Syftet med Samverkansmodellen är därför att skapa samverkansformer för att öka förutsättningarna för äldre personer att förbättra hälsan genom hälsocoachning och ett brett aktivitetsutbud av meningsfulla aktiviteter. Med andra ord innebär Samverkansmodellen övergripande om att ge individer stöd till att förändra levnadsvanor. Detta görs genom att erbjuda hälsocoachning under 12 månader. Individen får även information och tillgång till ett brett utbud av mötesplatser och aktiviteter anordnat av kommunala eller ideella föreningar.

Bakgrunden till samverkansmodellen är ett regeringsuppdrag som Statens folkhälsoinstitut fick 2010. Uppdraget innebar att de, tillsammans med Socialstyrelsen skulle testa om modellen var ett sätt att hantera samhällets utmaning med en åldrande befolkning. Modellen utvärderades genom dels en effektutvärdering, dels en processutvärdering. Uppdraget var treårigt och avslutades 2013.

Therese Räftegård Färggren– Samhället har mycket att vinna på att satsa på hälsofrämjande insatser, säger Therese Räftegård Färggren som var projektledare för uppdraget.