Rapporten från 2013 beskriver både arbetet med Seniorguiden samt hur införandet av Samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande har genomförts i de deltagande landstingen/regionerna och kommunerna. Du får även ta del av utvärderingsresultaten av samverkansmodellen. Exempelvis i vilken utsträckning hälsan förbättrats hos deltagarna och hur samverkan fungerat mellan landsting, kommun och ideell sektor.

I slutrapporten från 2015 går att läsa om den uppföljning av projektet som gjordes tre år efter starten. Trenden för de drygt 1300 som deltagit sedan starten 2011 visar att deras hälsa och livskvalitet förbättrats. Samtidigt har andelen dagligrökare minskat och fler deltagare än vid starten rapporterar att de ägnar sig åt motion och träning samt äter mindre godis.

Vill du ta del av mer ingående utvärderingsresultat kan du läsa mer under process- respektive effektutvärdering i navigeringen.

Trevlig läsning!

Slutrapport 2015

Folkhälsomyndighetens slutredovisning av regeringsuppdrag att genomföra fördjupade dataanalyser och 36-månadersuppföljning av försöksverksamheten Samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande (PDF, 307 kB)

Bilaga 3 - Resultatrapport, Effektutvärdering av Samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande efter 18 månader (PDF, 1,8 MB)

Bilaga 4 - Resultatrapport, Processutvärdering av Samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande efter 3 år (PDF, 899 kB)

Slutrapport 2013

Slutrapport - Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? (PDF, 759 kB)

Bilaga 1 - Forskningsplan (PDF, 1,6 MB)

Bilaga 2 - Resultatrapport effektutvärdering (PDF, 1,7 MB)

Bilaga 3 - Resultatrapport kvalitativ effektutvärdering (PDF, 472 kB)

Bilaga 4 - Resultatrapport processutvärdering (PDF, 1 MB)