Under det senaste decenniet har antal sjukdomar som räknas till gruppen zoonoser ökat. Detta ställer nya krav på övervakning och förebyggande åtgärder för att minska risken för överföring av sjukdom mellan djur och människa.
Symposiet tar upp det senaste om “nya zoonoser”, dvs. zoonoser som nyligen konstaterats i en population eller existerande zoonoser som uppvisar en högre incidens eller en förändrad geografisk distribution. Vilken betydelse har dessa sjukdomar för de Nordiska länderna?

Symposiet har följande huvudteman:

  • Nyligen uppmärksammade och viktiga zoonoser som t.ex. echinococcos, trichinellosis, prion-sjukdomar och aviär influensa.
  • Nya aspekter på välkända sjukdomar, t.ex. tidigare okända virulensegenskaper hos Salmonella.
  • Introduktion av zoonoser från södra Europa genom import av sällskapsdjur.
  • Användning av zoonotiska agens som biologiska stridsmedel.
  • Synen på “nya zoonoser” inom humanmedicinen och konsekvenserna av den nya europeiska zoonoslagstiftningen för de nordiska länderna.

Information om registrering, kostnader för symposiet, inskickande av abstrakt och ytterligare detaljer om symposiet hittar du på SVA:s hemsida