är gamla och behöver ses över och eventuellt revideras. Vi ser löpande över de kunskapsunderlag som våra allmänna råd bygger på och vi planerar framöver att ersätta trycka handböcker med e-publikationer.

Uppföljning och utvärdering av den operativa tillsynen

För att veta om den operativa tillsynen fungerar som det är tänkt behöver man följa upp och utvärdera den. Naturvårdsverket följer årligen upp kommuners och länsstyrelsers miljöbalkstillsyn, i samråd med Folkhälsomyndigheten, Statens jordbruksverk, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen och länsstyrelserna. Kommunerna och länsstyrelserna får bland annat redogöra för resurstillgång, eventuell samverkan och antal tillsynsobjekt inom olika tillsynsområden samt hur de har prioriterat tillsynsresurserna. De tillsynsvägledande myndigheterna följer också upp de operativa tillsynsmyndigheternas tillsyn inom olika fördjupningsområden som varierar från år till år. Dessa uppföljningar syftar till att ge en mer detaljerad bild av tillsynen inom specifika tillsynsområden.

Resultaten från uppföljningarna används av både operativa tillsynsmyndigheter och centrala tillsynsvägledande myndigheter för att utveckla arbetet med tillsyn och vägledning.

Samordning av den operativa tillsynen

Tillsynsvägledningen ska stödja kommunernas operativa tillsyn så att de kan bedriva en effektiv och likvärdig tillsyn. Folkhälsomyndighetens ambition är att samordna den operativa tillsynen genom att följa kunskapsläget, ta fram vägledningar och regelbundet genomföra seminarier, konferenser eller nationella tillsynsprojekt som är riktade till landets tillsynsmyndigheter.

Uppföljning av tidigare plan för tillsynsvägledning 2016–2018

Uppföljning av prioriterade insatser

Folkhälsomyndigheten har följt upp de prioriterade insatser som stod i planen 2016–2018. De sammanfattas här:

 • En nationell seminarieserie om inomhusmiljön i asylboenden genomfördes våren 2016. Inom projektet arrangerades sex seminarier som var riktade till tillsynsmyndigheterna. Ett av seminarierna spelades in och finns tillgängligt på vår webbplats.
 • Folkhälsomyndighetens vägledning om Migrationsverkets asylboenden kompletterades i juni 2016 med frågor och svar om asylboenden.
 • Tidigare meddelandeblad hos Socialstyrelsen om fukt och mikroorganismer har uppdaterats och lades ut på Folkhälsomyndighetens webbplats i form av webbtext i januari 2016.
 • En nationell seminarieserie om fukt och mikroorganismer genomfördes hösten 2017. Inom projektet arrangerades fem seminarier som var riktade till tillsynsmyndigheterna. Ett av seminarierna webbsändes och spelades in. Filmer och presentationer finns tillgängliga på Folkhälsomyndighetens webbplats.
 • År 2016–2017 såg Folkhälsomyndigheten över de allmänna råden om buller inomhus och tog fram nya kunskapsunderlag. Översynen visade att riktvärdena i de allmänna råden om buller inomhus fortfarande är aktuella och att inga justeringar behövs i dagsläget. Under 2018 revideras övrig vägledning om buller. Mot slutet av 2018 planerar vi att ta bort handboken om buller och ersätta den med en e-publikation.
 • Färdigställandet av nya allmänna råd om bassängbad har skjutits fram på grund av att det behövs mer kunskap. Planen är att publicera nya allmänna råd 2020.
 • År 2017–2018 har arbete med att revidera vägledningen Ansvarsfördelning för tillsyn av vårdlokaler pågått. Publiceringen av en ny vägledning planeras till i början av 2019.
 • Under 2018 har vi deltagit aktivt i arbetet med att implementera strålskyddsdirektivet genom en ny lag om stålskydd. Arbetet leds av Strålsäkerhetsmyndigheten. I och med implementeringen har vi börjat se över våra allmänna råd om radon inomhus, och det arbetet kommer att fortsätta under 2019.
 • Under perioden har vi utvecklat arbetet med att följa upp och utvärdera miljöbalkstillsynen. Naturvårdsverket har i samråd med Folkhälsomyndigheten, Statens jordbruksverk, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen och länsstyrelserna utvecklat en metod för systematisk, årlig uppföljning av den operativa tillsynen enligt miljöbalken. Den senaste uppföljningen innehåller en fördjupad del om tillsynen inom hälsoskydd och redovisas i Naturvårdsverkets rapport Tillsyn enligt miljöbalken– möjligheter till utveckling och förbättring. Rapporten redovisar resultaten av 2017 års miljöbalkstillsyn.
 • Folkhälsomyndigheten har under 2016–2018 deltagit i regionala hälsoskyddsträffar. Från och med 2018 har vi börjat erbjuda särskilda teman på träffarna. Mot slutet av 2018 kommer filmer och presentationer från årets tema om temperatur inomhus att läggas ut på vår webbplats.

