Publikationer borttagna 2022

Lyssna

Vi går med jämna mellanrum igenom våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Nedan hittar du publikationer som har tagits bort under 2022. Om du ändå behöver ta del av publikationen kan du kontakta vår registrator med angivande av publikationens titel.

 • Alkonacka (artikelnr. 110101)
 • Analysplan för det nationella vaccinationsregistret (artikelnr. 201411-01)
 • ANDT-förebyggande aktiviteter i kommunerna 2011–2016 (artikelnr. 02688-2017-3)
 • Ansvarsfull alkoholservering – Studentpubarnas utbildningsmaterial (artikelnr. 14005)
 • Anvisning restaurangrapport 2019 (artikelnr. 18106)
 • Användning av PCR för påvisning av pågående covid-19 (artikelnr. 20136)
 • Att skapa och bygga miljöer för en aktiv vardag (artikelnr. 10834)
 • Barnkonsekvensanalys innan övergång till fjärr- och distansundervisning – Stödmaterial till Smittskyddsenheter (artikelnr. 21188)
 • Barnvaccinationsprogrammet i Sverige 2015 – Årsrapport (artikelnr. 16017)
 • Barnvaccinationsprogrammet i Sverige 2016 – Årsrapport (artikelnr. 00741-2017)
 • Berusningsstudie - DVD för utbildning (artikelnr. 10803)
 • Bostadsområdet – en hälsofrämjande arena (artikelnr. FHI101206)
 • Bra att veta om vaccinationen mot covid-19 – för dig som är barn, ungdom eller vårdnadshavare (artikelnr. 22033)
 • Bra att veta om vaccinationen mot covid-19 – för dig som är barn, ungdom eller vårdnadshavare (arabiska) (artikelnr. 22033-2)
 • Bra att veta om vaccinationen mot covid-19 – för dig som är barn, ungdom eller vårdnadshavare (bosniska/kroatiska/serbiska) (artikelnr. 22033-9
 • Bra att veta om vaccinationen mot covid-19 – för dig som är barn, ungdom eller vårdnadshavare (dari) (artikelnr. 22033-7)
 • Bra att veta om vaccinationen mot covid-19 – för dig som är barn, ungdom eller vårdnadshavare (kurmanji) (artikelnr. 22033-5)
 • Bra att veta om vaccinationen mot covid-19 – för dig som är barn, ungdom eller vårdnadshavare (persiska/farsi) (artikelnr. 22033-4)
 • Bra att veta om vaccinationen mot covid-19 – för dig som är barn, ungdom eller vårdnadshavare (polska) (artikelnr. 22033-6)
 • Bra att veta om vaccinationen mot covid-19 – för dig som är barn, ungdom eller vårdnadshavare (somaliska) (artikelnr. 22033-8)
 • Bra att veta om vaccinationen mot covid-19 – för dig som är barn, ungdom eller vårdnadshavare (tigrinja) (artikelnr. 22033-11)
 • Bra att veta om vaccinationen mot covid-19 – för dig som är barn, ungdom eller vårdnadshavare (turkiska) (artikelnr. 22033-10)
 • De nationella vaccinationsprogrammen - lägesrapport 2015 (artikelnr.16115)
 • Den byggda miljöns betydelse för fysisk aktivitet i glesbygd (artikelnr. FHI111206)
 • Den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet (artikelnr. R 2007:3)
 • Den svenska narkotikasituationen 2019 (artikelnr. 19080)
 • Det kommunala arbetet för ett rökfritt Sverige 2025 (artikelnr. 18021)
 • Ebola – Information för närstående till hemvändande hjälparbetare (artikelnr. 14007)
 • Effekter av lokalt alkohol och narkotikaförebyggande arbete (artikelnr. R 2008:22)
 • Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan (artikelnr saknas)
 • Egenprovtagning covid-19 för personal inom hälso och sjukvård samt omsorg (artikelnr. 20074-2)
 • Egenprovtagning för covid-19 för personal inom samhällsviktig verksamhet (artikelnr. 20074-3)
 • Ehec-diagnostik vid Sveriges kliniska mikrobiologiska laboratorier 2015 (artikelnr. 16039)
