Folkhälsomyndighetens specialrapport från Ungdomsbarometern "Ungdomar och sexualitet" är en internetbaserad enkätundersökning med svar från 6121 unga i åldern 15-24 år. Resultatet visar att skolan idag kommer först på tredje plats när unga rangordnar de bästa informationskällorna i fråga om preventivmedel och sexuellt överförda infektioner.

Bläddra och läs i publikationen längre ned

Sammanfattning

Sexualitet

 • Sett över tid är andelen unga mellan 15 och 24 år som haft sin sexuella debut stabil och ligger kring sju av tio. Genomsnittsåldern för första samlaget är 16,3 år. Tjejer uppger att de debuterar något tidigare än killar (viktade genomsnittet för tjejer är 16,1 år och för killar 16,6 år).
 • Tjejer uppger att de har haft något fler sexpartners än killar. Sannolikt ligger en del av förklaringen i deras något lägre debutålder.
 • En högre andel tjejer än killar identifierar sig som bisexuella medans en högre andel killar identifierar sig som homosexuella. Ungdomsbarometern visar att 85 procent av den totala gruppen identifierar sig som heterosexuella .
 • En högre andel av tjejerna än killarna uppger att de är mycket nöjda med sitt sexliv.
 • Killar anger oftare än tjejer, att de har haft en tillfällig partner vid sitt senaste samlag. De äldre tjejerna uppger i högre utsträckning att de har en fast partner än de yngre.
 • En övervägande majoritet av ungdomarna hade inte druckit alkohol vid sitt senaste samlag, men drygt var tionde kille uppger att de var ganska eller mycket påverkade av alkohol vid senaste samlaget.

Sexuellt överförda infektioner (STI) och oönskad graviditet

 • Ungdomar är överlag mycket mer oroade för en graviditet än för att drabbas av sexuellt överförda infektioner. Drygt 4 av 10 ungdomar oroar sig inte alls.
 • Sammantaget ser ungdomar risken att smittas av sexuellt överförda infektioner som ganska liten. Vad gäller klamydia så visar de två senaste årens mätningar att andelen unga som svarar "ingen risk" har ökat betydligt. Nästan hälften av ungdomarna ser inte någon risk att smittas av klamydia jämfört med drygt en tredjedel år 2007. Även andelen av gruppen som inte ser en risk att smittas av hiv har ökat det senaste året och ligger nu på 61 % jämfört med 48 % år 2007.
 • En större andel av de äldre och samt killar vet inte var de ska vända sig för att testa sig.

Kondom och andra preventivmedel

 • Andelen unga som vid senaste samlaget skyddade sig med p-piller uppgick till 39 procent.
 • Andelen unga som uppgav att de alltid ser till att kondom används, uppgick till 24 procent.
 • Knappt fyra av tio ungdomar svarar att de sällan eller aldrig ser till att kondom används och ett minskat kondomanvändande kan ses de senaste åren. Yngre killar är de som i högst utsträckning anger att de alltid använder kondom. Ungdomars benägenhet att använda kondom avtar generellt sett med stigande ålder.
 • Killar framstår som betydligt mer riskbenägna än tjejer när det handlar om att inte avstå från sex om det saknas kondom.
 • Akut p-piller används oftast av äldre tjejer i åldern 20-24 år.

Information och kommunikation

 • Främst får ungdomar information om preventivmedel och sexuellt överförda infektioner via internet (vanligare bland killar), skolan eller ungdomsmottagningen (vanligare bland tjejer). Betydelsen av internet har ökad de senaste fyra åren och under 2012 har internet gått om skolan som den främsta informationskällan. 2013 har även ungdomsmottagningar gått om skolan som är nu på tredje plats.
 • Totalt kommer skolan på tredje plats när unga rankar de bästa informationskällorna och andelen som rankar skolan högt minskar över tid. Knappt en av fem bedömer skolans sex-och samlevnadsundervisning som bra eller mycket bra.
 • Nästan fyra av tio unga pratar helst med sina kompisar om sin sexualitet, följt av partner och personal på ungdomsmottagningar.

Bläddra och läs

 • Författare: Folkhälsomyndigheten
 • Utgivningsdatum: 2014-03-06
 • Antal sidor: 76