Uppdaterad 9 juni 2020

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om rökfria miljöer. Hittar du inte svar på din fråga här kan du mejla till rokfrimiljo@folkhalsomyndigheten.se

Om rökfria miljöer

 • Lyssna

  Det har länge funnits rökfria utrymmen inomhus och på skolgårdar utomhus. Med nya lagen utökas rökförbudet till att gälla fler utomhusmiljöer.

  Uppdaterad: 2020-05-15 11:46:52

 • Lyssna
  • Utomhusområden i anslutning till kollektiva färdmedel, t ex perronger.
  • Uteserveringar vid exempelvis restauranger och kaféer.
  • Inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, d v s idrottsanläggningar. Rökförbudet gäller även när andra arrangemang hålls på platsen till exempel konserter.
  • Lekplatser som allmänheten har tillträde till.
  • Entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till exempelvis entréer till statliga och kommunala myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.
  • Skolgårdar.

  Uppdaterad: 2020-05-15 12:01:39

 • Lyssna

  Alla miljöer som omfattas av lagstiftningen är rökfria. Till hjälp så ska det finnas skyltar uppsatta som informerar om rökförbudet.

  Uppdaterad: 2020-05-15 12:01:45

 • Lyssna

  Rökfria utomhusmiljöer, t.ex. lekplatser, skyddar barn och unga från att börja använda tobak genom att rökningen blir mindre synlig. De underlättar även för personer som vill sluta röka.

  Dessutom ökar rökfria miljöer tillgängligheten till allmänna platser och bidrar till en bra arbetsmiljö för de som arbetar där. På så sätt bidrar de rökfria miljöerna till att förebygga ohälsa som orsakas av rökning. Lagstiftningen om rökfria miljöer är en del av det tobaksförebyggande arbetet i Sverige.

  Uppdaterad: 2020-05-15 12:01:50

 • Lyssna

  Nej, inte om allmänheten har tillträde till din entré.

  Uppdaterad: 2020-05-15 12:01:55

 • Får man inte röka någonstans längre?
  Lyssna

  På platserna eller i miljöerna som omfattas av lagstiftningen får du inte röka. I de miljöer som omfattas av reglerna om rökfria miljöer ska det finnas skyltar uppsatta som informerar om förbudet. De utomhusmiljöer som omfattas av lagstiftningen är:

  • Utomhusområden i anslutning till kollektiva färdmedel, t ex perronger.
  • Uteserveringar vid exempelvis restauranger och kaféer.
  • Inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, d v s idrottsanläggningar. Rökförbudet gäller även när andra arrangemang hålls på platsen till exempel konserter.
  • Lekplatser som allmänheten har tillträde till.
  • Entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till exempelvis entréer till statliga och kommunala myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.
  • Skolgårdar.

  Uppdaterad: 2020-05-15 12:01:59

 • Lyssna

  All form av rökning är förbjuden. Syftet med lagen är bland annat att göra rökningen mindre synlig.

  Uppdaterad: 2020-05-15 12:04:25

 • Lyssna

  År 2018 var det ungefär sju procent av befolkningen i åldrarna 16-84 år som rökte dagligen. Ungefär två procent av befolkningen använde elektroniska cigaretter. Allt fler unga använder elektroniska cigaretter.

  Uppdaterad: 2020-05-15 12:04:28

 • Lyssna

  Att andas in andras tobaksrök innebär att utsättas för samma skadliga ämnen som den person som röker. Det finns inga säkra nivåer för exponering för tobaksrök och vi vet att det kan förekomma höga halter av skadliga partiklar runt en person som röker utomhus.

  Rökfria miljöer bidrar till att rökning blir mindre synligt i samhället vilket i sin tur bidrar till att färre barn och unga börjar röka. De rökfria miljöerna stödjer också de som vill sluta röka.

  Uppdaterad: 2020-05-15 12:04:33

 • Lyssna

  Det gäller alltid, hela dygnet.

  Uppdaterad: 2020-05-15 12:04:37

 • Lyssna

  Även om du inte befinner dig på en plats där rökförbud gäller kan det vara bra att tänka på att syftena med rökfria miljöer är att göra det möjligt att vara på platsen för de som inte vill eller som av hälsoskäl inte bör utsättas för rök. Men också att bidra till att rökning blir mindre synligt i samhället.

  Uppdaterad: 2020-05-15 12:04:42

 • Lyssna

  Prata med den som ansvarar för uteserveringen. Den som ansvarar för den rökfria miljön ansvarar för att gripa in med tillsägelser och informera om rökförbudet.

  Uppdaterad: 2020-05-15 12:04:46

 • Lyssna

  Det finns bra stöd att få. Du gör en bra insats både för dig och andra när du slutar röka. Vill du ha stöd att sluta röka, kan du ta kontakt med:

  • Sluta-Röka-Linjen 020-84 00 00 eller besöka slutarokalinjen.se
  • 1177 Vårdguiden eller 1177.se för kontaktuppgifter till vårdgivare för hjälp att sluta röka
  • din vårdcentral eller företagshälsovård.

  Uppdaterad: 2020-05-15 12:10:45

 • Lyssna

  Rökförbudet gäller på inhägnade platser huvudsakligen avsedda för idrottsutövning. Men även om du befinner dig utanför området kan det vara bra att tänka på att du är en förebild och att röken sprids med vinden. De farliga ämnena som finns i rök kan andas in av andra.

  Uppdaterad: 2020-05-15 12:05:02

 • Lyssna

  Rökförbudet i lagen om tobak och liknande produkter omfattar inte privata miljöer såsom flerbostadshus, privata bostäder eller andra lokaler för boende. I dessa boenden ingår eventuella altaner eller balkonger. Att ändra på det kräver en lagändring och en sådan beslutas av riksdagen. Däremot kan den som ansvarar för flerbostadshuset införa frivilliga rökförbud.

  Uppdaterad: 2020-06-09 09:45:11

 • Lyssna

  Rökförbudet gäller lekplatser som allmänheten har tillträde till.

  Uppdaterad: 2020-06-09 09:45:55