Antalet fall av HIV har ökat i Kina under de senaste åren. Samtidigt blir de kinesiska myndigheterna mer öppna i frågan. Fram till och med juli 2004 har totalt 76675 HIV-fall rapporterats i Kina. WHO/UNAIDS uppskattar dock att omkring 840 000 personer lever med HIV/AIDS i Kina för närvarande och att upp till 10 000 000 kan ha drabbats fram till år 2010.

Majoriteten av de nu anmälda fallen lever på landsbygden och är i åldern 20- 39 år. Två grupper anses vara extra drabbade: plasmagivare och injektionsmissbrukare, men smittspridningsmönstret håller på att ändras och en ökning ses i den allmänna befolkningen.

Medvetenheten kring den nationella HIV/AIDS-situationen har ökat på högsta politiska nivå under de senaste åren. Den kinesiske presidenten Hu Jintao har bland annat uttalat sig om att arbetet kring HIV/AIDS-prevention och behandling är en viktig faktor för Kinas framtid, och påpekade att partiet och politikerna måste fördjupa sin kunskap kring problemen för att kunna motivera hela befolkningen till att samarbeta i frågan.

Som en del i det ökade fokuset på HIV/AIDS i Kina har SIDA beslutat att stödja ett WHO-projekt, kallat ”Comprehensive HIV/AIDS-prevention and care project in China”. WHO har efter SARS-epidemin ett mycket gott samarbete med de kinesiska hälsomyndigheterna, och kommer även i detta projekt att ha ett fortsatt nära arbete. Syftet är att stärka utvecklandet av nationella riktlinjer och verktyg för HIV/AIDS-prevention och behandling.

En del av detta projekt kommer att utgöras av ett samarbete mellan kinesiska myndigheter och Folkhälsoinstitutet och Smittskyddsinstitutet i Sverige. Folkhälsoinstitutet kommer främst att fokusera på information, stöd och förebyggande arbete bland riskgrupper. För SMI:s del kommer arbetet att fokusera på övervakning och behandling av infektioner. Projektet kommer dels arbeta på nationell nivå, men man har även valt ut Hunan-provinsen i södra Kina som ”modell-provins” för att testa och utvärdera nya metoder vad det gäller övervakning, prevention och behandling. Om försöken faller väl ut kan arbetsformerna sedan spridas till andra provinser.

Under förra veckan besökte deltagare från SMI:s avdelning för epidemiologi Beijing för att fastställa projektplanen och förankra den hos WHO, det kinesiska hälsoministeriet och nationella och regionala samarbetspartners. Projektet kommer att löpa under tre år och innebära både besök av svenska experter i Kina och vistelser för kinesiska medarbetare i Sverige. Inledning planeras ske i januari 2005 med en formell utvärdering av HIV/AIDS-övervakningssystemet på nationell och lokal nivå av vår EPIET-fellow Benn Sartorius i samarbete med kinesiska kollegor.

Denna utvärdering med efterföljande rekommendationer kommer sedan att mynna ut i en workshop i Hunan i september, samt ett besök i Stockholm av kinesiska kollegor senare under hösten för att presentera SMI´s verksamhet och knyta kontakter för fortsatt samarbete. För antiviral behandling kommer SMI att hjälpa till att etablera kontakter mellan Infektionssjukhuset i Changsha, Hunan och kompetens i Sverige, som förhoppningsvis kommer att göra sitt första besök i Kina under våren.

Under besöket i Beijing fick vi många tillfällen att diskutera formerna för det framtida svensk-kinesiska samarbetet, och ett tydligt stöd för projektet visades från WHO och berörda myndigheter. Mer information om projektets utveckling kommer till våren!

Liselotte Högberg