Den frivilliga rapporteringen av norovirus i Sverige har pågått sedan mitten av oktober 2003 (vecka 43). Samtliga 12 laboratorier som utför norovirusdiagnostik rapporterar sina fynd av norovirus varje fredag till epidemiologiska avdelningen SMI. Rapporten innehåller totala antalet provtagna personer och antalet positiva patienter, samt ålder, kön och provtagningskommun. Olika undersökningsmetoder som används av laboratorierna är: PCR ( 9 lab.), ELISA (3 lab.), elektronmikroskopi (1 lab.).

Det är fortfarande få rapporter i höst av norovirusutbrott i Europa. I Sverige kan vi dock konstatera att norovirussäsongen har börjat. Flera sjukhus har rapporterat utbrott. De senaste fyra veckorna syns en tydlig ökning av antalet fall enligt laboratorierapporteringen.

Fynd av norovirus per vecka

Figuren visar antalet rapporterade patienter vintersäsongen 2003-04 och höstens rapportering fram till och med vecka 46. Säsongen 2003-04 var relativt lugn vad gäller sjukhusutbrott av norovirus jämfört med samma period 2002-03, då extremt många fall rapporterades inte bara i Sverige utan från många andra länder i Europa. Årets norovirussäsong ser ut att få ett mer normalt förlopp, troligen med fler fall än förra året. Under sommaren (vecka 34) syns en topp av antalet rapporterade norovirusfall, detta härrör från ett större badvattenassocierat utbrott.

Med hjälp av de rapporterande laboratorierna hoppas vi kunna följa utvecklingen av vinterkräksjukans förlopp bättre än tidigare och snabbt kunna rapportera om avvikelser från en normal vintersäsong.

Stort tack till alla viruslaboratorier för att ni vill deltaga med snabb rapportering.

/Kjell-Olof Hedlund , Yvonne Andersson