Antalet fall av sorkfeber (nephropathia epidemica) anmälda till och med augusti månad 2004 är jämförbara med de tidigare epidemiska åren i Sverige (Fig 1).

Figur 1. Antal anmälda sorkfeberfall per kvartal 1998-aug 2004

278 fall har anmälts och som tidigare år är de flesta fallen (98%) smittade i Gävleborgs landsting och norrut. Enstaka fall har förekommit i Värmland och Dalsland.

De flesta insjuknade är i åldersgruppen 40-69 år och som vanligt är 62 % av de anmälda män. (Fig 2)

Figur 2. Antal anmälda sorkfeberfall per ålder och kön jan-aug 2004

Sorkfeber orsakas av Puumala-virus. Skogssorken (Clethrionomys glareolus) utgör reservoaren för viruset och den årliga sorktätheten under hösten korrelerar väl med antal humana fall under höst och vinter. I Sverige ser man en ökning bland sorkar var 3-4 år med en liknande periodicitet bland humanfallen.

Skogssorkarna utsöndrar virus i saliv, urin och avföring som sedan smittar människor via inandning av damm. Typiska exempel på smittvägar som nämns i anmälningar är ved- eller höhantering, städning av uthus eller någon annan byggnad där sork kan ha vistats.

Symptomen börjar med en influensaliknande bild (hög feber, myalgi, och påverkat allmäntillstånd) som ofta fortsätter med buk och ryggsmärtor samt huvudvärk. Många fall får njurpåverkan och lindriga blödningskomplikationer kan tillkomma. Det är troligt att sjukdomen är underdiagnosticerad eftersom seroprevalensen för IgG-antikroppar är 9% i Västerbotten och Norrbotten. Inkubationstiden är 1-8 veckor.

Det finns anledning att ha diagnosen i åtanke om man träffar på patienter med ovanstående symptom som vistats i Norrland.

/Malin Arneborn