Sammanfattning

Nedan redovisas anmälda fall av chlamydia, gonorré, syfilis och HIV-infektion under första halvåret 2004. För alla sjukdomarna utom gonorré fortsätter ökningen. De jämförelser vi gör med tidigare år nedan gäller endast första halvåren, eftersom incidensen av flera STI är högre under hösten än under våren.

När det gäller chlamydia är ökningen enorm, fr a i de yngre åldergrupperna. Jämfört med första halvåret 2003 har antalet fall ökat med 69% (!) bland tonårspojkar och med 46% bland tonårsflickor. Även bland unga vuxna ses den kraftigaste ökningen på länge. Efter 8 år av konstant stigande siffror för chlamydia i Sverige kan man möjligen börja ifrågasätta effekten av de preventionsinsatser som görs mot denna sjukdom.

För gonorré är trenden gynsammare, men utlandssmitta, fr a i Sydostasien spelar fortfarande stor roll.

Syfilis är nu sedan några år åter fast etablerad i Sverige, efter att ha varit en ren importsjukdom under två decennier. Ökningen fortsätter, såväl bland män som har sex med män som bland heterosexuella män och kvinnor. Halvårssiffran för kvinnor är densamma som första halvåret 2000, och för att hitta motsvarande siffror får man gå tillbaka till början av 80-talet.

Det finns intressanta åldersskillnader mellan dessa tre bakteriella STI: chlamydiafallen är i genomsnitt strax över 20 år, gonorréfallen kring 30, och syfilisfallen mellan 30 och 40 (närmare 40 för heterosexuella män; närmare 30 för kvinnor och MSM). Detta talar för att sjukdomarna sprids i delvis olika grupper med olika sexuella kontaktmönster.

Vad gäller HIV spelar nu utvecklingen i andra länder en alltmer avgörande roll för Sverige. Medan antalet personer som smittats i Sverige visar en långsamt minskande trend, och antalet svenskar smittade utomland verkar ligga ganska konstant, så har antalet fall bland personer som fått sin HIV-infektion innan de kom till Sverige ökat markant: drygt 60% jämfört med första halvåret 2003. Denna patientgrupp står för nästan hela ökningen av de svenska HIV-siffrorna under de senaste åren. En ljuspunkt är att man ser relativt få fall av unga vuxna bland HIV-patienter smittade i Sverige, och inga tonåringar.

/Johan Giesecke