grafik på utblick folkhälsa

Så här går det till när bladen tas fram:

  • Ett kriterium för att en systematisk eller kartläggande litteraturöversikt ska sammanfattas inom ramen för Utblick folkhälsa är att översikten är publicerad i en internationell vetenskaplig tidskrift och håller godkänd kvalitet vid en preliminär bedömning. Översikten ska dessutom vara publicerad under de senaste två till tre åren.
  • När en systematisk eller kartläggande litteraturöversikt har valts utifrån kriterierna ovan genomför två utredare en oberoende relevansbedömning där nyttan för myndigheten och tilltänkt målgrupp bedöms.
  • I nästa steg görs en noggrann kvalitetsbedömning med hjälp av AMSTAR eller annan lämplig mall för kvalitetsgranskning. Även detta steg genomförs av två oberoende utredare.
  • Om litteraturöversikten bedöms vara relevant och av tillräckligt god kvalitet så sammanfattas den till en kort svensk text, anpassad efter tilltänkt målgrupp.
  • Slutligen görs en oberoende granskning av vetenskaplighet och användbarhet för målgruppen och beslut om publicering fattas.