Smittskyddet i Västra Götaland rapporterade i mars 30 fall av misstänkt parotit i och omkring Vänersborg. 23 av dessa 30 fall intervjuades telefonledes 040407. Figur 1 visar insjuknande-datum för de intervjuade fallen. Av de intervjuade var 11 kvinnor och 12 män. Medelåldern var 43 år (spridning 5-88 år). 3 individer var barn under 18 år.

Figur 1. Antal insjuknade per dag

Samtliga intervjuade hade haft svullnad av parotiskörtlarna (15 bilateralt, 7 unilateralt).
14 (60,9 %) angav att de hade haft lokal smärta. 8 (34,8 %) hade haft feber och 6 (26,1%) allmän sjukdomskänsla. 9 (39,1%) hade haft huvudvärk. 4 nämnde spontant muntorrhet då övriga symtom efterfrågades. En man uppgav att han hade haft testikelsvullnad. 4 hade vårdats på sjukhus i anslutning till sin parotit.

De flesta, 16/20 (80%) av de vuxna angav sig ha haft påssjuka tidigare. 3 vuxna angav att de erhållit en dos MPR-vaccin. De 3 barnen hade erhållit en dos av MPR-vaccin. En person hade varken haft påssjuka eller vaccinerat sig.

Endast enstaka patienter angav att de haft kontakt med någon med liknande symtom.

De flesta vuxna hade egna barn i skolåldern, flera arbetade med barn. C:a 2/3 (= 13/20) av de vuxna har arbeten som innebär att de kommer i kontakt med många människor.

Misstanken om att parotitvirus är orsak till dessa individers symtom finns. Hittills har dock utredningen ej säkert kunna visa detta. Analys av IgM-antikroppar mot parotitvirus har utförts på totalt 30 individer. Hos 4 av dessa har en låg IgM-reaktivitet mot parotitvirus kunnat påvisas. Om denna reaktivitet är kliniskt relevant är osäkert då korsreaktivitet mot andra virus kan förekomma. Analys av IgG antikroppar mot parotit i parade akut- och konvalescentsera från 12 individer har utförts.

Samtliga individer har påvisbara IgG antikroppar i akutsera och ingen signifikant titerstegring ses hos dessa. En av dessa individer har en mycket hög IgG titer mot parotit som vi ibland sett vid parotitinfektion hos tidigare vaccinerade individer. Virusisolering från saliv och urin pågår fortfarande. PCR-analys av saliv och urin pågår också fortfarande.

I en nyligen publicerad artikel från England (Jin et al. Genetic Diversity of Mumps Virus in Oral fluid specimens: Application to mumps epidemiological study. Journal of Infectious Disease 2004: 189; 1001-1008) visar de att i över 30% av patienter med negativa IgM analyser påvisar de parotitvirus genom i saliv. Prover från nyinsjuknade i Västra Götaland anländer fortfarande.

Ett liknande utbrott rapporterades 1994-95 i Skåne. Genesen till detta utbrott är inte känd.

Årligen rapporteras kliniskt några fall av parotit som inte kan bekräftas virologiskt. Det brukar dock röra sig om ett mindre antal, geografiskt mer spridda fall.

Det är känt att andra virus än parotitvirus kan ge parotissvullnad, bland dem parainfluensa, enterovirus, adenovirus m fl. Det finns också rapporterat fall av reinfektion efter genomgången parotit. En genomgången parotitvirusinfektion av en genotyp ger inte säkert skydd mot infektion med parotitvirus av annan genotyp.

Om ni känner till liknande fall vore vi tacksamma om ni kontaktar oss på SMI: Kari Johansen, virologiska avdelningen, tfn 08-457 26 94, eller Pasi Penttinen, epidemiologiska avdelningen, tfn 08-457 23 82.

/Benn Sartorius, Jenny Nilsson och Kari Johansen