Det pågår just nu en pandemi av sjukdomen covid-19, som orsakas av det nya coronaviruset SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2). Kunskapen om hur länge man är immun mot sjukdomen, efter genomgången infektion, är fortfarande begränsad. Syftet med denna rapport är att sammanfatta den kunskap vi har hittills om påvisning av antikroppar mot SARS-CoV-2 samt den aktuella förståelsen om immunitet.

Denna publikation sammanfattar det aktuella kunskapsläget om antikroppssvar och immunitet för sjukdomen covid-19. Trots att kunskapsläget inte är fullständigt klart, är det angeläget att tidigt sammanställa den kunskap som finns om sjukdomen avseende serologi och immunitet.

Syftet är att ge ett stöd för beslut om hur pandemin fortsatt ska hanteras avseende påvisning av antikroppar och immunitet. Publikationen visar också de kunskapsluckor som fortsatt behöver utredas närmare.

Publikationen är baserad på ett underlag som har tagits fram av professor och överläkare Jan Albert, specialistläkare Robert Dyrdak och professor Gunilla Karlsson Hedestam. Samtliga vid Karolinska institutet i Stockholm