Sammanställningen av smittskyddsenheternas skolvaccinationsrapporter är nu klar.

Det var läsåret 1996/1997 som insamlingen av skolornas vaccinationsdata överfördes från Smittskyddsinstitutet till smittskyddsenheterna. De första åren med det nya systemet hade inte alla landsting möjlighet att delta och det innebar att rapporteringen endast redovisade vaccinationstäckningen för mellan 50 och 60% av eleverna, men sedan läsåret 2001/2002 deltar samtliga och i rapporten för läsåret 2002/2003 ingår 115135 barn, motsvarande 97% av landets årskurs-6-elever.

Vaccinationstäckningen är generellt god: 98% av barnen har blivit fullständigt vaccinerade mot polio, difteri och stelkramp, och färre än 0,1% är helt ovaccinerade mot dessa sjukdomar (mellanskillnaden utgörs av barn som fått färre än det stipulerade totalantalet injektioner). Fullgott vaccinerade (två injektioner) mot mässling, påssjuka och röda hund är 95,5% av barnen, 4,1% har fått en injektion och endast 0,4% hade inte fått något MPR-vaccin alls i skolan.

Variationer mellan och inom landstingen förekommer, men av alla de över 115 000 elever som ingår i rapporten är bara 43 barn ovaccinerade mot difteri och stelkramp, 48 har inte fått något poliovaccin och 441 har inte fått MPR-vaccin.

En jämförelse över tiden, fr.o.m. läsåret 1996/97 t.o.m. läsåret 2002/03, visar att siffrorna är stabila och någon neråtgående trend i vaccinationstäckningen vad beträffar MPR (rött i kurvan) syns inte, utan tvärtom en ökning av antalet barn som fått två doser.

/Ragnhild Janzon