Det här faktabladet ger kunskap om sexuellt överförda infektioner (STI efter engelskans Sexually Transmitted Infections) och kan användas som stöd i mötet mellan patient och läkare eller mellan patient och sjuksköterska. Det är alltså framförallt tänkt att användas i samband med ett besök på vårdcentral.

Informationen är ursprungligen framtagen 2009 av Socialstyrelsen och senast reviderad och uppdaterad av Folkhälsomyndigheten 2014. Texten är uppdaterad av Hans Fredlund, smittskyddsläkare i Örebro läns landsting, Universitetssjukhuset Örebro. Ansvariga på Folkhälsomyndigheten är enhetschefen Monica Ideström och utredaren Torsten Berglund.

Andra språk

Faktabladet finns även på följande språk: svenska, engelska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, franska, ryska, somaliska, spanska, thailändska, tigrinja.

Bläddra och läs