Tillverkaren Aventis Pasteur MSD lade under 2003 ner produktionen av rubellavaccinet Meruvax® i USA. Den brist på rubellavaccin som då uppstod i Sverige föranledde olika lösningar inom mödravården i landet. En del förlossningskliniker valde att avvakta med vaccination medan andra valde att vaccinera med kombinationsvaccin MPR.

Aventis Pasteur MSD saluför också ett monovalent rubellavaccin, Rudivax, tillverkat i Frankrike. Detta vaccin har använts till nyförlösta kvinnor i europeiska länder som Frankrike, Tyskland och Italien sedan mitten av 1980-talet. Nyligen har 5 000 doser av Rudivax levererats till Sverige och tillverkaren ser i dagsläget inga hinder för fortsatta leveranser. Enligt uppgifter från Läkemedelsstatistik AB säljs 1 800- 2 000 vaccindoser rubellavaccin per år till svenska förlossningskliniker och mödravårdscentraler, vilket innebär att vaccintillgången är säkrad för de närmaste två åren.

Viktigt att vaccinera kvinnor som saknar skydd mot röda hund

Rubellainfektion hos gravid kvinna under tidig graviditet innebär en hög risk för allvarliga skador på fostret. Vaccination mot röda hund rekommenderas till kvinnor som i samband med screening under graviditeten visat sig sakna rubellaspecifika antikroppar (SOSFS 1982:13). Vaccinet, som innehåller levande försvagat virus, ges efter avslutad graviditet för att förebygga fosterskador vid kommande graviditeter.

Frågan om man kan ge kombinationsvaccinet MPR istället för monovalent rubellavaccin behandlades i WHO:s referensgrupp Global Advisory Committe on Vaccine Safety (GACVS) i december, 2003, och i SMI:s referensgrupp för vaccinationsfrågor (REFVAC) i januari, 2004. Båda referensgrupperna rekommenderar att i de fall monovalent rubellavaccin inte finns tillgängligt bör MPR-vaccin ges.

I dagsläget är det viktigt att de nyförlösta kvinnor som ej erhöll rubellavaccin på grund av bristen på vaccin nu erbjuds detta med det snaraste. Rekommendationen att före vaccination av fertila kvinnor utesluta graviditet och undvika graviditet de närmaste 3 månaderna efter vaccination kvarstår.

/Kari Johansen, Avdelningen för immunologi och vaccinologi