Publikationer borttagna 2017

Lyssna

Vi går med jämna mellanrum igenom våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Nedan hittar du publikationer som har tagits bort under 2017. Om du ändå behöver ta del av publikationen kan du kontakta vår registrator med angivande av publikationens titel.

 • 2013 National Report - Drug situation in Sweden
 • 2014 National Report - Narkotikasituationen i Sverige
 • A good start
 • A guide to health impact assessments
 • A guide to Quantitative Methods in Health Impact Assessment
 • Adverse Health Consequences of Cannabis Use
 • Alcohol Statistics 2010
 • Alkoholfrågor i vardaglig hälso- och sjukvård
 • Alkoholpreventivt arbete på fyra högskolor
 • Alkoholstatistik 2010
 • Alkoholstatistik 2012
 • Anhörig till spelberoende. En manual för stöd och behandling
 • Anmälan av smittsam sjukdom enligt smittskyddslagen – Meddelandeblad
 • Ansvarsfull alkoholservering - diskussionsscener
 • Ansvarsfull alkoholservering - Hela kvällen
 • Ansvarsfull alkoholservering i krogmiljö kostnader, besparingar och hälsovinster
 • Antimicrobial Resistance - Inspiration and exchange of experience from EU Presidencies
 • Att börja arbeta med hälsokonsekvensbedömningar inom länsstyrelserna
 • Att ge barnet en rökfri miljö och en tobaksfri uppväxt
 • Att göra det möjliga
 • Att lyckas med folkhälsoprojekt - Kvalitetssäkring
 • Att växa som föräldragruppsledare. Ett handledningsmaterial
 • Barn i familjer med alkohol- och narkotikaproblem
 • Barn och unga - Aktuell kunskap från Folkhälsomyndigheten
 • Barnmorskans guide för samtal om alkohol
 • Bekämpningsmedel och skadedjur
 • Bemötande av våldsutsatta kvinnor som tillhör de nationella minoriteterna
 • Beredskapsplanering för utbrott av smittsamma sjukdomar
 • Beroendeskapande läkemedel – ett folkhälsoproblem som ökar
 • Biopsykosocial modell för spelmissbruk
 • Bli fri från cigaretter och snus
 • Boendes utsatthet för buller och luftföroreningar
 • Bra mat och rörelse för barn och unga med funktionsnedsättning
 • CANNABIS – om spridningen, skadeeffekterna, sambanden med tobak och hur missbruk kan förebyggas
 • Dekal: 18-årsgräns för nikotinläkemedel (35 mm diam.)
 • Dekal: 18-årsgräns för tobak, folköl och nikotinläkemedel (70 mm diam.)
 • Delaktighet vid hälsokonsekvensbedömningar
 • Det drogförebyggande arbetet i Sverige 2007
 • Det drogförebyggande arbetet i Sverige 2008
 • Det motiverande samtalet om tobaksvanor
 • Diskriminering ett hot mot folkhälsan
 • Diskriminering kan bidra till sämre hälsa bland hbt-personer
 • Doping in Sweden
 • Dopning – Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
 • En bra start
 • En bra start. Arabiska
 • En bra start. Finska
 • En bra start. Franska
 • En bra start. Nordkurdiska, kurmanji
 • En bra start. Persiska, farsi
 • En bra start. Polska
 • En bra start. Ryska
 • En bra start. Somaliska, somali
 • En bra start. Spanska
 • En bra start. Sydkurdiska, sorani
 • En bra start. Thailändska, thai
 • En sammanfattning av nationell handlingsplan för klamydiaprevention
 • Environmental Health Report 2001
 • Ett nytt sätt att tänka på alkohol
 • EU:s hälsoprogram 2008-2013
 • Expertens bästa råd för att bli rökfri/snusfri
 • Expertseminarium Hälsa hos personer med funktionsnedsättning
 • Exponering av tobaksprodukter
 • Fastighetsägarnas egenkontroll
 • Folkhälsa i regionala utvecklingsprogram (RUP)
 • Folkhälsa inklusive Smittskydd
 • Folkhälsa och regional utveckling – en inventering av hur folkhälsa beaktas i utvecklings- och planeringsdokument
 • Folkhälsan i Sverige – Årsrapport 2013
 • Folkhälsans läge – GIS som redskap för folkhälsan
 • Folkhälsopolitisk rapport 2005
 • Folkhälsopolitisk rapport 2005, sammanfattning
 • Folkhälsorapport 2001
 • Folkhälsorapport 2005
 • Folkhälsorapport 2009
 • Fri från spelberoende: En manual för gruppbehandling utifrån KBT och MI
 • Fri från tobak i samband med operation. Information för patienter
 • Fri från tobak i samband med operation. Information för personal
 • Funktionsnedsättning, fysisk aktivitet och byggd miljö
 • Föreställningar vanföreställningar
 • Förslag till en nationell handlingsplan för barns miljörelaterade hälsa – Redovisning av ett regeringsuppdrag
 • Förslag till ett uppföljningssystem för inomhusmiljön
 • Förslag till svensk handlingsplan mot antibiotikaresistens
 • Förslag till utveckling av strategin mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner
 • Giardia och cryptosporidium i svenska ytvattentäkter
 • GIS för folkhälsan
 • Gå ut min själ Forskningsöversikt om hälsoeffekter av utevistelser i närnatur
 • Hantering av utbrott av smittsamma sjukdomar på fartyg i internationell trafik
 • Health effects of video and computer game playing – A systematic review
 • Health for all?