Uppföljning av ytterligare insatser

Utöver det som stod i planen för 2016–2018 har följande tillsynsvägledande insatser genomförts:

År 2017 tog Naturvårdsverket tillsammans med Folkhälsomyndigheten fram en vägledning om riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik . Tanken är att vägledningen ska underlätta för tillsynsmyndigheterna i kommunerna när de besvarar remisser, handlägger anmälningar och bedriver tillsyn enligt miljöbalken.

Internt arbete med att effektivisera och kvalitetssäkra tillsynsvägledningen har bland annat resulterat i en ny brevlåda för frågor om tillsynsvägledning, halsoskydd@folkhalsomyndigheten.se.

Behov och prioritering av tillsynsvägledning

För att avgöra vilka vägledningsinsatser som ska prioriteras under 2019–2021 har vi genomfört ett antal undersökningar och analyser. Resultaten har använts som underlag för denna plan och de kommer också att påverka den årliga uppdateringen av planen.

Kartläggning och analys av vägledningsbehov

För att kartlägga behovet av tillsynsvägledning inom vårt ansvarsområde gjorde vi mot slutet av 2017 en omvärldsanalys. Den bestod i att kartlägga:

 • ändringar av regler som berör tillsynsområdet
 • uttalade prioriteringar från regeringen
 • miljöhälsoeffekter och trender inom miljö och/eller hälsa som berör tillsynsområdet
 • områden som lyfts inom arbetet med miljökvalitetsmålen och folkhälsans utveckling samt Agenda 2030
 • de operativa tillsynsmyndigheternas behov av tillsynsvägledning utifrån bland annat underlag från uppföljning av miljöbalkstillsynen och kontakter via e-post, telefon och regionala hälsoskyddsträffar
 • områden där tillsynsvägledning saknas eller är bristfällig
 • Folkhälsomyndighetens befintliga tillsynsvägledning och dess behov av uppdatering.

Grunder för våra prioriteringar

Efter analysen gjorde Folkhälsomyndigheten en intern prioritering av vägledningsbehoven. Prioriteringen utfördes med hjälp av ett internt prioriteringsverktyg som tar hänsyn till följande aspekter:

 • nya regler och ny rättspraxis
 • bristfällig vägledning eller avsaknad av vägledning
 • ny kunskap
 • hållbarhet, miljöpåverkan och klimatanpassning
 • jämlikhet i hälsa och prioriterade grupper i folkhälsosammanhang, grupper som är känsliga för miljörelaterade hälsofaktorer
 • allvarlighet (miljöfaktorer med hög risk vid exponering), inklusive omfattning och trender
 • samordningsvinster.

Synpunkter från våra målgrupper

När prioriteringen var klar fick kommuner och länsstyrelser lämna önskemål om områden för tillsynsvägledning. Detta skedde via den gemensamma enkät som skickades ut av Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket i januari 2018.

Områden med särskilt stort behov av tillsynsvägledning

Av de områden som Folkhälsomyndigheten prioriterat internt var det ett antal som kommuner och länsstyrelser lyfte fram i enkätsvaren. De såg stora behov av tillsynsvägledning inom områdena buller inomhus, ventilation, fukt och mikroorganismer och objektburen smitta. Resultatet redovisas i figur 1.

Figur 1. Områden med särskilt stort behov av tillsynsvägledning, andel av svar på den myndighetsgemensamma enkäten. Flera svarsalternativ kunde anges.

Figur som visar områden med särskilt stort behov av tillsynsvägledning

De som svarade ”övrigt” i enkäten hade möjlighet att lämna fritextsvar, och där lyfte man särskilt fram vägledning om skol- och förskolegårdar, exempelvis när det gäller UV-skydd. Andra områden som togs upp var vägledning kring emissioner och lukt. Enstaka hade också lämnat kommentarer om att Folkhälsomyndigheten bör verka för att få utökad föreskriftsrätt på hälsoskyddsområdet och att vi bör utnyttja vår rätt att ta fram föreskrifter om egenkontroll. Några önskade också att den befintliga vägledningen kompletteras med exempelfall och hänvisning till domar.

Önskemål om nationella tillsynsprojekt

I enkäten ombads målgrupperna ange önskemål om inriktningen på det nästa nationella tillsynsprojektet. Av de svarande ville de flesta se ett nationellt tillsynsprojekt inom området bostäder (58 stycken), och det näst vanligaste önskemålet gällde bassängbad (35 stycken) följt av inomhusmiljö i förskola och fritidshem (28 stycken).

Önskemål om formen på tillsynsvägledningen

I enkäten efterfrågades i vilken form kommuner och länsstyrelser vill ha tillsynsvägledningen. De flesta önskade seminarier och utbildningstillfällen (114 stycken) tätt följt av nationella tillsynsprojekt (101 stycken). Flera angav även handläggarträffar, webbforum och Folkhälsomyndighetens webbplats som viktiga kanaler för vägledning.

