Den 1 juli i år infördes ett antal nya och utvidgade anmälningspliktiga diagnoser enligt smittskyddslagen. Som alltid i samband med ändrade regler finns det en startsträcka av varierande längd. Som vi tidigare kunnat notera när nya diagnoser blir anmälningspliktiga är laboratorierna ofta bra på att ta sig an sina nya uppgifter medan det dröjer längre tid för behandlande läkare att bli medvetna om sina nya skyldigheter.

Som ett exempel kan vi nämna invasiv infektion med grupp A streptokocker. Sedan halvårsskiftet har vi fått in ett drygt 100-tal laboratorieanmälningar, men endast 20 anmälningar från behandlande läkare.

Ansvaret för att föra ut information om de nya diagnoserna ligger på alla smittskyddsansvariga myndigheter och vi drar härmed vårt strå till stacken.

Nya eller utvidgade anmälningspliktiga diagnoser efter halvårsskiftet är:

 • Alla enterohemorragiska E. coli (EHEC) - tidigare enbart O157
 • Brucellos
 • Denguefeber
 • Echinokockinfektion
 • Infektion med Cryptosporidium
 • Infektion med Entamoeba histolytica - tidigare ej specificerad amöbainfektion
 • Invasiv infektion med Haemophilus influenzae - tidigare enbart typ b
 • Invasiv infektion ß-hemolyserande grupp-A-streptokocker (GAS)
 • Invasiv pneumokockinfektion - tidigare enbart isolat med nedsatt känslighet för penicillin
 • Leptospirainfektion
 • Q-feber
 • Vibrioinfektion exkl. kolera
 • Viral meningoencefalit (inklusive TBE)

Diagnoser som sedan halvårsskiftet försvunnit är:

 • Fläckfeber
 • Toxoplasmos
 • Ulcus molle
 • Återfallsfeber

/Karl Ekdahl , Ragnhild Janzon