 • Falldefinition vid anmälan enligt smittskyddslagen av covid-19 (artikelnr 22070)
 • FaR – individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet (artikelnr. FHI120108)
 • Folkhälsomyndighetens uppdrag att stödja genomförandet av ANDT-strategin 2018 (artikelnr. 19024)
 • Get vaccinated against Covid-19 to reduce the spread of infection (artikelnr. 22042-2)
 • Get vaccinated against Covid-19 to reduce the spread of infection (A5 size) (artikelnr. 21223-2)
 • Grönområden för fler (artikelnr. FHI090202)
 • Har du inte vaccinerat dig ännu eller bara tagit första dosen? (artikelnr. 21215)
 • Har du inte vaccinerat dig ännu eller bara tagit första dosen? (arabiska) (artikelnr. 21215-2)
 • Har du inte vaccinerat dig ännu eller bara tagit första dosen? (dari) (artikelnr. 21215-4)
 • Har du inte vaccinerat dig ännu eller bara tagit första dosen? (persiska/farsi) (artikelnr. 21215-8)
 • Har du inte vaccinerat dig ännu eller bara tagit första dosen? (polska) (artikelnr. 21215-3)
 • Har du inte vaccinerat dig ännu eller bara tagit första dosen? (somaliska) (artikelnr. 21215-5)
 • Har du inte vaccinerat dig ännu eller bara tagit första dosen? (tigrinja) (artikelnr. 21215-6)
 • Har du inte vaccinerat dig ännu eller bara tagit första dosen? (turkiska) (artikelnr. 21215-7)
 • Have you not been vaccinated yet, or have you only gotten your first dose? (artikelnr. 21215-1)
 • Hygien, smittskydd och miljöbalken – objektburen smitta (artikelnr. 2008-101-3)
 • Hälsa 2020: Ett policyramverk för sektorsövergripande insatser för hälsa och välbefinnande i WHO:s Europaregion (artikelnr. 15008)
 • Hälsoeffekter av höga temperaturer – En kunskapssammanställning (artikelnr. 15048)
 • Informationsbrev om kontrollköp till näringsidkare (2015) (artikelnr. saknas)
 • Informationsbrev om kontrollköp till näringsidkare (arabiska) (2015) (artikelnr. saknas)
 • Informationsbrev om kontrollköp till näringsidkare (bosniska/kroatiska/serbiska) (2015) (artikelnr. saknas)
 • Informationsbrev om kontrollköp till näringsidkare (nordkurdiska) (2015) (artikelnr. saknas)
 • Informationsbrev om kontrollköp till näringsidkare (spanska) (2015) (artikelnr. saknas)
 • Informationsbrev om kontrollköp till näringsidkare (sydkurdiska) (2015) (artikelnr. saknas)
 • Informationsbrev om kontrollköp till näringsidkare (turkiska) (2015) (artikelnr. saknas)
 • Kartläggning av det suicidpreventiva arbetet i kommuner, landsting och länsstyrelser (artikelnr. 15162)
 • Kliniskt kemiska analyser vid misstänkt ebolainfektion (artikelnr. 14009)
 • Kommunala förutsättningar för det ANDT-förebyggande arbetet 2011–2016 (artikelnr. 02688-2017-2)
 • Kommunernas beredskap att hantera allvarliga smittsamma sjukdomar som sprids via sällskapsdjur och objekt (diarienr. 03139-2017)
 • Kommunernas tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter och alkohollagen (artikelnr. 20200)
 • Kontrollköp av folköl och tobak (artikelnr. 14020)
 • Kontrollköp av folköl och tobak (arabiska) (artikelnr. saknas)
 • Kontrollköp av folköl och tobak (bosniska/kroatiska/serbiska) (artikelnr. saknas)
 • Kontrollköp av folköl och tobak (nordkurdiska) (artikelnr. saknas)
 • Kontrollköp av folköl och tobak (spanska) (artikelnr. saknas)
 • Kontrollköp av folköl och tobak (sydkurdiska) (artikelnr. saknas)
 • Kontrollköp av folköl och tobak (turkiska) (artikelnr. saknas)
 • Landstingens arbete med att förebygga självmord (artikelnr. 18012)
 • Lägesrapport till regeringen om de nationella vaccinationsprogrammen 2016 (artikelnr. 16116)
