Uppdaterad 30 maj 2018

Seminarier tisdag 12 juni

Syftet med seminarierna är att förmedla kunskap om verktyg och strategier för att vidareutveckla det tobaksförebyggande arbetet. Målet är ett rökfritt Sverige år 2025.

Uteservering
Foto: Calle Bredberg, Scandinav Bildbyrå

Du är välkommen att välja ett av följande teman.

Teman

Tema 1: Vinster med tobaksförebyggande arbete – stöd för styrning och ledning

Seminariet syftar till att ge stöd till politiker och andra beslutsfattare som ansvarar för att fördela resurser till det tobaksförebyggande arbetet. Seminariet kommer bland annat belysa vilka hälsomässiga och ekonomiska vinster som kan uppnås om man satsar på tobaksförebyggande insatser på nationell, regional och lokal nivå.

Folkhälsomyndigheten kommer bland annat presentera resultat om framtida vinster från en pågående studie. Seminariet kommer även att belysa vad det innebär för en kommun eller ett landsting/region att ställa sig bakom Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 och vilka vinsterna är på lokal och regional nivå med att arbeta tobaksförebyggande.

Socialstyrelsen kommer att presentera de nya nationella riktlinjerna för Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor som riktar sig till hälso- och sjukvården. Riktlinjerna tar bland annat upp vilka metoder för tobaksavvänjning som hälso- och sjukvården bör erbjuda personer som vill sluta röka.

Tema 2: Ny lag om tobak och liknande produkter

Syftet med seminariet är att belysa olika aspekter på vad som kan komma att påverkas av den nya lag som riksdagen ska rösta om. I propositionen föreslås bland annat:

- tillståndskrav för att få sälja tobak
- nya rökfria utemiljöer och fler produkter som omfattas av rökförbudet
- förbud mot kommersiella meddelanden om tobak inne i butiker
- krav på spårbarhet och säkerhetsmärkning på tobaksvaror

Tema 3: Verktyg för att följa utvecklingen

Seminariet syftar till att ge kunskap kring vilka datakällor och verktyg som finns för att följa utvecklingen av tobaksanvändningen i Sverige. Under seminariet ges en presentation av nationella datakällor, en översiktlig genomgång av statistikverktyget Indikatorlabbet samt en beskrivning av hur man på regional nivå använder verktyget i sitt praktiska arbete.

Nationella datakällor
Målet är att ge en överblick av nationella datakällor som följer tobaksbruket i Sverige, både datakällor som Folkhälsomyndigheten ansvarar för och datakällor där bakomliggande undersökningar genomförs av andra aktörer. Presentationen ska ge en översiktlig bild av vilken typ av data som samlas in i de olika undersökningarna (typ av tobaksbruk, målgrupp osv.), hur data kan användas och var man själv kan hitta och få tillgång till data.

Indikatorlabbet
Här ges en genomgång av Folkhälsomyndighetens statistikverktyg Indikatorlabbet. De indikatorer som ingår i verktygen kommer från olika datakällor, både från Folkhälsomyndighetens egna undersökningar och undersökningar som andra genomför. Verktyget riktar sig till statliga myndigheter, länsstyrelser, landsting, kommuner och organisationer och ingående indikatorer är kopplade till ANDT-strategins mål för att verktyget ska kunna användas för uppföljning och analys av ANDT-utvecklingen.

Att använda verktygen i praktiken
Här ges en beskrivning av hur man på regional nivå använder sig av Indikatorlabbet i sitt praktiska arbete. I Jämtlands läns förebyggande arbete har indikatorlabbet använts vid framtagandet av den regionala ANDT strategin, vilket underlättar uppföljning av ANDT-utvecklingen i länet både vad gäller nivåer av bruk och praktiskt förebyggande arbete. Under passet förs en diskussion kring hur detta arbete kan vidareutvecklas.

Tema 4: Vad vet vi om nya tobaksliknande nikotinprodukter som till exempel e-cigaretter?

Syftet med passet är att förmedla kunskap om nya tobaksliknande nikotinprodukter som e-cigaretter. Vi kommer få veta mer om hur användningen av e-cigaretter ser ut i Sverige och vilka risker som finns utifrån svenska studier inom området. Vi kommer också få ta del av erfarenheter från vårt nordiska grannland Finlands arbete med e-cigaretter. Hur ser bruket ut i Finland och vad visar deras forskning om barn och ungdomars attityder till e-cigaretter?

Seminariet avslutas med en paneldiskussion där representanter från myndighet, forskning, kommun och ideella organisationer kommer belysa på vilket sätt deras organisation arbetar med nya tobaksliknande nikotinprodukter och diskutera vilka utmaningar och behov de ser i arbetet.


Program 12 juni

Program 13 juni