Vägledning avseende de beslut som Folkhälsomyndigheten får del av i tillståndsärenden

Publicerad: 8 juli 2019Uppdaterad: -Folkhälsomyndigheten

Bakgrund

Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP) börjar gälla den 1 juli 2019 och innebär förändringar för både Folkhälsomyndigheten och kommunerna.

Kommunerna ska från och med den 1 juli 2019 besluta om tillstånd för att få sälja tobak. Kommunerna ska enligt tobakslagen skicka in samtliga beslut som fattats med stöd av LTLP. Folkhälsomyndigheten kommer att hålla ett register avseende de tillstånd som beslutas av kommunerna.

Syfte

Syftet med vägledningen är att skapa förutsättningar för kommunerna att utforma besluten om tillstånd på ett enhetligt sätt. Folkhälsomyndigheten kan endast vägleda kommunerna om vad myndigheten önskar att ett beslut ska innehålla.

Vad bör ett tillståndsbeslut innehålla?

Folkhälsomyndigheten har ingen föreskriftsrätt. Det är kommunernas beslut om tillstånd som kommer att ligga till grund för tillståndsregistret. Registret ska bland annat vara ett hjälpmedel för kommunerna i deras tillsynsarbete. Besluten som skickas in till Folkhälsomyndigheten bör vara likvärdiga för att nyttan av sammanställningen ska bli bra.

Ett beslut om tillstånd ska utformas enligt Förvaltningslagen (2017:900) (FL). Vidare bör följande uppgifter framgå av beslutet.

 • Organisationsnummer/personnummer
 • Namn på tillståndshavaren
 • Adress till försäljningsstället vid detaljhandel, gatuadress, kommun
 • Adress till företagets kontor samt lagerplats vid partihandel, gatuadress och kommun
 • Namn på hemsidan vid webbaserad försäljning
 • Datum för utfärdandet
 • Datum för giltigheten vid tillstånd som gäller för viss tid
 • Grund för ett eventuellt avslag

Sekretess

Från den 1 juli 2019 gäller sekretess hos kommun i ärenden om tillståndspliktig tobaksförsäljning enligt LTLP för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende om tillstånd enligt 30 kap. 20 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL). Denna paragraf innebär att tillståndsbesluten är offentliga hos kommunen. De uppgifter som kommunen får tillgång till i sin utredning som tillstånds- eller tillsynsmyndighet, t.ex. uppgifter om en sökandens ekonomi eller en tillståndsinnehavares personliga vandel omfattas dock av sekretessbestämmelsen i 30 kap. 20 § OSL.

Beslut som kommunen skickar in till Folkhälsomyndigheten och som innehåller uppgifter om den enskildes ekonomiska och personliga vandel kan därmed komma att sakna sekretesskydd hos Folkhälsomyndigheten eftersom det saknas en motsvarande sekretessbestämmelse för Folkhälsomyndigheten. Det innebär att uppgifter om den enskildes personliga eller ekonomiska förhållanden inte skyddas utan Folkhälsomyndigheten kommer i sin eventuella sekretessprövning då att beakta 30 kap. 23 § OSL, dvs. uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden.

En utgångspunkt bör därmed vara att samtliga beslut gällande tillstånd som lämnas in till Folkhälsomyndigheten inte innehåller uppgifter som omfattar personliga och ekonomiska uppgifter som kan vara till skada för den som beslutet omfattar.

Funktionsbrevlåda

Tillståndsbeslut ska skickas in till Folkhälsomyndighetens funktionsbrevlåda. tillstand_tobak@folkhalsomyndigheten.se

Varje e-post bör endast innehålla ett beslut.

Vägledning avseende de beslut som Folkhälsomyndigheten får del av i tillståndsärenden

En vägledning för att skapa förutsättningar för kommunerna att utforma besluten om tillstånd på ett enhetligt sätt.

 • Författare: Folkhälsomyndigheten
 • Publicerad: 8 juli 2019
 • Uppdaterad: -

Öppna publikationen

Läs publikation

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan