Antalet HIV-smittade i världen fortsätter att öka och uppgår idag till 39,4 miljoner. Även i Sverige kan man se en klar ökning av antalet nya HIV-fall. Det framgick vid den presskonferens som hölls på onsdagen av Smittskyddsinstitutet (SMI) och Noaks Ark–Röda Korset. En trend man kan se är att fler och fler kvinnor smittas av HIV – nästan hälften av de 37,2 millioner vuxna som lever med HIV i världen är kvinnor, visar en ny rapport från UNAIDS/WHO.

Antalet människor i världen som bär på HIV är 39,4 miljoner, vilket är fler människor än någonsin. Detta kan jämföras med slutet av år 2002 då 36,6 miljoner levde med HIV. Värst drabbat är södra Afrika, där medellivslängden sjunkit till under 40 år i nio länder p.g.a. HIV-epidemin. I Kina, Vietnam och Indonesien har antalet HIV-smittade ökat med 50 % sedan år 2002. Även i Östeuropa och Centralasien har man sett en stor ökning, visar en ny rapport från UNAIDS/WHO – AIDS Epidemic Update 2004 .

Rapporten visar även att antalet kvinnor som bär på HIV har ökat i alla delar av världen de senaste två åren. Av alla HIV-smittade vuxna i världen – 37,2 miljoner – är nästan hälften kvinnor. Det finns flera anledningar till att HIV ökar bland kvinnor; dels är kvinnor rent biologiskt mer mottagliga för att bli smittade än män, dels har kvinnor i många delar av världen svårt att skydda sig mot sexuell överföring av HIV på grund av maktstrukturer, t.ex. i form av sexuellt våld eller svårigheter att begära kondomanvändning av sin man. Situationen är värst för unga kvinnor i södra Afrika där 75 % av de HIVsmittade i åldersgruppen 15-24 år är kvinnor.

Situationen i Sverige

Även i Sverige noteras en klar ökning av antalet HIV-fall under 2004. Sedan januari månad har 357 nya fall rapporterats till Smittskyddsinstitutet (SMI). Motsvarande siffra för 2003 var 323 fall. Majoriteten av de nyanmälda fallen under året (218 fall) har varit personer som smittats i andra länder före immigration till Sverige, och det finns inga tecken på vidare inhemsk heterosexuell smittspridning.

I Sverige har totalt 6 640 HIV-fall rapporterats sedan 1985, och cirka 3 500 personer lever i dag med HIV i Sverige. HIV-spridning är fortfarande inte något problem bland yngre människor i Sverige, men med tanke på en kraftigt ökad smittspridning av klamydiainfektion bland ungdomar kan denna situation snabbt ändras om HIV introduceras i ungdomsgrupperna.

Hivepidemins utbredning i världen och i Sverige

Vaccin mot hiv - en lägesrapport