Folkhälsomyndighetens uppdaterade plan för tillsynsvägledning 2017–2018 riktar sig till kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder och till länsstyrelserna. Syftet med planen är att tydliggöra vilken vägledning myndigheten planerar att genomföra under perioden.

Bläddra och läs i publikationen längre ner.

Sammanfattning

Folkhälsomyndigheten ska enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ge tillsynsvägledning till operativa tillsynsmyndigheter i frågor om hälsoskydd. När det gäller tillsynsvägledning under perioden 2017–2018 kommer Folkhälsomyndigheten att prioritera vissa områden. Omvärldsfaktorer såsom ändrad lagstiftning, nya rön om hälsorisker och uttalade prioriteringar från regeringen kan dock påverka våra prioriteringar. En årlig översyn och uppdatering av planen kommer att göras även 2017.
Folkhälsomyndighetens prioriterade tillsynsvägledning, 2017–2018

  • Buller inomhus: Se över allmänna råd, se över övrigt vägledningsmaterial
  • Bassängbad: Ta fram kunskapsunderlag, se över allmänna råd, revidera kompletterande vägledning
  • Fukt och mikroorganismer: Arrangera seminarieserie
  • Vårdlokaler: Se över vägledningsmaterial
  • Uppföljning och utvärdering av tillsynen enligt miljöbalken: Göra löpande årlig uppföljning och utvärdering

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2016-10-31
  • Antal sidor: 14
  • Artikelnummer: 16130