2013 National Report - Drug situation in Sweden
2014 National Report - Narkotikasituationen i Sverige
A good start
A guide to health impact assessments
A guide to Quantitative Methods in Health Impact Assessment
Adverse Health Consequences of Cannabis Use
Alcohol Statistics 2010
Alkoholfrågor i vardaglig hälso- och sjukvård
Alkoholpreventivt arbete på fyra högskolor
Alkoholstatistik 2010
Alkoholstatistik 2012
Anhörig till spelberoende. En manual för stöd och behandling
Anmälan av smittsam sjukdom enligt smittskyddslagen – Meddelandeblad
Ansvarsfull alkoholservering - diskussionsscener
Ansvarsfull alkoholservering - Hela kvällen
Ansvarsfull alkoholservering i krogmiljö kostnader, besparingar och hälsovinster
Antimicrobial Resistance - Inspiration and exchange of experience from EU Presidencies
Att börja arbeta med hälsokonsekvensbedömningar inom länsstyrelserna
Att ge barnet en rökfri miljö och en tobaksfri uppväxt
Att göra det möjliga
Att lyckas med folkhälsoprojekt - Kvalitetssäkring
Att växa som föräldragruppsledare. Ett handledningsmaterial
Barn i familjer med alkohol- och narkotikaproblem
Barn och unga - Aktuell kunskap från Folkhälsomyndigheten
Barnmorskans guide för samtal om alkohol
Bekämpningsmedel och skadedjur
Bemötande av våldsutsatta kvinnor som tillhör de nationella minoriteterna
Beredskapsplanering för utbrott av smittsamma sjukdomar
Beroendeskapande läkemedel – ett folkhälsoproblem som ökar
Biopsykosocial modell för spelmissbruk
Bli fri från cigaretter och snus
Boendes utsatthet för buller och luftföroreningar
Bra mat och rörelse för barn och unga med funktionsnedsättning
CANNABIS – om spridningen, skadeeffekterna, sambanden med tobak och hur missbruk kan förebyggas
Dekal: 18-årsgräns för nikotinläkemedel (35 mm diam.)
Dekal: 18-årsgräns för tobak, folköl och nikotinläkemedel (70 mm diam.)
Delaktighet vid hälsokonsekvensbedömningar
Det drogförebyggande arbetet i Sverige 2007
Det drogförebyggande arbetet i Sverige 2008
Det motiverande samtalet om tobaksvanor
Diskriminering ett hot mot folkhälsan
Diskriminering kan bidra till sämre hälsa bland hbt-personer
Doping in Sweden
Dopning. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
En bra start
En bra start. Arabiska
En bra start. Finska
En bra start. Franska
En bra start. Nordkurdiska, kurmanji
En bra start. Persiska, farsi
En bra start. Polska
En bra start. Ryska
En bra start. Somaliska, somali
En bra start. Spanska
En bra start. Sydkurdiska, sorani
En bra start. Thailändska, thai
En sammanfattning av nationell handlingsplan för klamydiaprevention
Environmental Health Report 2001
Ett nytt sätt att tänka på alkohol
EU:s hälsoprogram 2008-2013
Expertens bästa råd för att bli rökfri/snusfri
Expertseminarium Hälsa hos personer med funktionsnedsättning
Exponering av tobaksprodukter
Fastighetsägarnas egenkontroll
Folkhälsa i regionala utvecklingsprogram (RUP)
Folkhälsa inklusive Smittskydd
Folkhälsa och regional utveckling – en inventering av hur folkhälsa beaktas i utvecklings- och planeringsdokument
Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2013
Folkhälsans läge - GIS som redskap för folkhälsan
Folkhälsopolitisk rapport 2005
Folkhälsopolitisk rapport 2005, sammanfattning
Folkhälsorapport 2001
Folkhälsorapport 2005
Folkhälsorapport 2009
Fri från spelberoende: En manual för gruppbehandling utifrån KBT och MI
Fri från tobak i samband med operation. Information för patienter
Fri från tobak i samband med operation. Information för personal
Funktionsnedsättning, fysisk aktivitet och byggd miljö.
Föreställningar vanföreställningar
Förslag till en nationell handlingsplan för barns miljörelaterade hälsa - Redovisning av ett regeringsuppdrag
Förslag till ett uppföljningssystem för inomhusmiljön
Förslag till svensk handlingsplan mot antibiotikaresistens
Förslag till utveckling av strategin mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner
Giardia och cryptosporidium i svenska ytvattentäkter
GIS för folkhälsan
Gå ut min själ Forskningsöversikt om hälsoeffekter av utevistelser i närnatur
Hantering av utbrott av smittsamma sjukdomar på fartyg i internationell trafik
Health effects of video and computer game playing. A systematic review
Health for all?
Health impact assessment of a road traffic project
Health On Equal Terms? Results from the 2006 Swedish National Public Health Survey.
Healthy Ageing – a Challenge for Europe
Healthy Ageing a Challenge for Europe, a short version
Healthy Ageing in Europe - lessons learnt and ways forward
Hiv, STI och juridik i Sverige
Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners hälsosituation
Hälsa och ekonomisk tillväxt
Hälsa på lika villkor
Hälsa på lika villkor - Resultat från nationella folkhälsoenkäten 2006
Hälsa på lika villkor? Hälsa och livsvillkor bland personer med funktionsnedsättning
Hälsan bland 55–84-åringar. Enligt den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor (HLV)
Hälsan bör vara som en nedläggningshotad mack. Om folkhälsoarbete i små kommuner
Hälsan och dess bestämningsfaktorer i olika typer av kommuner
Hälsan på spåret - Medellivslängd och ohälsotal utmed spårtrafiken i Stockholm
Hälsans betydelse för individens och samhällets ekonomiska utveckling
Hälsoekonomi för folkhälsoarbete
Hälsofrågor, en självklar del av miljöarbetet – Området hälsa i den fördjupade utvärderingen av de svenska miljömålen 2007
Hälsokonsekvensbedömning av ett vägtrafikprojekt
Hälsokonsekvensbedömning av infrastruktur för mobiltelefonisystem. Utbyggnad av tredje generationens mobiltelefoni (3G)
Hälsokonsekvensbedömning i risk- och sårbarhetsanalyser
Hälsokonsekvensbedömningar i kommuner, landsting och regioner
Hälsokonsekvensbedömningar i fysisk planering
Hälsoperspektiv på ekologiskt byggande och boende
Hälsorelaterade miljökvalitetsmål och åtgärder för ett ekologisk hållbart samhälle (miljömålen 15)
Hälsorisker med svenskt snus
Hälsosamt åldrande hela livet
Hälsoskydd – Tillsyn för bättre hälsa
In Depth Evaluation of the Swedish Environmental Quality Objectives – Environmental Health Issues
Internetbaserat självhjälpsprogram för spelberoende: Slutrapport
Introduktion till motiverande samtal. En handledning för skolhälsovården
Intryck, avtryck - framtidstro. Bemötande av våldsutsatta kvinnor från de nationella minoriteterna. Till hälso- och sjukvården.
Intryck, avtryck - framtidstro. Bemötande av våldsutsatta kvinnor från de nationella minoriteterna. Till polisen.
Intryck, avtryck - framtidstro. Bemötande av våldsutsatta kvinnor från de nationella minoriteterna. Till socialtjänsten.
Katrineholm - exempel på en hälsofrämjande primärvård?
Kemiska ämnen i inomhusmiljön
Kommunalt folkhälsoarbete som kan minska hälsoskillnader
Kostnadsanalys för hepatit B-vaccination
Kostnadsfrihet vid undersökning, vård och behandling av allmänfarlig sjukdom – Meddelandeblad
Kunskapsunderlag Målområde 11, Bruk av narkotika
Kunskapsunderlag Målområde 1 - delaktighet och inflytande i samhället
Kunskapsunderlag Målområde 10 - goda matvanor och livsmedel
Kunskapsunderlag Målområde 11 - minskat bruk av tobak
Kunskapsunderlag Målområde 2 - ekonomisk och social trygghet
Kunskapsunderlag Målområde 3 - trygga och goda uppväxtvillkor
Kunskapsunderlag Målområde 4 - ökad hälsa i arbetslivet
Kunskapsunderlag Målområde 5 - sunda och säkra miljöer
Kunskapsunderlag Målområde 6 - en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Kunskapsunderlag Målområde 7 - gott skydd mot smittspridning
Kunskapsunderlag Målområde 8 - trygg och säker sexualitet
Kunskapsunderlag Målområde 9 - ökad fysisk aktivitet
Kvantitativa metoder vid hälsokonsekvensbedömningar En vägledning
Legionella i bioreningsanläggningar
Levnadsvanor. Lägesrapport 2009
Levnadsvanor. Lägesrapport 2010
Levnadsvanor. Lägesrapport 2011
Listeria bland gravida kvinnor i Sverige
Livsstilsrapport 2008
Livsstilsrapport 2009
Livsstilsrapport 2010
Low dose alcohol exposure during pregnancy - does it harm?
Lägesrapport ANDT 2011
Lägesrapport om det förebyggande arbetet mot hiv i Sverige
Länsstyrelsens roll inom folkhälsoområdet
Lästips om spelproblem
Meningitprofylax för personer som ska opereras med cochleärt implantat
Metoder för kvantitativa hälsokonsekvensbedömningar
Miljökonsekvensbeskrivning och hälsa - Några föroreningskällor - beskrivning och riskbedömning
Miljöns inverkan på barns hälsa - Miljöhälsorapport 2005 i sammandrag
Motiverande samtal vid spelproblem och spelberoende - en praktisk manual
MRSA - hos häst, hund och katt
MRSA - rekommendationer för bedömning av bärarskap och smittrisk
MRSA hos personal inom vård och omsorg - ett kunskapsunderlag
MRSA i förskolan - underlag och rekommendationer
MRSA i samhället
Myndighetsövergripande kommunikation vid utbrott
Narkotikan i Sverige
Nationell kommunikationsstrategi för det förebyggande arbetet mot hiv, sexuellt överförda infektioner och vissa blodburna sjukdomar
Nationell strategi för rökfria skolgårdar
Nationell utvärdering av receptförskriven fysisk aktivitet (FaR®). Slutredovisning av regeringsuppdrag
Nationella stödlinjen 2002-2006
Norovirus i vatten
Objective and background of the questions in the national public health survey
Onödig ohälsa. Hälsoläget för personer med funktionsnedsättning
Par- och familjebehandling för spelberoende
Partiklar i inomhusmiljön - en litteraturgenomgång
Physical activity and public health in Sweden
Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (PNSP)
Problem Gambling Prevention at the Swedish National Institute of Public Health
Provtagning för hiv och andra sexuellt överförbara infektioner – ansvar, tillgänglighet och sekretess – Meddelandeblad
Rasism, kön och sexualitet - en intervjustudie
Rekommendationer för handläggning av personal inom vård och omsorg avs. MRSA
Rekommendationer för profylax och behandling av influensa
Rekommendationer för vaccination mot humant papillomvirus
Ren träning. En handbok kring dopning för personal på träningsanläggningar
Roll-up Jönköping
Roll-up Sörmland
Roll-up Värmland
Rubellainfektion - ett kunskapsunderlag
Rådgivande samtal om tobak
Rättsfall. Ett urval av rättsfall inom hälsoskyddsområdet
Rökfri arbetstid, dekal 200x75
Rökfri arbetstid, fönsterdekal 200x75
Rökfri arbetstid, skylt 300x200
Rökfria serveringar - Insatser och resultat inför genomförandet
Selling tobacco
Selling tobacco – a fast guide
Selling tobacco – A fast guide and practical advice
Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? (Lättläst version av Onödig ohälsa)
Skador av hasch och marijuana
Skolan kan förebygga
Skolans mål och möjligheter
Skydd mot smittspridning. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
Slutredovisning av regeringsuppdraget Ett friskare Sverige 2011
Slutspel – Ett magasin om spelberoendebehandling
Smittskyddsläkare har behörighet att begära utsändning av "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA) – Meddelandeblad
Socialt kapital och psykisk hälsa
Som en kamel med två pucklar
Spel om pengar - ett folkhälsoproblem
Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009. Huvudresultat från SWELOGS befolkningsstudie
Spelberoendes riksförbund 10 år - en jubileumsskrift
Spelproblem finns och går att åtgärda
Spridning av nya metoder för föräldrastöd i förskole- och skolåldern fram till år 2008
Stress i stan och övervikt i glesbygden? Om samband mellan människors hälsa och typ av boendekommun
Studier om hälsa för personer med utvecklingsstörning
Sweden Drug Situation 2002
Swedish Longitudinal Gambling Study: En studie om spel och hälsa
Syfte och bakgrund till frågorna i nationella folkhälsoenkäten
The Drug Situation in Sweden 2012
The Swedish Tuberculosis Index 1999
The Swedish Tuberculosis Index 2000
The Swedish Tuberculosis Index 2001-2002
Tillsyn över alkohol i lokalsamhället
Time Line Follow Back
Tobaksfri graviditet
Tobaksfria barn
Tobaksfritt arbetsliv. Idéskrift för arbetsgivare
Tobaksfritt, dekal 200x75
Tobaksfritt, fönsterdekal 200x75
Tobaksfritt, skylt 300x200
Tobakskonventionen
Tuberkulos i Sverige 1999
Tuberkulos i Sverige 2000
Tuberkulos i Sverige 2003-2008
Tuberkulos Vägledning för sjukvårdspersonal
Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet – Människors hälsa i miljökvalitetsmålen
Underliggande biologiska orsaker till spelberoende. En kunskapsöversikt
UngKAB09 – Methodological considerations regarding the 2009 youth and sexuality survey in Sweden
Uppföljning av den nationella handlingsplanen för att förebygga alkoholskador 2001-2005
Uppföljning av kommunernas operativa tillsyn enligt 7§ tillsynsförordningen - Dalarnas-, Norrlands- och Skåne län
Uppföljning av operativ tillsyn inom hälsoskyddsområdet under 2004 - Västerbottens-, Östergötlands- och Blekinge län
Upplevda besvär av luftföroreningar, buller och inomhusmiljö
Utbildningsmaterial för lokalt och regionalt tillsynsarbete, Tobakslagen
Utjämna hälsoskillnaderna inom en generation
Utveckling av Lokala välfärdsbokslut (VFB)
Utvärdering av sentry.nu
Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet
Utvärdering av varningssystem för svår intensivvårdad influensa (SIRI) Säsong 2013-2014
Utvärdering av varningssystem för svår intensivvårdad influensa (SIRI). Säsong 2012-2013
Var med och bestäm!
Vet du om att man kan bli beroende av spel
Vårdpersonalens alkoholvanor och det hälsofrämjande arbetet
Vägledning för hälsokonsekvensbedömningar
Välfärdsbokslut en introduktion
Årsrapport Stödlinjen 2008
Årsrapport Stödlinjen 2009
Årsrapport Stödlinjen 2010
Årsrapport Stödlinjen 2011
Äldres hälsa - En utmaning för Europa
Ändringar i tobakslagen 2010
Öppenvårdsprojekt för spelberoende: En utvärdering
Öppna jämförelser folkhälsa 2009
Övervakning av barnvaccinationsprogrammet mot pneumokocker
Övervakning av HPV-vaccination
Övervakningen av hepatit C i Sverige
Övervikt bland barn - system för nationell uppföljning: fem kommuner under fem läsår