Områden med behov av samverkan

I enkäten fanns en frisvarsfråga där kommunerna kunde ange inom vilka områden de ansåg att samverkan mellan myndigheter är särskilt värdefullt. Några vill se vill se ytterligare samverkan mellan samtliga myndigheter inom bullerområdet, särskilt mellan Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket. Vissa nämnde också mer samordning mellan Folkhälsomyndigheten, Boverket och Arbetsmiljöverket när det gäller regler och råd om inomhusmiljö. Enstaka nämnde även samverkan mellan Folkhälsomyndigheten och Inspektionen för vård och omsorg gällande tillsyn av vårdlokaler.

Identifierade behov av tillsynsvägledning för åren 2019–2021

Efter att Folkhälsomyndigheten kartlagt och prioriterat behoven av tillsynsvägledning både internt och externt gjorde vi en slutlig analys av vilka områden som ska prioriteras under 2019–2021. Resultatet av analysen återfinns i tabell 1 som visar att vi i första hand prioriterar tillsynsvägledning inom områdena bassängbad, objektburen smitta, temperatur inomhus och radon.

Bassängbad är fortsatt prioriterat tills en ny skriftlig vägledning har publicerats. Vi kommer också att genomföra en seminarieserie om tillsyn av bassängbad under 2021. Vi har denna gång valt att genomföra en seminarieserie i stället för ett nationellt tillsynsprojekt.

I ett par år har vi följt upp de operativa tillsynsmyndigheternas arbete med objektburen smitta, och uppmärksammat att det finns behov av mer stöd och kunskap. För kommande period prioriterar vi därför att ta fram en ny skriftlig tillsynsvägledning om objektburen smitta.

Folkhälsomyndigheten har valt att prioritera området temperatur inomhus under perioden. Nuvarande allmänna råd och handbok om temperatur inomhus är från 2005 och behöver ses över och revideras. Med klimatförändringen kan värmeböljor komma att bli vanligare, något som aktualiserades sommaren 2018. Detta kommer att beaktas i översynen av den nuvarande vägledningen.

Arbetet med att implementera en ny lag om strålskydd har pågått under 2018 och väntas fortsätta även nästa år. Under denna tid måste vi se över vägledningen om radon, för att sedan revidera eller ta bort den. Området kommer vara prioriterat till dess implementeringen är genomförd.

Utöver ovanstående kommer vi under 2019, i samarbete med Naturvårdsverket, att erbjuda buller som tema på de hälsoskyddsträffar som länsstyrelserna anordnar. Buller är ett område som prioriterats högt av kommuner och länsstyrelser i enkäten.

Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2019–2021

Folkhälsomyndighetens plan för tillsynsvägledning 2019–2021 riktar sig till kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder och till länsstyrelserna. Syftet med planen är att tydliggöra vilken vägledning vi planerar att genomföra under perioden.

Sammanfattning

Folkhälsomyndigheten ska enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ge tillsynsvägledning till operativa tillsynsmyndigheter i frågor om hälsoskydd. När det gäller tillsynsvägledning under 2019–2021 kommer vi att prioritera följande:

 • Bassängbad: Slutföra revidering av allmänna råd och övrig vägledning samt arrangera en seminarieserie under 2021.
 • Objektburen smitta: Ta fram en ny vägledning om miljöbalkens 9 kap 14–15 §§ och ersätta handboken om objektburen smitta med en ny vägledning.
 • Temperatur inomhus: Påbörja översyn av allmänna råd och övrig vägledning.
 • Radon: Se över allmänna råd och övrig vägledning för att sedan revidera eller ta bort dessa.

Utöver detta kommer vi fortlöpande ge tillsynsvägledning genom att

 • besvara frågor om hälsoskydd som inkommer till Folkhälsomyndigheten
 • se över och vid behov uppdatera Folkhälsomyndighetens webbsidor om hälsoskydd
 • delta på cirka sex regionala hälsoskyddsträffar som länsstyrelserna och/eller den regionala miljösamverkan anordnar. Temat som vi erbjuder 2019 är buller och insatsen genomförs tillsammans med Naturvårdsverket.
 • anordna en årlig hälsoskyddsträff för länsstyrelserna och den regionala miljösamverkan
 • delta i den nationella bullersamordningen.

Folkhälsomyndigheten gör en årlig översyn av planen 2020 och 2021 samt uppdaterar den vid behov. Det finns olika omvärldsfaktorer, till exempel ändrad lagstiftning, nya rön om hälsorisker eller uttalade prioriteringar från regeringen, som kan påverka våra prioriteringar när det gäller tillsynsvägledning och därmed även planen.

Relaterad information
Uppdaterad plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2020–2021

 • Författare: Folkhälsomyndigheten
 • Publicerad: 3 oktober 2018
 • Uppdaterad: -

Öppna publikationen

Läs publikation

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan