A guide to Quantitative Methods in Health Impact Assessment
Alcohol consumption among elderly European Union citizens, consumption trends and related issues
Alcohol issues in daily healthcare
Alcohol Monopoly and Public Health: Potential effects of privatization of the Swedish alcohol retail monopoly
Alkohol ingen vanlig handelsvara
Alkohol- och drogförebyggande insatser i arbetslivet
Alkohol och hälsa
Alkohol- och narkotikaförebyggande insatser i arbetslivet
Alkohol. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
Alkoholförebyggande arbete på krogen och bland folkölsförsäljare i sex försökskommuner
Alkoholfrågor i vardaglig hälso- och sjukvård
Alkoholmonopol och folkhälsa
Analys av arbetsprocesser i sex försökskommuner
Ansvarsfull alkoholservering
Att förebygga spelproblem: En kunskapsöversikt och en systematisk litteraturöversikt
Att sälja en dröm – om spelreklam och dess påverkan
AUDIT
AUDIT -Frågor om alkoholvanor
Barns och ungas hälsa. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
Barns och ungas uppväxtvillkor. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak - för gymnasieskolan
Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak - i grundskolans senare år
Besvär av trafikbuller – Trender från 1999 till 2007
Child day care center or home care for children 12-40 months of age. What is best for the child?
Ekonomiska beräkningar och bedömningar
Ekonomiska och sociala förutsättningar. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
Environmental Health Report 2005 - Extended summary
Environmental Health Report 2009 - Extended summary
Faktablad om alkohol. Alkohol och äldre
Fastighetsägares egenkontroll – ett nationellt tillsynsprojekt på hälsoskyddsområdet
Folkhälsoekonomi i praktiken
Föräldrar är viktigast!
Förbränningsmotordrivna ismaskiner - Utredningsunderlag om kolmonoxid och kvävedioxid i ishallar
Från nyhet till vardagsnytta
From news to everyday use
Hälsa i arbetslivet. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010.
Hälsa i miljökonsekvensbeskrivningar
Hälsa och välfärd hos barn och unga med funktionsnedsättning
Hälsan hos barn och unga med funktionsnedsättning
Höga ljudnivåer - Ungdomars beteenden, kunskaper och attityder
Höga ljudnivåer från musik – Ett nationellt tillsynsprojekt
Högstadieelevers hälsa och levnadsvanor: en rapport från pilotprojektet "Elevhälsoenkäten"
Hur gick det sen? - en uppföljning av Socialstyrelsens nationella tillsynsprojekt om höga ljudnivåer från musik
Hur kan förskolan förbättra barns psykiska hälsa?
Hur kan högskolan arbeta med alkoholprevention?
Kartläggning av insatser för barn och ungdomar i risksituationer 2010
Kartläggning av insatser för barn och ungdomar i risksituationer 2011
Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga
Kontrollera ljudnivån - undvik hörselskador på grund av hög musik
Kultur för hälsa
Kunskapsunderlag för "Barn och unga 2013 - utvecklingen av faktorer som påverkar hälsan och genomförda åtgärder"
Magasin Föräldrastöd
Magasin Föräldrastöd nr 2
Magasin föräldrastöd nr 3
Magasin föräldrastöd nr 4
Mediers betydelse för det förebyggande arbetet i sex försökskommuner
Miljöer och produkter. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
Miljöhälsorapport 2001
Miljöhälsorapport 2005
Miljöhälsorapport 2009
Miljömedicin för en hållbar utveckling
Olika villkor - Om levnadsförhållanden, risker och kommunala kostnader för barn och unga
Policy for prevention
Policy för prevention
Psykisk ohälsa och alkoholkonsumtion – hur hänger det ihop?
Public health of the future – everyone's responsibility. A summary of the Swedish Public Health Policy Report 2010
Public health priorities in Sweden
Radon i skolor och förskolor - Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt
Responsible Beverage Service
Rökfria skolgårdar och en tobaksfri skoltid - en kunskapssammanställning
Så arbetar kommuner, landsting och ideella organisationer med föräldrastöd
Samhällsplanering för ett aktivt liv – fysisk aktivitet, byggd miljö och folkhälsa
Sammanfattning av Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar
Samtal om sexualitet
Särbehandlad och kränkt
Sex i Sverige, om sexuallivet i Sverige 1996
Sex in Sweden -on the Swedish sexual life
Sex, hälsa och välbefinnande
Sexualitet och reproduktiv hälsa. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
Smittskyddsinstitutets risk- och sårbarhetsanalys 2012
Social change and health in Sweden 250 years of politics and practice
Social health inequalities in Swedish children and adolescents – a systematic review, second edition
Sociala skillnader i ohälsa bland barn och ungdom i Sverige
Spel och spelberoende i Sverige
Spel om pengar bland unga
Spelreklam och spelberoende – en intervjustudie
Strålning från mobiltelesystem - En informationsbroschyr från sex myndigheter
Tänk efter i vilket sällskap du berusar dig. Knapp
The significance of culture for health
The significance of the outdoor environment
Tidig eller sen hivdiagnos
Tio år med svensk folkhälsopolitik
Tobak, tillsyn och tillgänglighet
Tobak. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
Tobaksfri kommun - en del i ett hälsofrämjande arbete, sammanfattande broschyr
Tobaksfri kommun - en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet
Tonåringar om tobak. Vanor, kunskaper och attityder
Towards a more health-promoting health service
Trafiknykterhet
Ungdomar och sexualitet
Uppdrag: förebygga
Utbildningsmaterial för lokalt och regionalt tillsynsarbete, Alkohollagen
Utemiljöns betydelse för äldre och funktionshindrade
Utemiljöns betydelse för äldre och funktionshindrade vid särskilda boenden
Utvecklingsbehov för ett kunskapsbaserat arbete med GHB och dess analoger, särtryck
Vad kostar hållbara matvanor?
Vad kostar hållbara matvanor? Bättre hälsa, bättre miljö och pengar över
Validering av miljöhälsoindikatorer för buller
Varför drabbas kvinnor oftare av oro, ångest och depression? En kunskapsöversikt
Värmeböljor och dödlighet bland sårbara grupper - en svensk studie
Vattenpipa - rök utan risk? Hälsoeffekter, vanor, attityder och tillsyn
Vattenpipa – rökning med skadliga effekter
Är depression en klassfråga?