 • Health impact assessment of a road traffic project
 • Health On Equal Terms? Results from the 2006 Swedish National Public Health Survey
 • Healthy Ageing – a Challenge for Europe
 • Healthy Ageing a Challenge for Europe, a short version
 • Healthy Ageing in Europe - lessons learnt and ways forward
 • Hiv, STI och juridik i Sverige
 • Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners hälsosituation
 • Hälsa och ekonomisk tillväxt
 • Hälsa på lika villkor
 • Hälsa på lika villkor - Resultat från nationella folkhälsoenkäten 2006
 • Hälsa på lika villkor? Hälsa och livsvillkor bland personer med funktionsnedsättning
 • Hälsan bland 55–84-åringar. Enligt den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor (HLV)
 • Hälsan bör vara som en nedläggningshotad mack. Om folkhälsoarbete i små kommuner
 • Hälsan och dess bestämningsfaktorer i olika typer av kommuner
 • Hälsan på spåret - Medellivslängd och ohälsotal utmed spårtrafiken i Stockholm
 • Hälsans betydelse för individens och samhällets ekonomiska utveckling
 • Hälsoekonomi för folkhälsoarbete
 • Hälsofrågor, en självklar del av miljöarbetet – Området hälsa i den fördjupade utvärderingen av de svenska miljömålen 2007
 • Hälsokonsekvensbedömning av ett vägtrafikprojekt
 • Hälsokonsekvensbedömning av infrastruktur för mobiltelefonisystem. Utbyggnad av tredje generationens mobiltelefoni (3G)
 • Hälsokonsekvensbedömning i risk- och sårbarhetsanalyser
 • Hälsokonsekvensbedömningar i kommuner, landsting och regioner
 • Hälsokonsekvensbedömningar i fysisk planering
 • Hälsoperspektiv på ekologiskt byggande och boende
 • Hälsorelaterade miljökvalitetsmål och åtgärder för ett ekologisk hållbart samhälle (miljömålen 15)
 • Hälsorisker med svenskt snus
 • Hälsosamt åldrande hela livet
 • Hälsoskydd – Tillsyn för bättre hälsa
 • In Depth Evaluation of the Swedish Environmental Quality Objectives – Environmental Health Issues
 • Internetbaserat självhjälpsprogram för spelberoende: Slutrapport
 • Introduktion till motiverande samtal – En handledning för skolhälsovården
 • Intryck, avtryck - framtidstro – Bemötande av våldsutsatta kvinnor från de nationella minoriteterna (Till hälso- och sjukvården)
 • Intryck, avtryck - framtidstro – Bemötande av våldsutsatta kvinnor från de nationella minoriteterna (Till polisen)
 • Intryck, avtryck - framtidstro – Bemötande av våldsutsatta kvinnor från de nationella minoriteterna (Till socialtjänsten)
 • Katrineholm – Exempel på en hälsofrämjande primärvård?
 • Kemiska ämnen i inomhusmiljön
 • Kommunalt folkhälsoarbete som kan minska hälsoskillnader
 • Kostnadsanalys för hepatit B-vaccination
 • Kostnadsfrihet vid undersökning, vård och behandling av allmänfarlig sjukdom – Meddelandeblad
 • Kunskapsunderlag Målområde 11 – Bruk av narkotika
 • Kunskapsunderlag Målområde 1 – Delaktighet och inflytande i samhället
 • Kunskapsunderlag Målområde 10 – Goda matvanor och livsmedel
 • Kunskapsunderlag Målområde 11 – Minskat bruk av tobak
 • Kunskapsunderlag Målområde 2 – Ekonomisk och social trygghet
 • Kunskapsunderlag Målområde 3 – Trygga och goda uppväxtvillkor
 • Kunskapsunderlag Målområde 4 – Ökad hälsa i arbetslivet
 • Kunskapsunderlag Målområde 5 – Sunda och säkra miljöer
 • Kunskapsunderlag Målområde 6 – En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 • Kunskapsunderlag Målområde 7 – Gott skydd mot smittspridning
 • Kunskapsunderlag Målområde 8 – Trygg och säker sexualitet
 • Kunskapsunderlag Målområde 9 – Ökad fysisk aktivitet
 • Kvantitativa metoder vid hälsokonsekvensbedömningar En vägledning
 • Legionella i bioreningsanläggningar
 • Levnadsvanor. Lägesrapport 2009
 • Levnadsvanor. Lägesrapport 2010
 • Levnadsvanor. Lägesrapport 2011
 • Listeria bland gravida kvinnor i Sverige
 • Livsstilsrapport 2008
 • Livsstilsrapport 2009
 • Livsstilsrapport 2010
 • Low dose alcohol exposure during pregnancy - does it harm?
 • Lägesrapport ANDT 2011
 • Lägesrapport om det förebyggande arbetet mot hiv i Sverige
 • Länsstyrelsens roll inom folkhälsoområdet
 • Lästips om spelproblem
 • Meningitprofylax för personer som ska opereras med cochleärt implantat
 • Metoder för kvantitativa hälsokonsekvensbedömningar
 • Miljökonsekvensbeskrivning och hälsa - Några föroreningskällor - beskrivning och riskbedömning
 • Miljöns inverkan på barns hälsa - Miljöhälsorapport 2005 i sammandrag
 • Motiverande samtal vid spelproblem och spelberoende - en praktisk manual
 • MRSA - hos häst, hund och katt
 • MRSA - rekommendationer för bedömning av bärarskap och smittrisk
 • MRSA hos personal inom vård och omsorg - ett kunskapsunderlag
 • MRSA i förskolan - underlag och rekommendationer
 • MRSA i samhället
 • Myndighetsövergripande kommunikation vid utbrott
 • Narkotikan i Sverige
 • Nationell kommunikationsstrategi för det förebyggande arbetet mot hiv, sexuellt överförda infektioner och vissa blodburna sjukdomar
 • Nationell strategi för rökfria skolgårdar
 • Nationell utvärdering av receptförskriven fysisk aktivitet (FaR®) – Slutredovisning av regeringsuppdrag
 • Nationella stödlinjen 2002-2006
 • Norovirus i vatten
 • Objective and background of the questions in the national public health survey
 • Onödig ohälsa – Hälsoläget för personer med funktionsnedsättning
 • Par- och familjebehandling för spelberoende
 • Partiklar i inomhusmiljön - en litteraturgenomgång
 • Physical activity and public health in Sweden
 • Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (PNSP)
 • Problem Gambling Prevention at the Swedish National Institute of Public Health
 • Provtagning för hiv och andra sexuellt överförbara infektioner – ansvar, tillgänglighet och sekretess – Meddelandeblad
 • Rasism, kön och sexualitet – En intervjustudie
 • Rekommendationer för handläggning av personal inom vård och omsorg avs. MRSA
 • Rekommendationer för profylax och behandling av influensa
 • Rekommendationer för vaccination mot humant papillomvirus
 • Ren träning – En handbok kring dopning för personal på träningsanläggningar
 • Roll-up Jönköping
 • Roll-up Sörmland
 • Roll-up Värmland
 • Rubellainfektion - ett kunskapsunderlag
 • Rådgivande samtal om tobak
 • Rättsfall. Ett urval av rättsfall inom hälsoskyddsområdet
 • Rökfri arbetstid, dekal 200x75
 • Rökfri arbetstid, fönsterdekal 200x75
 • Rökfri arbetstid, skylt 300x200
