1991 enades världens länder om en global strategi för att minska sjukligheten och dödligheten i tuberkulos (DOTS). För en verksam kliniker i Sverige brukar DOTS betyda just att man övervakar att patienten tar sina tuberkulosmediciner (direct observation of treatment). Men strategin innehåller även en kontrollerad diagnostik baserad på sputum-mikroskopi, standardiserad antibiotikaterapi och att man rapporterar fall och behandlingsresultat.

De mål som sattes upp 1991 var att man vid år 2000 skulle diagnostisera 70% av alla infektiösa fall och av dem skulle man bota 85%. Med den här strategin reducerar man prevalensen infektiösa personer med ca 40%.

I Sverige, som är ett av de länder med lägst förekomst av tuberkulos, ligger den årliga incidensen runt 4/100 000 invånare vilket kan jämföras med högendemiska länder med årliga incidenstal i storleksordningen 300/100 000 (1).

I en Lancetartikel från i början av månaden (2) redogörs för svårigheterna att nå de här målen, åtminstone till 2005. Tuberkulos minskar i flertalet delar av världen utom i Afrika söder om Sahara och i forna Sovjetunionen. I det första fallet är HIV-epidemin det stora problemet. Det beror bland annat på att risken för reaktivering efter den initiala latensfasen är ökad från normala 5% till kanske upp emot 50% för HIV-fallen (3). Och även om man når upp till WHO:s mål från 1991 så beräknas epidemin fortsätta öka i de östra och södra delarna av Afrika med ca 7 % årligen. I forna Sovjetunionen är ett problem att DOTS-strategin inte är tillräckligt utbyggd, utan uppskattningsvis täcker programmet enbart 15% av befolkningen.

En lösning för att minska epidemin i de här områdena där den fortfarande ökar ser alltså ut att för de forna Sovjetstaterna bygga ut DOTS-strategin, och för de HIV drabbade länderna i östra och södra Afrika, att lyckas hejda spridningen och öka behandlingen av HIV.

1. E L. Corbett, C J. Watt, D N Walker, et al. The growing burden of tuberculosis. Global trends and interactions with the HIV epidemic. Arch Intern Med. 2003;163:1009-1021

2. G Elzinga, MC Raviglione, D Maher. Scale up: meeting targets in global tuberculosis control. Lancet 2004; 363: March 6

3. J Chin ed. Control of communicable diseases manual

/Anders Ternhag