Ett utbrott av calicivirus av typen sapovirus har konstaterats bland äldre personer på sjukhus och eventuellt ett flertal äldreboenden i Södertälje. Under våren har prover från ett 20-tal liknande utbrott bland äldre runt om i landet analyserats och befunnits positiva.

Den kliniska bilden vid sapovirusinfektioner, som främst ansetts drabba barn, tycks skilja sig från den vid norovirusinfektion (vinterkräksjuka) med ett mindre explosivt förlopp, långvarigare diarré och färre kräkningar. Anmärkningsvärt är att det nu verkar finnas en trend att det främst är äldre som drabbas och att utbrotten kommer på vår och sommar.

Utbrottet på sjukhuset spårades till en kommunal dagverksamhet för demenssjuka äldre personer där drygt hälften av patienterna och all personal insjuknat successivt under perioden 040526-040622, (16 fall totalt). Epidemikurvans (Fig.1) utseende talar för en person-till-person smitta, men en kontinuerlig födoämneskälla kan ej helt uteslutas. Dagverksamheten har också bytt rutiner och leverantör av mat för ca tre veckor sedan

Fig. 1  Epidemikurva för utbrott av sapovirus på kommunal dagverksamhet

Sjuka patienter från dagverksamheten har sedan överförts till Södertälje sjukhus och via akutmedicinsk avdelning inlagts på en geriatrisk avdelning (040616). Under de följande två veckorna insjuknade på avdelningen sammanlagt 8 patienter och 5 personal i omgångar (Fig.2). Det förefaller troligt att virus gått runt bland personal och patienter. Intagningsstopp och andra smittskyddsåtgärder vidtogs på avdelningen 040622 och är ännu i kraft.

Fig. 2  Epidemikurva för utbrott av sapovirus på sjukhusavdelning.

Minst tre av sjukhusfallen är diagnosbekräftade med elektronmikroskopi. Typning med PCR och sekvensering har ej genomförts. Attack rate bland patienter är ca 50 % på såväl dagverksamheten som sjukhus. Intressant är att endast 5/24 personal på geriatrisk avdelning insjuknat, medan 5/5 personal insjuknat på dagverksamheten.

Personalen på dagverksamheten påpekade svårigheten med att i tid upptäcka symptom hos dementa patienter, samt efterlyste mer information kring sjukdomen, hygienrutiner och handlingsplan vid utbrott. Dagverksamheten tycks falla utanför den övriga äldrevårdens och sjukvårdens ramar för smittskyddsarbete.

Enligt information har minst tre andra äldreboenden i Södertälje haft liknande utbrott av magsjuka under samma tidsperiod, och sannolikheten för att smitta spridits mellan dessa och dagverksamheterna är stor då man delar personal, sjuksköterska och färdtjänst.

/Daniel Farhoudi , Marika Hjertqvist