Uppdaterad 11 juni 2018

Program tisdag 12 juni

Program för konferensen För ett rökfritt Sverige.

08.30–10.00 Registrering och kaffe

10.00-11.00 Konferensen För ett rökfritt Sverige startar

 • Johan Carlson, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten
 • Irene Nilsson Carlsson, folkhälsoråd, Socialstyrelsen
 • Agneta Karlsson, statssekreterare, Socialdepartementet

11.00–12.00 Ett rökfritt samhälle ur ett globalt perspektiv

 • Vera da Costa e Silva, chef för tobakskonventionens sekretariat, WHO

12.00–13.00 Lunch

13.00–14.00 Erfarenheter från arbetet med A Smokefree New Zealand 2025

 • Richard Edwards, professor, University of Otago, Wellington NZ

14.00-14.30 Nätverksfika och utställning

14.30-16.00 Valbara temaseminarium – här väljer du att fördjupa dig i ett tema:

TEMA 1: Vinster med tobaksförebyggande arbete – stöd för styrning och ledning

Seminariet syftar till att ge stöd till politiker och andra beslutsfattare som ansvarar för att fördela resurser till det tobaksförebyggande arbetet. Seminariet kommer bland annat belysa vilka hälsomässiga och ekonomiska vinster som kan uppnås om man satsar på tobaksförebyggande insatser på nationell, regional och lokal nivå.

 • Presentationen kommer att belysa hälsomässiga vinster som kan uppnås genom ett ”tobaksförebyggande arbete med målet att nå ett rökfritt Sverige”. Föreläsarna kommer bland annat presentera resultat från en pågående studie vid Folkhälsomyndigheten.

  Föreläsare:
  Grethe Fochsen, utredare tobaksprevention, Folkhälsomyndigheten
  Sofia Larsson, hälsoekonom, Folkhälsomyndigheten
 • Vad innebär det för ett landsting eller en region att ställa sig bakom Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025? Region Örebro var en av de första regionerna som ställde sig bakom beslutet. Hur kom de fram till beslutet och vilka strategier har de satt upp för att nå målet? Vilka är vinsterna och vilka utmaningar finns i arbetet med rökfritt Sverige 2025. Region Örebro delar med sig av sina erfarenheter och visar på hälsoekonomiska uträkningar i arbetet med rökfritt Sverige.

  Föreläsare:
  Anette Danesjö-Gustafsson, hälsostrateg, Region Örebro län
  Jennan Hannah, regionpolitiker, Örebro
 • Socialstyrelsen kommer att presentera de nya nationella riktlinjerna för Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor som riktar sig till hälso- och sjukvården. Riktlinjerna tar bland annat upp vilka metoder för tobaksavvänjning som hälso- och sjukvården bör erbjuda personer som vill sluta röka.

  Föreläsare: Ulrika Sandahl, utredare, Socialstyrelsen

TEMA 2: Ny lag om tobak och liknande produkter

Syftet med seminariet är att belysa olika aspekter på vad som kan komma att påverkas av den nya lag som riksdagen ska rösta om. I propositionen föreslås bland annat:

- tillståndskrav för att få sälja tobak
- nya rökfria utemiljöer och fler produkter som omfattas av rökförbudet
- förbud mot kommersiella meddelanden om tobak inne i butiker
- krav på spårbarhet och säkerhetsmärkning på tobaksvaror.

TEMA 3: Verktyg för att följa utvecklingen

Syftet med seminariet är att ge kunskap om hur man på ett enkelt sätt kan följa tobaksanvändning nationellt, regionalt och lokalt. Under seminariet ges en presentation av nationella datakällor, en översiktlig genomgång av statistikverktyget Indikatorlabbet samt en beskrivning av hur man på regional nivå använder verktyget i sitt praktiska arbete.

Föreläsare:
Emma Lindström, Jinjin Zheng Selin, Anna Andersson och Cecilia Wadman, utredare, Folkhälsomyndigheten
Therese Räftegård Färggren, ANDTS-samordnare, Länsstyrelsen Jämtlands län

TEMA 4: Vad vet vi om nya tobaksliknande nikotinprodukter som till exempel e-cigaretter?

Syftet med passet är att förmedla kunskap om nya tobaksliknande nikotinprodukter som e-cigaretter.

 • Hur ser användningen ut av e-cigaretter i Sverige och vilka risker finns? Presentation av svenska studier på bruket och risker.

Föreläsare: Linnea Hedman, PhD, Umeå universitet

 • Erfarenheter från vårt nordiska grannland - Finlands arbete med e-cigaretter. Hur ser bruket ut i Finland? Attityder hos barn och ungdomar? Hur arbetar man med frågan i Finland. (Passet kommer att vara på engelska.)

Föreläsare: Hanna Ollila, Specialist, M.Soc.Sci, PhD student, National Institute for Health and Welfare/Institutet för Hälsa och Välfärd

Paneldiskussion

Deltagare:
Maria Nilsson, forskare Umeå universitet,
Erik Karlsson, utredningssekreterare, Malmö stad
Åsa Bertilsson, utredare, Folkhälsomyndigheten

16.00-16.15 Fika med nätverkande och utställning

16.00-16.45 Så rekryterar tobaksindustrin unga kunder generation efter generation

 • Gerard Hastings, professor och chef för Institute for Social Marketing University of Stirling 

16.45-17.00 Dagen avslutas


Läs mer om seminarierna

Program onsdag 13 juni