Den nya smittskyddslagen har nu trätt i kraft. Även det datum som satts för driftsättande av nya SmiNet har passerats. Hur har det då gått?

Innehållet i anmälningarna

Arbetet med blanketterna för anmälan har dragit ut på tiden, den slutliga versionen levererades av Socialstyrelsen sista veckan i juni. Då delar av SmiNet är direkt beroende av denna information och har vi därför tvingats arbeta under mycket stor tidspress in i det sista.

Alla blanketterna ligger nu som nedladdningsbara pdf-filer på SMI:s hemsida. Från början av nästa vecka kommer anmälningar även att kunna ske direkt elektroniskt för SmiNet-anslutna landsting via webbplatsen http://www.sminet.se. Även anmälande läkare från andra landsting kan på denna sida utnyttja det elektroniska formuläret (med hjälptexter) och sedan skriva ut det ifyllda formuläret. På denna sida finns även annan information relaterad till smittskyddsanmälningarna samt ett antal nyttiga länkar.

Driftmiljö för SmiNet

Under den senaste månaden har vi utrett var SmiNet2 bäst skall driftas. Vi har förutsättningslöst tittat på ett antal olika alternativ, inkluderande flera privata företag. Efter en samlad bedömning, där vi främst fokuserat på driftsäkerhet, intern och extern säkerhet när det gäller datahantering och hög tillgänglighet för SmiNet-utvecklarna har vi valt att drifta systemet inom SMI. Utvärderingen och besluten kring driftsmiljö för servrar tog längre tid än planerat, vilket gjorde att uppsättningen av driftsmiljön blev något försenad. Nu är alla maskiner på plats och allt är installerat. Det återstår lite tester och konfigureringar som utförs under innevarande vecka.

En fråga från flera landsting har varit om SmiNet ligger på Sjunet. Svaret är att SMI för närvarande inte uppkopplat på Sjunet, och följaktligen inte heller SmiNet. Det är planerat för att ansluta sig till Sjunet så snart som möjligt. Det kan enligt uppgift ta några månader att få allt på plats för det. Vår erfarenhet är att det innebär en något krångligare konfigurering för de lokala IT-avdelningarna på landstingen för att få SmiNet att fungera innan den går på Sjunet. Det kan givetvis variera. Vi har gjort en liten testapplikation som kan användas av IT-avdelningarna tillsammans med kravspecifikationen. Med den kan man testa att allt är konfigurerat för att fungera korrekt.

SmiNet-applikationen

SmiNet har utvecklats under en stark tidspress med tanke på den nya lagens införande. Fokus har varit på att få en applikation som dels kan erbjuda enkelhet och säkerhet, men vi har också försökt tillhandahålla många av de hjälpfunktioner som finns i de applikationer vi vill ersätta. Det har främst varit två delar vi har ansträngt oss för att kunna leverera till utsatt datum. Det har dels varit det web-gränsnitt behandlande läkare använder för anmälningar och dels den klient som SME använder för att administrera anmälningarna. Eftersom det är en ny applikation kommer det att vara en period innan allt fungerar friktionsfritt och vi hoppas att ni kan vara tålmodiga under den perioden.

I ett sent skede insåg vi att den lösning vi planerat för infektionskliniker och laboratorier inte var den lämpligaste. Vi hade länge planer på att erbjuda java-klienter till dessa för att de skulle kunna hantera sina gjorda anmälningar etc. Vad vi så småningom insåg var att det fanns praktiska problem på sjukhus och landsting med att installera java-klienter.

Våra planer har därför justerats och vi kommer nu att erbjuda ett web-gränssnitt till dessa istället. Man kommer fortfarande att få samma funktionalitet; anmälningar, hantering av gjorda anmälningar, daganteckningar och brevmallar. Detta kommer att kunna levereras i början av hösten. Fram till dess kommer alla kliniker att kunna göra anmälningar via det enkla web-gränsnittet som alla behandlande läkare i SmiNet-anslutna landsting har tillgång till.

Laboratorierna och SmiNet2

Vi har haft kontinuerlig kontakt med de många tillverkare av de datasystem som används av Sveriges laboratorier. Tidsplanen från början var att ha allt klart för SmiNet-anslutning via den automatiska laboratorieexporten den 1:a juli, men då de flesta Smittskyddsenheterna vill gå med senare, så har detta nedprioriterats något. Funktionen kommer dock att vara implementerad innan sommarsemestrarna är slut.

De laboratorier som har en fungerande laboratorieexport av anmälningar i SmiNet1, kan fortsättningsvis använda tidigare rutiner tills dess att SmiNet2 börjar användas av smittskyddsenheten i det aktuella landstinget. Det är enbart de nya anmälningspliktiga smittämnena som måste anmälas på annat sätt så länge.

Laboratoriet är fritt att gå över till SmiNet2 när som helst, under förutsättning att laboratoriet och smittskyddsläkaren är överens. Vi förordar en nära dialog om detta.

De laboratorier som (p.g.a. laboratoriesystemtillverkaren) inte har möjlighet att använda den automatiska laboratorieexporten, får anmäla alla fall elektroniskt via ett webbgränssnitt som kommer att vara färdigt under hösten. Se särskilda anvisningar för laboratorieanmälningar i EPI-aktuellt nr 28-2004.

Manualer

Manualer är under framtagande för alla ingående delar i SmiNet. Under hösten kommer den att successivt att kompletteras och redigeras (med ert bistånd?). Det är Jill Johansson som kommer att ansvara för stora delar av manualen. Vi ser det som en stor fördel att det är någon som kommer att arbeta med SmiNet som skriver manualen. Har ni tankar och onskemål om manualens innehåll och utformning så får ni gärna kontakta oss.

Fortsatt drift

Delar av det som tidigare var utvecklingsteamet kommer nu att ansvara för driften av SmiNet. Det innebär att ta emot bugg-rapporter och kontinuerligt säkra och stabillisera applikationen.

En mail-adress kommer att skapas för inrapportering av fel och avvikelser i SmiNet. Så fort den är på plats kommer det att finnas länkar till den i SmiNet. Det är viktigt för oss att ni rapporterar allt ni upptäcker så att vi kan åtgärda det snarast.

Nu finns det två installationer gjorda, Norrbotten och Halland. I Halland har man avvaktat att köra skarpt i väntan på att SmiNet går via Sjunet. Vi inser att flera kommer att göra det valet, medan andra vill ansluta tidigare. När vi vet ett datum för det så kommer vi att skicka informationen. För dem som vill ansluta innan så får ni kontakta oss (se kontaktinformation nedan) och boka tid. För dem som önskar så kan vi distribuera applikationen med instruktioner så att ni själva kan utföra installationen.

Vidareutveckling

Även om vi fokuserar på att säkra och stabilisera de funktioner som finns i SmiNet så kommer det att finnas önskemål på nya och förändrade funktioner som vi måste kunna hantera. Vi kommer att som tidigare nämnts att bygga ett web-gränsnitt för infektionskliniker och lab. Det finns även andra funktioner som vi i projektteamet anser behövs, men det är viktigt att de kommande kraven kommer från er som ska använda SmiNet.

Vid mötet med alla smittskyddsläkare 7 juni här på SMI väcktes ett förslag på att det bildas en intressegrupp bestående av representanter från de olika SME. Denna grupp ska fungera som länk mellan verksamheten och SmiNet-förvaltningen. De tar emot krav och filtrerar och prioriterar dem innan de skickas till förvaltarna av SmiNet.

Eftersom ni är med och finansierar SmiNet’s framtid så är det viktigt att det tydliggörs att ni styr dess utveckling.

Fram till dess att Sverige börjar fungera igen efter semestrarna så kommer SmiNet’s utvecklingsteam fokusera på att säkra applikationen och att utveckla stöd för infektionskliniker och lab. Efter det hoppas vi att ni tar rodret och ställer krav.

Sammanfattning

Vi har haft ett pressat tidsschema för att bygga applikationen. Till det har kommit förseningar i besked om blanketternas innehåll och beslut kring driftsmiljön. Det här är tyvärr saker som inte är ovanliga i den har typen av projekt, men vi har försökt hantera det på bästa sätt.

Vi har nu ett SmiNet som innehåller de flesta av utlovade funktioner och vi har snart en produktionsmiljö för att drifta SmiNet.
Det som nu levereras är grunden till ett nytt sätt att arbeta som ska underlätta för både läkare och personal på SME och SMI.

/Richard Sjöberg, projektledare, Karl Ekdahl, bitr. statsepidemiolog