Konsoliderad version av HSLF-FS 2016:42 Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om karaktäristisk smak i cigaretter, rulltobak och dess delar samt tillsatser i vissa tobaksvaror

 • Publicerad: 20 maj 2016
 • Uppdaterad: 7 februari 2017
 • Folkhälsomyndigheten

Konsoliderad version av HSLF-FS 2016:42

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras en sammanställning av alla gällande föreskrifter och allmänna råd från grundförfattningen till den senaste ändringsförfattningen. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller ändringar till och med HSLF-FS 2016:96.

 • Grundförfattning gäller från och med: 20 maj 2016
 • Senaste lydelse gäller från och med: 7 februari 2017 (HSLF-FS 2016:96)

Se tryckta versioner som pdf

Tillämpningsområde

1 § I denna författning ges kompletterande föreskrifter till tobakslagen (1993:581) och tobaksförordningen (2016:354).

2 § Dessa föreskrifter är tillämpliga på cigaretter och rulltobak med karakteristisk smak enligt 18 § första stycket 1 tobakslagen (1993:581).

Föreskrifterna är vidare tillämpliga på förbjudna tillsatser i delar till cigaretter och rulltobak enligt 18 § första stycket 2 tobakslagen.

Föreskrifterna är också tillämpliga för tillsatser i tobaksvaror enligt 18 § första stycket 2 tobakslagen.

3 § Föreskrifterna är inte tillämpliga på tobak för användning i munnen, med undantag för tobaksvaror som är avsedda att inhaleras eller tuggas.

Definitioner

4 § Termer och begrepp som används i tobakslagen (1993:581) och tobaksförordningen (2016:354) har samma betydelse i dessa föreskrifter.

5 § I dessa föreskrifter används dessutom följande definitioner som används i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv (2014/40/EU) av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra för fattningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävandet av direktiv 2001/37/EG (EUT L 127, 29.4.2014, s. 10–11, Celex 32014L0040):

 • Importör av tobaksvaror: ägaren till, eller en person som har rätt att förfoga över, tobaksvaror som har förts in till unionens territorium.
 • Karakteristisk smak: en tydligt märkbar doft eller smak av annat än tobak, till följd av en tillsats eller kombination av tillsatser, som kan inkludera men som inte begränsas till frukt, kryddor, örter, alkohol, karamell, mentol eller vanilj och som är märkbar före eller under användningen av en tobaksvara.
 • Rulltobak: tobak som konsumenter eller återförsäljningsställen kan använda för att göra cigaretter.
 • Smaktillsats: en tillsats som tillför doft och/eller smak.
 • Tillsats: ett annat ämne än tobak som har tillsatts en tobaksvara, en styckförpackning eller eventuell ytterförpackning.
 • Tillverkare: varje fysisk eller juridisk person som tillverkar en produkt eller som låter konstruera eller tillverka en produkt och saluför produkten i eget namn eller under eget varumärke.
 • Tobak för användning i munnen: alla tobaksvaror för användning i munnen, utom sådana som är avsedda att inhaleras eller tuggas, som helt eller delvis är framställda av tobak, i pulver- eller partikelform eller i någon kombination av dessa former, särskilt sådana som tillhandahålls i portionspåsar eller porösa påsar.
 • Tobaksvaror: produkter som kan förbrukas och som helt eller delvis består av tobak, även genetiskt modifierad sådan.

Karakteristisk smak och tillsatser i cigaretter och rulltobak

6 § I de fall en cigarett eller rulltobak blir föremål för en prövning om den har karakteristisk smak sker den prövningen i enlighet med av kommissionen beslutad genomförandeakt (EU) 2016/779. (HSLF-FS 2016:96.)

Tillsatser i cigaretter och rulltobak

7 § Tillsatser som är nödvändiga vid tillverkning av cigaretter och rulltobak är tillåtna förutsatt att:

 • dessa inte leder till en cigarett eller rulltobak med karakteristisk smak, och
 • de inte i betydande eller mätbar omfattning förstärker cigarettens eller rulltobakens beroendeframkallande egenskaper, toxicitet eller cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska egenskaper.

Tillsatser i delar till cigaretter och rulltobak

8 § Delar till cigaretter och rulltobak som ska tillhandahållas konsumenter på marknaden får inte innehålla smaktillsatser eller eventuella tekniska detaljer som möjliggör ändring av cigaretternas eller rulltobakens doft, smak eller rökintensitet.

Allmänna råd

Med delar till cigaretter och rulltobak avses exempelvis filter, papper, förpackningar och kapslar. Uttrycket tillhandahålla till konsumenter på marknaden syftar på tillverkare, importör eller annan näringsidkare (t.ex. en butik som säljer tobaksvaror) som säljer eller på annat sätt erbjuder tobaksvaror eller delar till cigaretter och rulltobak till konsumenter i Sverige. Det bör sakna betydelse om det sker mot betalning eller inte.

9 § Filter, papper och kapslar till cigaretter och rulltobak får inte innehålla nikotin eller tobak.

Tillsatser som leder till förbud av tobaksvaror

10 § Tobaksvaror som innehåller följande tillsatser får inte tillhandhållas konsumenter på marknaden:

a. Vitaminer eller andra tillsatser som ger intryck av att en tobaksvara innebär en hälsofördel eller minskade hälsorisker.

b. Koffein, taurin eller andra tillsatser eller stimulerande ämnen som är förknippade med energi och vitalitet.

c. Tillsatser som färgar utsläpp.

d. Tillsatser som underlättar inhalering eller upptag av nikotin, när det gäller tobaksvaror för rökning.

e. Tillsatser som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska i oförbränd form.

11 § Tobaksvaror får inte innehålla tillsatser i en sådan mängd att den toxiska eller beroendeframkallande effekten eller de cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska egenskaperna i betydande eller mätbar omfattning ökar vid konsumtion. Bestämmelsen omfattar tobaksvaror som ska tillhandahållas konsumenter på marknaden.

12 § I de fall en tobaksvara blir föremål för en prövning av om den innehåller tillsatser i en sådan mängd att det leder till de effekter eller egenskaper som anges i 11 §, sker den prövningen på grundval av vetenskapliga rön.

Konsoliderad version av HSLF-FS 2016:42 Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om karaktäristisk smak i cigaretter, rulltobak och dess delar samt tillsatser i vissa tobaksvaror

Lyssna

Konsoliderad version att läsa på skärm

Detta är en konsoliderad föreskrift. Den konsoliderade versionen är en sammanställning av alla gällande föreskrifter och allmänna råd, från grundförfattning till senaste ändringsförfattning. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen (pdfer finns i publikationen). Ändringar markeras genom att nummer på senaste ändringsförfattningen anges inom parentes efter den paragraf som ändrats. Denna version innehåller ändringar till och med HSLF-FS 2016:96.

För uppgift om bemyndigande, ikraftträdande- och övergångsbestämmelser, se respektive författning.

Läs den senaste versionen av föreskriften genom att klicka på "Läs publikation".

Konsoliderad version sammanfattar

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad: