Rekommendationer vid besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19- pandemin

När undantag från besöksförbudet har beviljats

Publicerad: 9 april 2020Uppdaterad: -Folkhälsomyndigheten

Stöd till verksamheter

De här rekommendationerna är ett stöd till verksamheter som bedriver särskilda boenden för äldre. Rekommendationerna ligger till grund för framtagande av lokala rutiner för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 när ett undantag från besöksförbudet har beviljats på ett särskilt boende.

Socialstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av förordningen (2020:163) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (HSLF:FS 2020:17) lyfter fram exempel på vilka särskilda omständigheter som i enskilda fall kan motivera undantag från besöksförbudet.

Målgrupp och syfte

Rekommendationerna riktar sig till

 • kommuner och andra aktörer som bedriver verksamhet i form av särskilda boenden för äldre samt
 • regionernas smittskyddsenheter.

Syftet är att rekommendationerna ska vara ett stöd när nya rutiner för att förebygga smitta av covid-19 behöver tas fram. Det är aktuellt i samband med undantag från besöksförbudet på särskilda boenden för äldre.

Bakgrund till rekommendationerna

Hög ålder är den främsta riskfaktorn för att bli svårt sjuk i covid-19. I syfte att skydda äldre personer från smitta beslutade regeringen den 30 mars 2020 om förordningen (2020:163) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. De boendeformer som omfattas av förordningen är de som anges i 5 kap. 5 § andra eller tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) eller i motsvarande boendeform i 7 kap. 1 § första stycket 2 samma lag.

Besöksförbudet gäller från den 1 april fram till utgången av juni 2020. Den verksamhetsansvariga för respektive särskilda boende behöver se till att alla boende och deras besökare får information om förbudet. Folkhälsomyndigheten uppmuntrar den verksamhetsansvariga till att skapa andra möjligheter för att upprätthålla kontakten, exempelvis per telefon eller digitalt.

Den som är verksamhetsansvarig för ett särskilt boende kan i enskilda fall medge undantag från förbudet mot besök. Undantag kan endast medges vid särskilda omständigheter och där den verksamhetsansvariga bedömt att risken för spridning av sjukdomen covid-19 är liten för den som ska ta emot besök, övriga som bor i det särskilda boendet samt personalen.

Vad som kan utgöra särskilda omständigheter framgår av Socialstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av förordningen (2020:163) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (HSLF-FS 2020:17). I dessa allmänna råd finns även vägledning om den som i sin yrkesutövning tillhandahåller andra tjänster t.ex. i form av tandvård, fotvård, tolkning och reparationer.

Övergripande anvisning för besöksrutiner

Det är förbjudet med besök på särskilda boenden för äldre men när besök medges vid särskilda omständigheter är det viktigt att verksamheten har besöksrutiner för att förhindra smittspridningen av covid-19. Rutinerna behöver anpassas utifrån om den äldre personen som får besök är smittad av covid-19 eller om syftet är att förhindra att smitta av covid-19 kommer in på det särskilda boendet.

Den verksamhetsansvariga bör i samråd med den medicinskt ansvariga sjuksköterskan inom ramen för sitt ledningssystem ta fram rutiner för hur besök kan ske på ett säkert sätt. Vid behov kan samråd ske med smittskyddsenheten i regionen. Denna riskbedömning behöver beakta den aktuella situationen både utifrån den som ska ta emot besök, övriga som bor i det särskilda boendet, personalen samt besökaren.

Det är inte besöksförbud för personer under 18 år som ska besöka sin förälder eller någon annan som hen varaktigt bor eller tidigare bott tillsammans med. Men samma rutiner kan med fördel tillämpas i sådana fall.

Här nedan följer exempel på besöksrutiner.

 • Skicka information kring besöksförbudet till anhörig eller annan närstående.
 • Sätt upp information om att det är besöksförbud samt om vilka rutiner som gäller vid undantag från förbudet vid entrén. Information om rutiner bör även finnas i den äldres bostad.
 • Endast personer utan symtom på infektion får besöka en äldre person som bor i ett särskilt boende.
 • Informera besökaren om riskerna för smitta om den boende är sjuk i covid-19.
 • Bestäm en tid då besökaren kan komma på besök och informera om besöksrutinerna redan innan besöket och även på plats.
 • Redan vid entrén till det särskilda boendet bör det finnas möjlighet för besökaren att tvätta händer med tvål och vatten och/eller handdesinfektion.
 • Besök får enbart ske i den äldre personens bostad och personalen följer besökaren till bostaden.
 • När besökaren passerar gemensamma utrymmen, t.ex. i en korridor, bör övriga personer som bor på det särskilda boendet inte vistas där.
 • Besökaren bör hålla ett avstånd till den äldre med 2 meter.
 • Besökare får inte vistas i gemensamma utrymmen eller i kök, och får inte ha kontakt med övriga som bor på det särskilda boendet.
 • Om det är möjligt kan besöket ske utomhus.

Samråd

Rekommendationer har tagits fram i samråd med:

 • Intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
 • Smittskyddsläkarföreningen
 • Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering MAS-MAR
 • Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Frösunda
 • Verksamhetschef, Norrköpings kommun
 • Enhetschef/regionjurist, Smittskydd region Stockholm
 • Rättsavdelningen, Socialstyrelsen

Referenser

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för handläggning och val av skyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg, 30 mars 2020, Folkhälsomyndigheten.

Lagar och föreskrifter

Förordning (2020:163) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19.

Socialstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av förordningen 2020:163 om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (HSLF-FS 2020:17).

Rekommendationer vid besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19- pandemin

Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer till stöd för verksamheter som bedriver särskilda boendeformer för äldre. Rekommendationerna ger råd om hur verksamheten kan ta fram lokala rutiner för att förhindra smittspridning av covid-19. Rekommendationerna kan användas i utarbetandet av lokala rutiner för att förhindra smittspridning av covid-19 när verksamhetsansvarig beviljat undantag från besöksförbudet.

Socialstyrelsen har tagit fram allmänna råd som ger exempel till den verksamhetsansvariga när hen ska bedöma om det finns särskilda omständigheter till att medge undantag från besöksförbudet.

Till Socialstyrelsens webbplats: Stöd till chefer och huvudmän i kommunen

 • Författare: Folkhälsomyndigheten
 • Publicerad: 9 april 2020
 • Uppdaterad: -

Öppna publikationen

Läs publikation

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan