Publikationer borttagna 2018

Lyssna

Vi går med jämna mellanrum igenom våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Nedan hittar du publikationer som har tagits bort under 2018. Om du ändå behöver ta del av publikationen kan du kontakta vår registrator med angivande av publikationens titel.

 • A guide to Quantitative Methods in Health Impact Assessment
 • Alcohol consumption among elderly European Union citizens, consumption trends and related issues
 • Alcohol issues in daily healthcare
 • Alcohol Monopoly and Public Health: Potential effects of privatization of the Swedish alcohol retail monopoly
 • Alkohol ingen vanlig handelsvara
 • Alkohol- och drogförebyggande insatser i arbetslivet
 • Alkohol och hälsa
 • Alkohol- och narkotikaförebyggande insatser i arbetslivet
 • Alkohol – Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
 • Alkoholförebyggande arbete på krogen och bland folkölsförsäljare i sex försökskommuner
 • Alkoholfrågor i vardaglig hälso- och sjukvård
 • Alkoholmonopol och folkhälsa
 • Analys av arbetsprocesser i sex försökskommuner
 • Ansvarsfull alkoholservering
 • Att förebygga spelproblem: En kunskapsöversikt och en systematisk litteraturöversikt
 • Att sälja en dröm – om spelreklam och dess påverkan
 • AUDIT
 • AUDIT – Frågor om alkoholvanor
 • Barns och ungas hälsa – Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
 • Barns och ungas uppväxtvillkor – Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
 • Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak (för gymnasieskolan)
 • Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak (i grundskolans senare år)
 • Besvär av trafikbuller – Trender från 1999 till 2007
 • Child day care center or home care for children 12-40 months of age. What is best for the child?
 • Ekonomiska beräkningar och bedömningar
 • Ekonomiska och sociala förutsättningar – Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
 • Environmental Health Report 2005 - Extended summary
 • Environmental Health Report 2009 - Extended summary
 • Faktablad om alkohol – Alkohol och äldre
 • Fastighetsägares egenkontroll – ett nationellt tillsynsprojekt på hälsoskyddsområdet
 • Folkhälsoekonomi i praktiken
 • Föräldrar är viktigast!
 • Förbränningsmotordrivna ismaskiner - Utredningsunderlag om kolmonoxid och kvävedioxid i ishallar
 • Från nyhet till vardagsnytta
 • From news to everyday use
 • Hälsa i arbetslivet – Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
 • Hälsa i miljökonsekvensbeskrivningar
 • Hälsa och välfärd hos barn och unga med funktionsnedsättning
 • Hälsan hos barn och unga med funktionsnedsättning
 • Höga ljudnivåer - Ungdomars beteenden, kunskaper och attityder
 • Höga ljudnivåer från musik – Ett nationellt tillsynsprojekt
 • Högstadieelevers hälsa och levnadsvanor: en rapport från pilotprojektet "Elevhälsoenkäten"
 • Hur gick det sen? – En uppföljning av Socialstyrelsens nationella tillsynsprojekt om höga ljudnivåer från musik
 • Hur kan förskolan förbättra barns psykiska hälsa?
 • Hur kan högskolan arbeta med alkoholprevention?
 • Kartläggning av insatser för barn och ungdomar i risksituationer 2010
 • Kartläggning av insatser för barn och ungdomar i risksituationer 2011
 • Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga
 • Kontrollera ljudnivån - undvik hörselskador på grund av hög musik
 • Kultur för hälsa
 • Kunskapsunderlag för "Barn och unga 2013 - utvecklingen av faktorer som påverkar hälsan och genomförda åtgärder"
 • Magasin Föräldrastöd nr 1
 • Magasin Föräldrastöd nr 2
 • Magasin Föräldrastöd nr 3
 • Magasin Föräldrastöd nr 4
 • Mediers betydelse för det förebyggande arbetet i sex försökskommuner
 • Miljöer och produkter – Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
 • Miljöhälsorapport 2001
 • Miljöhälsorapport 2005
 • Miljöhälsorapport 2009
 • Miljömedicin för en hållbar utveckling
 • Olika villkor - Om levnadsförhållanden, risker och kommunala kostnader för barn och unga
 • Policy for prevention
 • Policy för prevention
 • Psykisk ohälsa och alkoholkonsumtion – hur hänger det ihop?
 • Public health of the future – everyone's responsibility. A summary of the Swedish Public Health Policy Report 2010
 • Public health priorities in Sweden
 • Radon i skolor och förskolor - Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt
 • Responsible Beverage Service
 • Rökfria skolgårdar och en tobaksfri skoltid - en kunskapssammanställning
 • Så arbetar kommuner, landsting och ideella organisationer med föräldrastöd
 • Samhällsplanering för ett aktivt liv – fysisk aktivitet, byggd miljö och folkhälsa
 • Sammanfattning av Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar
 • Samtal om sexualitet
 • Särbehandlad och kränkt
 • Sex i Sverige, om sexuallivet i Sverige 1996
 • Sex in Sweden -on the Swedish sexual life
 • Sex, hälsa och välbefinnande
 • Sexualitet och reproduktiv hälsa – Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
 • Smittskyddsinstitutets risk- och sårbarhetsanalys 2012
 • Social change and health in Sweden 250 years of politics and practice
 • Social health inequalities in Swedish children and adolescents – a systematic review, second edition
 • Sociala skillnader i ohälsa bland barn och ungdom i Sverige
 • Spel och spelberoende i Sverige
 • Spel om pengar bland unga
 • Spelreklam och spelberoende – en intervjustudie
 • Strålning från mobiltelesystem – En informationsbroschyr från sex myndigheter
 • Tänk efter i vilket sällskap du berusar dig (Knapp)
 • The significance of culture for health
 • The significance of the outdoor environment
 • Tidig eller sen hivdiagnos
 • Tio år med svensk folkhälsopolitik
 • Tobak, tillsyn och tillgänglighet
 • Tobak – Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
 • Tobaksfri kommun – en del i ett hälsofrämjande arbete, sammanfattande broschyr
 • Tobaksfri kommun – en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet
 • Tonåringar om tobak – Vanor, kunskaper och attityder
 • Towards a more health-promoting health service
 • Trafiknykterhet
 • Ungdomar och sexualitet
 • Uppdrag: förebygga
 • Utbildningsmaterial för lokalt och regionalt tillsynsarbete, Alkohollagen
 • Utemiljöns betydelse för äldre och funktionshindrade
 • Utemiljöns betydelse för äldre och funktionshindrade vid särskilda boenden
 • Utvecklingsbehov för ett kunskapsbaserat arbete med GHB och dess analoger, särtryck
 • Vad kostar hållbara matvanor?
 • Vad kostar hållbara matvanor? Bättre hälsa, bättre miljö och pengar över
 • Validering av miljöhälsoindikatorer för buller
 • Varför drabbas kvinnor oftare av oro, ångest och depression? En kunskapsöversikt
 • Värmeböljor och dödlighet bland sårbara grupper - en svensk studie
 • Vattenpipa - rök utan risk? Hälsoeffekter, vanor, attityder och tillsyn
 • Vattenpipa – rökning med skadliga effekter
 • Är depression en klassfråga?