 • Lägesrapport till regeringen om de nationella vaccinationsprogrammen 2017 (artikelnr. 01816-2017)
 • Lägesrapport till regeringen om de nationella vaccinationsprogrammen 2018 (aritkelnr. 18097)
 • Lägesrapport till regeringen om de nationella vaccinationsprogrammen 2019 (artikelnr. 19018)
 • Länsstyrelserna stödjer genomförandet av den nationella ANDT-politiken (artikelnr. 02688-2017-1)
 • Metoder för kartläggning och uppföljning (artikelnr. 10808)
 • Misstänkta fall av apkoppor – provtagning och åtgärder (artikelnr. 22178)
 • Motiverande samtal i primärvården (artikelnr. FHI100111)
 • National plan of action to prevent the spread of measles and rubella (artikelnr. 2014-7-4)
 • Nationell handlingsplan för att hindra spridning av mässling och röda hund (arikelnr. 2014-5-6)
 • Nationell redovisning av Länsrapportsdata 2011–2016 – Beskrivning av metod och resultat (artikelnr. 18026)
 • Nationell strategi för utökad provtagning och laboratorieanalys av covid-19 (artikelnr. 20081)
 • Our mission – to strengthen and develop public health (artikelnr. 16016)
 • Pertussis surveillance in Sweden seventeen year report (artikelnr. 16026)
 • Pertussis surveillance in Sweden, eighteen year report (artikelnr. 16109)
 • Pertussis surveillance in Sweden, nineteen year report (artikelnr. 01206-2017)
 • Pertussis surveillance in Sweden, sixteen year report (artikelnr. saknas)
 • Pertussis surveillance in Sweden, twenty year report (artikelnr. 18068)
 • Physical Activity Prevention Treatment Disease (artikelnr. FHI101108)
 • Plasmidmedierad kolistinresistens (artikelnr. 02112-2017)
 • Preventionsindex för att mäta det tobaks- och narkotikaförebyggande arbetet i svenska kommuner – ett utvecklingsarbete (artikelnr. 18081)
 • Protect yourself and others against COVID-19 (artikelnr. 22038)
 • Rapport över länsstyrelsernas ANDT-arbete 2017 (artikelnr. 18036)
 • Rapport över länsstyrelsernas ANDT-arbete 2018 (artikelnr. 19022)
 • Rapport över nationella myndigheters verksamhet inom ANDT-strategin 2017 (artikelnr. 18035)
 • Rapport över nationella myndigheters verksamhet inom ANDT-strategin 2018 (artikelnr. 19023)
 • Rapport över utvecklingen i förhållande till ANDT-strategins mål (artikelnr. 18040)
 • Rekommendation för handläggning av misstänkta fall av ebola (artikelnr. 2014-6-7)
 • Responsible alcohol service – training material for student pubs (artikelnr. 15039)
 • Riskbeteenden, hiv och hepatit bland personer som injicerade droger i Stockholm 1987–1998 (artikelnr. 15040)
 • Samlad verksamhetsrapportering av arbetet inom ANDT-strategins insatsområden under 2016 (artikelnr. saknas)
 • Skillnader mellan kommuner utifrån befolkningens storlek, utbildning och inkomst (artikelnr. 02688-2017-4)
 • Smittsamhet vid infektion av hepatit C-virus (artikelnr. 2014-04-01)
 • Snödroppe – Takdropp – Drop-in (Affisch 1) (artikelnr. 22040-38)
 • Sociala medier som datakälla för att övervaka epidemiologiska trender (artikelnr. 15017)
 • Stillasittande och ohälsa – en litteratursammanställning (artikelnr. FHI121001)
 • Suicidprevention 2016 – En lägesrapport om det nationella arbetet med att förebygga självmord (artikelnr. 16150)
 • Suicidpreventivt arbete i kommuner, landsting och länsstyrelser (artikelnr. 16007)
 • Skydda dig själv och andra mot covid-19 (Affisch) (artikelnr. 22038)
 • Ta fram vårjackan – Ta en promenad – Ta vaccinet (Affisch 1) (artikelnr. 22040)
 • Ta fram vårjackan – Ta en promenad – Ta vaccinet (Affisch 1 – Arabiska) (artikelnr. 22040-42)
 • Ta fram vårjackan – Ta en promenad – Ta vaccinet (Affisch 1 – Engelska) (artikelnr. 22040-4)
 • Ta fram vårjackan – Ta en promenad – Ta vaccinet (Affisch 1 – Farsi) (artikelnr. 22040-12)
 • Ta fram vårjackan – Ta en promenad – Ta vaccinet (Affisch 1 – Polska) (artikelnr. 22040-32)
 • Ta fram vårjackan – Ta en promenad – Ta vaccinet (Affisch 1 – Somaliska) (artikelnr. 22040-20)
 • Ta fram vårjackan – Ta en promenad – Ta vaccinet (Affisch 1 – Spanska) (artikelnr. 22040-24)
 • Ta fram vårjackan – Ta en promenad – Ta vaccinet (Affisch 1 – Tigrinja) (artikelnr. 22040-16)
 • Ta fram vårjackan – Ta en promenad – Ta vaccinet (Affisch 1 – Turkiska) (artikelnr. 22040-28)
 • Ta fram vårjackan – Ta en promenad – Ta vaccinet (Affisch 2) (artikelnr. 22040-2)
 • Ta fram vårjackan – Ta en promenad – Ta vaccinet (Affisch 2 – Arabiska) (artikelnr. 22040-44)
 • Ta fram vårjackan – Ta en promenad – Ta vaccinet (Affisch 2 – Engelska) (artikelnr. 22040-6)
 • Ta fram vårjackan – Ta en promenad – Ta vaccinet (Affisch 2 – Farsi) (artikelnr. 22040-14)
 • Ta fram vårjackan – Ta en promenad – Ta vaccinet (Affisch 2 – Polska) (artikelnr. 22040-34)
 • Ta fram vårjackan – Ta en promenad – Ta vaccinet (Affisch 2 – Somaliska) (artikelnr. 22040-22)
 • Ta fram vårjackan – Ta en promenad – Ta vaccinet (Affisch 2 – Spanska) (artikelnr. 22040-26)
 • Ta fram vårjackan – Ta en promenad – Ta vaccinet (Affisch 2 – Tigrinja) (artikelnr. 22040-18)
 • Ta fram vårjackan – Ta en promenad – Ta vaccinet (Affisch 2 – Turkiska) (artikelnr. 22040-30)
 • Ta fram vårjackan – Ta en promenad – Ta vaccinet (Affisch 3) (artikelnr. 22040-40)
 • Tecken på allvarlig infektion hos barn – Ett kunskapsunderlag med förslag till handläggning i primärvård (artikelnr. 2012-15-25)
 • Test purchases of medium-strong beer and tobacco (artikelnr. saknas)
 • Test purchases of medium-strong beer, tobacco and non-prescription medicinal products (artikelnr. saknas)
 • Tillsyns- och marknadskontrollplan 2019 (artikelnr. saknas)
 • Tillsyns- och marknadskontrollplan 2020 (artikelnr. 19084)
 • Tillsyns- och marknadskontrollplan 2021 (artikelnr. 20179)
 • Tips för att må bra när allt inte är som vanligt (affisch A3) (artikelnr. 21009-11)
 • Tips för att må bra när allt inte är som vanligt (affisch A4) (artikelnr. 21009-10)
 • Tonåringars psykiska hälsa – utvecklingen under de senaste 30 åren (artikelnr. saknas)
 • Uppdaterad plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2020–2021 (artikelnr. 19017)
 • Uppdaterad plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2021 (artikelnr. 20140)
 • Uppdaterade rekommendationer om pneumokockvaccination till personer med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom (maj 2022) (artikelnr. 22149)
 • Useful information about the vaccination against COVID-19 – For children, adolescents and parents (artikelnr. 22033-3)
 • Utökad testning för pågående infektion av covid-19 av personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg (artikelnr. 20117-1)
 • Utökad testning för pågående infektion av covid-19 av personal inom samhällsviktig verksamhet (artikelnr. 20117-2)
 • Vaccination mot bältros – vägledning för hälso och sjukvårdspersonal (artikelnr. 2014-11-25)
 • Vaccination mot covid-19 för barn som är 12 år eller äldre (arabiska) (artikelnr. 21211-1)
 • Vaccination mot covid-19 för barn som är 12 år eller äldre (bosniska, kroatiska, serbiska) (artikelnr. 21211-8)
