Den 3 maj kunde vi läsa i Göteborgsposten och TT-meddelanden att det i Västra Götaland rapporterats ett 80-tal fall av kikhosta under första kvartalet i år. Det är något fler fall än vad som rapporterades under samma tid förra året och situationen rapporteras som oroande, eftersom ett flertal fall inträffat bland upp till 6 månader gamla spädbarn. Denna åldersgrupp är den för kikhosta mest ömtåliga, samtidigt som vaccinationsskyddet hos dessa inte har hunnit utvecklas fullt ut.

I samarbete med SMI har man i Göteborg med blodprov undersökt familjer till smittade spädbarn. I många fall finner man då tecken till att flera av familjemedlemmarna haft kontakt med kikhosta innan det lilla barnet insjuknade. Det belyser dels att kikhosta tillhör de infektioner som sprids bra inom familjen, till och från både vuxna och barn, men också att kikhosta inte behöver ge typiska symptom. Hos vuxna och tonåringar kan det räcka med en långdragen hosta (flera veckor) medan kikhosta hos ett litet spädbarn kan ge diffusa symptom, särskilt i början. Det gör att rätt omhändertagande av de minsta spädbarnen förutsätter kunskap om att sjukdomen fortfarande finns, om än i drastiskt minskad omfattning jämfört med innan vaccination återinfördes 1996. Barn under 6 månader bör helst inte träffa på kikhosta, och om de ändå gör det så bör antibiotikabehandling övervägas - tidigt insatt sådan kan mildra sjukdomsförloppet.

Sedan hösten 1997 pågår vid SMI en fördjupad uppföljning kring de kikhostefall där diagnosen är fastställd med odlingsprov. Denna uppföljning visar att de allra flesta fallen bland barn under 1 år inträffar bland dem som är ovaccinerade eller som har fått endast en dos – förra året insjuknade 92 av 114 spädbarn före 5 månaders ålder. Men undersökningen visar också att 3-5 månader gamla barn, som har fått sin först vaccination, har en betydligt lägre risk för att bli sjukhusinlagda p.g.a. kikhosta jämfört med barn under 3 månader. Enbart åldersskillnaden kan knappast förklara detta. Det innebär att även om den första dosen inte skyddar mot insjuknande så är det troligt att den ger ett visst skydd mot allvarlig sjukdom.

Totalt rapporterades förra året bland 0-11 månader gamla barn 230 fall/100 000, vilket ska jämföras med cirka 600-800/100 000 under åren 1994-95. Ser man till alla åldersgrupper (även vuxna) så har den rapporterade kikhostan under samma period minskat tiofaldigt från 130 fall per 100 000 invånare till knappt 10 fall per 100 000.

Ett sätt att minska risken för våra minsta barn är att ytterligare minska förekomsten av kikhosta. Vi vet idag att skyddet mot denna sjukdom klingar av, såväl efter sjukdom som efter vaccination. Det gör att värdet av påfyllnadsdos(-er) av kikhostevaccin , t ex i tidig skolålder och/eller till äldre barn, för närvarande diskuteras.

Rose-Marie Carlsson, Vaccinprogramsektionen, SMI