Vaccinationstatistiken från landets barnavårdscentraler insamlad i januari 2004 är nu sammanställd. Årets statistikinsamling gäller vaccinationstatus vid två års ålder mot difteri, tetanus, polio, Haemophilus influenzae typ B (Hib), kikhosta, mässling, påssjuka och röda hund samt tuberkulos och hepatit B för barn födda år 2001. Dessutom insamlades uppgifter om vaccinationsstatus mot mässling, påssjuka och röda hund vid fyra respektive tre års ålder för barn födda 1999 respektive år 2000.

Den riksomfattande statistiken visar en god anslutning till de vaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Granskning av resultaten på kommunnivå har visat lokala avvikelser med otillfredsställande vaccinationstäckning. Vaccinationsfrekvensen mot mässling, påssjuka och röda hund har förbättrats jämfört med de två närmast föregående åren.

Nittioåtta procent av barn födda 2001 hade fått minst tre doser mot difteri, tetanus, polio, Haemophilus influenzae typ B och kikhosta. Mindre än 1 % var ovaccinerade. En marginell nedgång av andelen vaccinerade mot difteri, tetanus och polio observerades under den senaste femårsperioden.

Vaccinationsfrekvensen mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) har efter den svacka som i januari 2002 rapporterades för barn födda 1999 (88,4 %), åter ha stigit över den kritiska 90 % - nivån. Andelen MPR-vaccinerade bland årskullarna födda 2000, 2001 respektive 1999 uppgick i januari 2004 till 93,5%, 94,0% respektive 94,3 %.

Detaljerad statistik med tabeller kan laddas ner från Smittskyddsinstitutets hemsida.