Remiss angående ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter med anledning av nya krav på upphettade tobaksvaror

Lyssna

Folkhälsomyndigheten föreslår nya föreskrifter till följd av att nya krav på upphettade tobaksvaror ska implementeras i svensk rätt.

Bakgrund

Folkhälsomyndigheten föreslår nya föreskrifter till följd av att nya krav på upphettade tobaksvaror ska implementeras i svensk rätt. I samband med implementering av de nya kraven på upphettade tobaksvaror har även vissa redaktionella uppdateringar av föreskrifterna gjorts.

Av 3 § förordningen (2024:183) om konsekvensutredningar framgår att en förvaltningsmyndighet inför att den ska besluta om föreskrifter eller allmänna råd ska ta fram och dokumentera en konsekvensutredning.

Folkhälsomyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning. Förslaget gäller dels nya föreskrifter och allmänna råd om karakteristisk smak och tillsatser i vissa tobaksvaror, dels föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:46) om utformning av hälsovarningar och hälsovarningars placering på förpackning av tobaksvaror. Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 15 juni 2024.

Svara senast

Remissvar ska ha inkommit till Folkhälsomyndigheten senast den 29 maj 2024.

Vi ser helst att svaret skickas med e-post.

registrator@folkhalsomyndigheten.se

Vänligen ange ärendets diarienummer 00285-2024 i e-postmeddelandets ärendemening.

Bilagor

Missiv (PDF, 137 kB)

Konsekvensutredning (PDF, 317 kB)

Konsekvensutredning Bilaga 1 Jämförelsetabell HSLF-FS 2016:42 (PDF, 229 kB)

Konsekvensutredning Bilaga 2 Jämförelsetabell HSLF-FS 2016:46 (PDF, 289 kB)

Förslag till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om karakteristisk smak och tillsatser i vissa tobaksvaror (PDF, 213 kB)

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter om utformning av hälsovarningar och hälsovarningars placering på förpackning av tobaksvaror (PDF, 176 kB)

Sändlista (PDF, 114 kB)