Klimatförändringar kommer att medföra många typer av hot för folkhälsan. Vid den extrema värmen i Europa sommaren 2003 inträffade upp till 70 000 fler dödsfall än normalt. Om en värmebölja inträffar är det troligt att de som redan har en dålig hälsa eller lever i en svår situation, så kallade sårbara grupper, kommer att drabbas särskilt hårt. För att öka kunskapen om effekterna av värmeböljor bland sårbara grupper har Yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet, på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut, gjort en studie över hur dödligheten påverkas.

Eftersom förebyggande insatser bör riktas till de sårbara grupperna för att bli framgångsrika och effektiva, är förhoppningen att underlaget i den här rapporten kommer att användas för att finna förebyggande insatser som mildrar de negativa hälsokonsekvenserna av värmeböljor. I rapportens avslutande kapitel samlas också de vanligaste generella råden om värme från folkhälsomyndigheter i England och USA.

Denna rapport riktar sig i huvudsak till planerare och förvaltare som arbetar med klimatfrågor, krishantering eller förebyggande hälsoarbete på central, regional eller lokal nivå. Rapporten riktar sig även till politiker på olika nivåer.

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut
  • Utgivningsår: 2010
  • Antal sidor: 32
  • Artikelnummer: FHI100702