Sedan 1997 finns en handlingspolicy för att hantera EHEC hos nötkreatur (uppdaterad 1999) utarbetad av Statens veterinärmedicinska anstalt, Statens jordbruksverk, Livsmedelsverket, Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen. Nu är det dags för en ny uppdatering.

En av förändringarna i dokumentet är att en helt ny beteckning för EHEC används för att förtydliga vad som menas: humanpatogen VTEC (HP-VTEC); detta avser VTEC hos djur där det finns ett epidemiologiskt samband med enterohemorragisk E. coli (EHEC) sjukdom hos människa.

Dokumentet omfattar bl.a. följande:

  • Generella åtgärder hos besättningar med idisslare för att skydda allmänheten,
  • Särskilda åtgärder vid epidemilogiskt samband mellan smittad person och idisslare,
  • Aspekter på gödselhantering,
  • Livsmedelshygieniska aspekter.

Handlingspolicy avseende kontroll av humanpatogen verotoxinbildande Escherichia coli