Denna manual är ett praktiskt verktyg i arbetet med att skapa miljöer som främjar fysisk aktivitet. Den ska ska kunna fungera som underlag för planerare, folkhälsostrateger, arkitekter och andra som är inblandade då nya miljöer planeras och utformas, eller då redan befintliga miljöer utvecklas för att i högre grad främja fysisk aktivitet och folkhälsa. Viktiga områden för manualen är bland annat planering och utformning av parker, grönområden, bostadsområden, skol- och förskolegårdar, idrotts- och rekreationsområden samt gång- och cykelbanor.