Utvecklingen av den svenska HIV-epidemin har präglats av den globala HIV-situationen. Personer smittade utomlands i områden med hög förekomst av HIV har stått för drygt hälften av de rapporterade fallen de senaste åren. De flesta av dessa är smittade före immigration till Sverige. Antalet personer smittade i Sverige har i stort sett legat stabilt de senaste åren.

1999:01:00

2000:01:00

2001:01:00

2002:01:00

2003:01:00

Snitt/5 år

2004:01:00

Smittad i Sverige bosatt i Sverige

38

29

54

36

40

39

35

Bosatt i Sverige smittad utomlands

17

22

24

17

20

20

21

Före ankomst till Sverige

40

48

61

64

83

59

141

Uppgift saknas

4

8

10

5

9

7

19

Summa

99

107

149

122

152

126

216

Totalt har 6 503 personer anmälts med HIV-infektion t o m första halvåret 2004, av dem är 72% män. Av de anmälda beräknas 3 200 vara i livet.

Första halvåret 2004 anmäldes 216 fall av HIV -infektion (131 män och 85 kvinnor), vilket är en ökning på 64 fall jämfört med första halvåret 2003 .

Till skillnad mot de andra sexuellt överförbara sjukdomarna är det få anmälda i åldersgrupperna 15-29 år (se figur 1).

Figur 1. HIV-anmälda 1:a halvåret 1999-2004 i åldersgruppen 15-29 år beroende var personerna varit bosatta respektive smittade.

Under halvåret rapporterades 129 heterosexuellt smittade (60 män och 69 kvinnor). Ökningen ses framförallt bland personer smittade före ankomst till Sverige, under halvåret anmäldes 94 personer i denna grupp jämfört med i genomsnitt 41 fall/halvår den senaste femårsperioden.

Antalet heterosexuellt smittade i Sverige samt bosatta i Sverige som smittats under utlandsvistelse har varit relativt oförändrat de senaste åren med ca 15 anmälda HIV -fall per grupp och halvår.

Anmälda fall av HIV där sex mellan män angivits som smittväg har också legat relativt stabilt de senaste åren. Under halvåret anmäldes 37 personer jämfört med i genomsnitt 31 fall/halvår den senaste femårsperioden. Omkring 40 % av dem uppgav att de smittats i Sverige.

11 personer har smittats via intravenöst missbruk, 7 av de anmälda uppger att de smittats i Sverige.

Under året rapporterades sju fall av mor-barnsmitta samtliga var smittade innan ankomst till Sverige. För 32 personer anmälda under första halvåret saknas uppgift om smittväg.

/Malin Arneborn