Som en del av Regeringens första s.k. Östersjömiljard fick SMI 10 miljoner kr för att bedriva smittskyddssamarbete med Baltikum. I en extern revision utförd av Boston Consulting Group (BCG) har nu SMI fått högsta betyg för sina insatser. I sina slutkommentarer konstaterar BCG: ”Projektet har haft ett flertal positiva effekter:

  • Mer effektiv smittskyddskontroll via effektivare arbetsmetoder vid smittskyddsverksamheter i de baltiska länderna och S:t Petersburg.
  • God kontakt med smittskyddsverksamheter i de deltagande länderna
  • Underlättat inträde i internationellt smittskyddssamarbete för de deltagande länderna
  • Förbättrad kvalitet och åtkomlighet på data inom smittskyddsområdet.
  • Detta underlättar såväl inträde i internationellt smittskyddssamarbete för de deltagande länderna som svenskt arbete med att förhindra spridning av smitta till Sverige

Samtliga målsättningar har därmed uppnåtts, om än inte helt enligt tidsplan. Givet de stora positiva effekterna inom ett flertal områden får projektet ses som kostnadseffektivt.”

Slutbetyget var: ”Väl använda medel, med hög kvalitet i genomförandet”.