 • Vaccination mot covid-19 för barn som är 12 år eller äldre (dari) (artikelnr. 21211-6)
 • Vaccination mot covid-19 för barn som är 12 år eller äldre (kurmanji) (artikelnr. 21211-4)
 • Vaccination mot covid-19 för barn som är 12 år eller äldre (persiska/farsi) (artikelnr. 21211-3)
 • Vaccination mot covid-19 för barn som är 12 år eller äldre (polska) (artikelnr. 21211-5)
 • Vaccination mot covid-19 för barn som är 12 år eller äldre (ryska) (artikelnr. 21211-12)
 • Vaccination mot covid-19 för barn som är 12 år eller äldre (somaliska) (artikelnr. 21211-7)
 • Vaccination mot covid-19 för barn som är 12 år eller äldre (tigrinja) (artikelnr. 21211-10)
 • Vaccination mot covid-19 för barn som är 12 år eller äldre (turkiska) (artikelnr. 21211-9)
 • Vaccinationskampanjen mot influensa AH1N1 2009 (artikelnr. 2013-101-13)
 • Vaccinera dig mot covid-19 för att minska smittspridningen (artikelnr. 22042)
 • Vaccinera dig mot covid-19 för att minska smittspridningen (arabiska) (artikelnr. 22042-1)
 • Vaccinera dig mot covid-19 för att minska smittspridningen (farsi) (artikelnr. 22042-3)
 • Vaccinera dig mot covid-19 för att minska smittspridningen (polska) (artikelnr. 22042-4)
 • Vaccinera dig mot covid-19 för att minska smittspridningen (ryska) (artikelnr. 22042-9)
 • Vaccinera dig mot covid-19 för att minska smittspridningen (somaliska) (artikelnr. 22042-5)
 • Vaccinera dig mot covid-19 för att minska smittspridningen (spanska) (artikelnr. 22042-6)
 • Vaccinera dig mot covid-19 för att minska smittspridningen (tigrinja) (artikelnr. 22042-7)
 • Vaccinera dig mot covid-19 för att minska smittspridningen (turkiska) (artikelnr. 22042-8)
 • Vaccinera dig mot covid-19 för att minska smittspridningen (ukrainska) (artikelnr. 22042-10)
 • Vaccinera dig mot covid-19 för att minska smittspridningen (A5-format) (artikelnr. 22118)
 • Vaccinera dig mot covid-19 för att minska smittspridningen (A5-format arabiska) (artikelnr. 21223-1)
 • Vaccinera dig mot covid-19 för att minska smittspridningen (A5-format farsi) (artikelnr. 21223-3)
 • Vaccinera dig mot covid-19 för att minska smittspridningen (A5-format polska) (artikelnr. 21223-4)
 • Vaccinera dig mot covid-19 för att minska smittspridningen (A5-format somaliska) (artikelnr. 21223-5)
 • Vaccinera dig mot covid-19 för att minska smittspridningen (A5-format spanska) (artikelnr. 21223-6)
 • Vaccinera dig mot covid-19 för att minska smittspridningen (A5-format tigrinja) (artikelnr. 21223-7)
 • Vaccinera dig mot covid-19 för att minska smittspridningen (A5-format turkiska) (artikelnr. 21223-8)
 • Vårvinter – Vårdagjämning – Vaccin (Affisch 1) (22040-36)
 • Vårdpersonalens frånvaro vid skolstängning (artikelnr. 20038)
 • Vårt uppdrag – att stärka och utveckla folkhälsan (artikelnr. 15156)
 • Vägledning för smittspårning av covid-19 (artikelnr. 22039)
 • Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19 (artikelnr. 20110 e-publikation)
 • Vägledning om smittsamhetsbedömning vid covid-19 (artikelnr. 22016)
 • Välkommen till skolan (Affisch) (artikelnr. 22023)
 • Återredovisning av länsstyrelsernas arbete enligt alkohol och tobakslagstiftningen samt bedömning av kommunernas tillsyn 2016 (artikelnr. saknas)
 • Återredovisning stödja genomförandet av ANDT-strategin alkohol- och tobakstillsyn (artikelnr. saknas)
 • Åtgärder mot spridning av covid-19 - rekommendationer till vård, tandvård och omsorg (artikelnr. 22031)
 • Övervakning av immunitetsläget – seroepidemiologiska studier (artikelnr. 2014-07-01)