Sommarens fall av sepsis med en icke-toxinbildande Vibrio cholerae efter utomhusbad i trätunna (Smittskydd nr 5, 2004) har givit upphov till frågor om vad som egentligen är anmälningspliktigt enligt nya smittskyddslagen. En titt i EU:s falldefinitioner (som Sverige åtagit sig att följa) kan här ge en vägledning.

Det finns två varianter av anmälningspliktig vibrioinfektion:

Enligt smittskyddslagen (SFS 2004:16) är sjukdomen "kolera" (och orsakande smittämne) en allmänfarlig sjukdom som skall anmälas.
Enligt EU:s falldefinition gäller följande:

Laboratoriekriterier för diagnos:

  • Isolering av koleratoxinbildande Vibrio cholerae O1 eller O139 från avföring eller kräkning.
  • Påvisande av en specifik antikroppsreaktion mot toxin eller vibrioner.

Enligt smittskyddsförordningen (SFS 2004:255) är också "vibrioinfektion exkl. kolera" en anmälningspliktig sjukdom utöver allmänfarlig sjukdom. Vi tolkar detta som att alla Vibrio förutom ovanstående hamnar i denna grupp. Med detta resonemang är en icke-agglutinerande Vibrio cholerae anmälningspliktig (men inte allm��nfarlig) – oavsett infektionens lokalisation.

Falldefinitionerna kan också ge vägledning i många andra fall när det uppstår oklarheter vad som ska anmälas.

/Karl Ekdahl