 • Rökfria serveringar - Insatser och resultat inför genomförandet
 • Selling tobacco
 • Selling tobacco – a fast guide
 • Selling tobacco – A fast guide and practical advice
 • Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? (Lättläst version av Onödig ohälsa)
 • Skador av hasch och marijuana
 • Skolan kan förebygga
 • Skolans mål och möjligheter
 • Skydd mot smittspridning. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
 • Slutredovisning av regeringsuppdraget Ett friskare Sverige 2011
 • Slutspel – Ett magasin om spelberoendebehandling
 • Smittskyddsläkare har behörighet att begära utsändning av "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA) – Meddelandeblad
 • Socialt kapital och psykisk hälsa
 • Som en kamel med två pucklar
 • Spel om pengar - ett folkhälsoproblem
 • Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009 – Huvudresultat från SWELOGS befolkningsstudie
 • Spelberoendes riksförbund 10 år - en jubileumsskrift
 • Spelproblem finns och går att åtgärda
 • Spridning av nya metoder för föräldrastöd i förskole- och skolåldern fram till år 2008
 • Stress i stan och övervikt i glesbygden? Om samband mellan människors hälsa och typ av boendekommun
 • Studier om hälsa för personer med utvecklingsstörning
 • Sweden Drug Situation 2002
 • Swedish Longitudinal Gambling Study: En studie om spel och hälsa
 • Syfte och bakgrund till frågorna i nationella folkhälsoenkäten
 • The Drug Situation in Sweden 2012
 • The Swedish Tuberculosis Index 1999
 • The Swedish Tuberculosis Index 2000
 • The Swedish Tuberculosis Index 2001-2002
 • Tillsyn över alkohol i lokalsamhället
 • Time Line Follow Back
 • Tobaksfri graviditet
 • Tobaksfria barn
 • Tobaksfritt arbetsliv. Idéskrift för arbetsgivare
 • Tobaksfritt, dekal 200x75
 • Tobaksfritt, fönsterdekal 200x75
 • Tobaksfritt, skylt 300x200
 • Tobakskonventionen
 • Tuberkulos i Sverige 1999
 • Tuberkulos i Sverige 2000
 • Tuberkulos i Sverige 2003-2008
 • Tuberkulos Vägledning för sjukvårdspersonal
 • Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet – Människors hälsa i miljökvalitetsmålen
 • Underliggande biologiska orsaker till spelberoende. En kunskapsöversikt
 • UngKAB09 – Methodological considerations regarding the 2009 youth and sexuality survey in Sweden
 • Uppföljning av den nationella handlingsplanen för att förebygga alkoholskador 2001-2005
 • Uppföljning av kommunernas operativa tillsyn enligt 7§ tillsynsförordningen - Dalarnas-, Norrlands- och Skåne län
 • Uppföljning av operativ tillsyn inom hälsoskyddsområdet under 2004 - Västerbottens-, Östergötlands- och Blekinge län
 • Upplevda besvär av luftföroreningar, buller och inomhusmiljö
 • Utbildningsmaterial för lokalt och regionalt tillsynsarbete, Tobakslagen
 • Utjämna hälsoskillnaderna inom en generation
 • Utveckling av Lokala välfärdsbokslut (VFB)
 • Utvärdering av sentry.nu
 • Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet
 • Utvärdering av varningssystem för svår intensivvårdad influensa (SIRI) Säsong 2013-2014
 • Utvärdering av varningssystem för svår intensivvårdad influensa (SIRI). Säsong 2012-2013
 • Var med och bestäm!
 • Vet du om att man kan bli beroende av spel
 • Vårdpersonalens alkoholvanor och det hälsofrämjande arbetet
 • Vägledning för hälsokonsekvensbedömningar
 • Välfärdsbokslut en introduktion
 • Årsrapport Stödlinjen 2008
 • Årsrapport Stödlinjen 2009
 • Årsrapport Stödlinjen 2010
 • Årsrapport Stödlinjen 2011
 • Äldres hälsa - En utmaning för Europa
 • Ändringar i tobakslagen 2010
 • Öppenvårdsprojekt för spelberoende: En utvärdering
 • Öppna jämförelser folkhälsa 2009
 • Övervakning av barnvaccinationsprogrammet mot pneumokocker
 • Övervakning av HPV-vaccination
 • Övervakningen av hepatit C i Sverige
 • Övervikt bland barn - system för nationell uppföljning: fem kommuner under fem läsår