Uppdaterad 30 maj 2018

Fokusspår onsdag 13 juni

Syftet med fokusspåren är att ge fördjupad kunskap inom ett område samt ge stöd till implementering av det tobaksförebyggande arbetet, på lokal och regional nivå. Respektive fokusspår är uppdelade på tre pass.

Ungdomar sitter på parkbänk och pluggar
Foto: Scandinav Bildbyrå

Du är välkommen att välja ett av följande fokusspår.

Fokusspår

Fokusspår 1: Tobakstillsyn

Fokusspåret syftar till att belysa tillsyn i det tobaksförebyggande arbetet. Dagen kommer att fokusera på det nya lagförslaget (under förutsättning att förslaget antas). Hur kommer lagändringarna påverka tillsynsarbetet? Tillståndsprövning, utvidgat rökförbud, ytterligare begränsningar i marknadsföring av tobak i butik etc. Vad planerar myndigheterna? Folkhälsomyndigheten, Konsumentverket, Skatteverket, Polismyndigheten, länsstyrelserna m.fl.

Fokusspåret kommer även att lyfta effektiv tillsyn och myndighetssamverkan, bland annat som en del i det brottsförebyggande arbetet. Vi kommer att ta upp exempel från verkligheten.

Fokusspår 2: Tobaksförebyggande och tobaksavvänjning riktat till barn och unga

Fokusspåret om barn och unga handlar om hur man kan förebygga tobaksanvändning bland barn och unga i skolåldern. Det syftar till att sprida kunskap och goda exempel på tobaksförebyggande och hälsofrämjande insatser som genomförs av olika aktörer på såväl nationell som lokal/regional nivå. Seminariet kommer också att belysa tobaksavvänjning som riktar sig till barn och unga. 

Ett fokus är skolans arbete med att göra skoltiden tobaksfri, men även andra arenor kommer att ingå. Vi får träffa representanter från flera olika kommuner och de berättar om sitt tobaksförebyggande arbete; vilka förutsättningar de har haft, hur de organiserar arbetet, vilka delar som ingår och hur de ser på det framtida arbetet.

Seminariet kommer även att belysa tobaksavvänjning som riktar sig till barn och unga. Vad vet vi om tillgången till tobaksavvänjning för barn och unga och vilka metoder finns? Passet avslutas med ett praktiskt exempel från arbetet med tobaksavvänjning i Östergötland.


Program 12 juni

Program 13 juni