Remiss angående Folkhälsomyndighetens förslag till nya allmänna råd och ny vägledning om temperatur inomhus

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har tagit fram förslag till nya allmänna råd om temperatur inomhus och ny vägledning om temperatur inomhus.

Bakgrund

Folkhälsomyndigheten är tillsynsvägledande myndighet enligt miljöbalken gällande hälsoskydd i bostäder och lokaler. Tillsynsvägledning är en förutsättning för att kommunerna ska kunna utföra en effektiv och likvärdig tillsyn.

Nuvarande allmänna råd och handbok har ett behov av uppdatering och förenkling. Kunskapen om klimatförändringar och värmeböljors effekt på människors hälsa har ökat de senare åren och denna kunskap har legat till grund för framtagandet av förslagen. Förslaget till nya allmänna råd och vägledning om temperatur har därför större fokus på höga temperaturer än nuvarande allmänna råd och handbok.

Svara senast 27 oktober 2023

Senast den 27 oktober 2023 önskar vi få era synpunkter. Lämna ett svar per remissinstans. Svara helst i bifogad svarsfil. Vid behov kan ni komplettera med en text i wordformat. Skicka svar med e-post till Registrator. Märk remissvaret med Folkhälsomyndigheten diarienummer: 00973-2021.

registrator@folkhalsomyndigheten.se

Bilagor

Bilagorna är inte tillgänglighetsanpassade och fungerar därför inte optimalt i en skärmläsare.

Förslag till Allmänna råd om temperatur inomhus (PDF, 344 kB)

Förslag till Tillsynsvägledning om temperatur inomhus (PDF, 760 kB)

Bilaga till tillsynsvägledning mätprotokoll (PDF, 646 kB)

Konsekvensutredning (PDF, 622 kB)

Sändlista (PDF, 148 kB)

Missiv (PDF, 174 kB)

Svarsfil till remiss (Word, 30 kB)

Vid frågor kontakta