Enligt gällande smittskyddslag är HIV-infektion en anmälningspliktig sjukdom. Den läkare som diagnostiserar dessa sjukdomar hos en patient skall anmäla fallet till Smittskyddsinstitutet (SMI) och smittskyddsläkaren i länet.

Anmälan innehåller epidemiologiska uppgifter om kön, trolig smittväg och smittort. Läkaren har också möjlighet att lägga till uppgifter av epidemiologisk betydelse. Sex till tolv månader efter HIV-anmälan erhåller diagnostiserande klinik ett kompletterande frågeformulär specifikt för HIV. Den samlade epidemiologiska informationen kommer därför vanligtvis att vara klar tidigast ett år efter att anmälan skett.

I Sverige lever idag omkring 3 200 personer med HIV-infektion. Under år 2003 anmäldes sammanlagt 379 personer med HIV-infektion. Ökningen under år 2003 utgörs främst av fler nyinvandrade HIV-smittade. Ungefär en tredjedel av de nydiagnostiserade de senaste åren är smittade i Sverige.

Sex mellan män

Nya fall av HIV där sex mellan män anges som smittväg har legat stabilt de senaste åren. Under år 2003 anmäldes 79 nya fall. Medelåldern vid diagnos för denna grupp är förhållandevis hög, under år 2003 var medelåldern 39 år. Totalt har 2400 personer rapporterats med HIV-infektion i denna grupp, vilket motsvarar 49 procent av samtliga anmälda fall som smittats sexuellt.
60 % av de anmälda uppger att de smittats i Sverige. Av de män som smittats utomlands smittades majoriteten i Europa och Amerika.

Sex mellan män och kvinnor

År 2003 anmäldes 201 personer med hivinfektion (88 män och 113 kvinnor). Ökningen ses framförallt bland personer smittade före ankomst till Sverige, under året anmäldes 132 (66%) personer i denna grupp jämfört med 76 fall/år den senaste femårsperioden.
Antal rapporterade fall av heterosexuellt smittade personer med hiv-infektion är främst beroende av antalet flyktingar från högendemiska områden som testats HIV-positiva i Sverige. Av dessa kommer de flesta från Afrika, främst från högendemiska områden söder om Sahara.

Av de 201 personer som år 2003 anmäldes som heterosexuellt smittade med HIV-infektion är 28 smittade i Sverige, 28 personer är bosatta i Sverige men smittade utomlands.

Medelåldern vid diagnos bland de heterosexuellt smittade männen var 41 år och bland kvinnorna 32 år 2003. Totalt har 2 472 personer rapporterats smittade heterosexuellt, varav 1 222 män och 1250 kvinnor.

Intravenöst missbruk (IV-missbruk)

År 2003 anmäldes 27 IV-missbrukare med HIV-infektion (23 män och 4 kvinnor). Medelåldern vid diagnos för män var 41 och kvinnor 35 under 2003.Totalt har därmed 904 personer rapporterats smittade via intravenöst missbruk, alternativt via sex mellan missbrukare. De flesta missbrukarna har smittats i Sverige. Av de 17  personer som under år 2003 uppger att de smittats i Sverige var 16 anmälda från Stockholm.

Mor/barnsmitta

Fyra fall av mor–barnsmitta anmäldes år 2003. Till och med december 2003 har totalt 74 barn anmälts smittade via mor–barn. Majoriteten av de barn som diagnostiserats är barn vars mödrar inte varit föremål för behandling under graviditet. Anledningen kan vara att kvinnan efter graviditet flyttat till Sverige eller att kvinnan inte varit känt HIV-positiv.

Övriga smittvägar

Varje år rapporteras enstaka personer som smittats via blodprodukter, men ingen har hittills diagnostiserats som smittad i Sverige efter 1985. För 12 personer som anmälts år 2002 är det omöjligt att säga om de smittats sexuellt eller via sjukvården i sina ursprungsländer. Av de 54 personer med okänd smittväg kommer fyra från Sverige.

Personer bosatta i Sverige smittade utomlands

Under perioden 1993-2003 diagnostiserades årligen i snitt 44 personer med HIV-infektion bosatta i Sverige, som smittats vid utlandsvistelse. Antalet anmälda fall har varit stabilt de senaste åren. Under år 2003 rapporterades 43 fall. Som framgår av tabellen har den största ökningen skett bland personer som smittats i Asien, av dessa relateras de flesta fall till Thailand.

Tabell . Personer bosatta i Sverige smittade utomlands

Sammanfattning

Utvecklingen av den svenska HIV-epidemin under hela 1990-talet har präglats av den globala HIV-situationen. Personer smittade utomlands, vanligtvis i högendemiska områden, utgör över 2/3 av de rapporterade fallen under senare år. Den största gruppen utlandssmittade är personer smittade före immigration till Sverige. Antal årligen rapporterade HIV-fall varierar ofta med antalet nyinvandrade och varifrån dessa kommer. Trots en dramatiskt ökad förekomst av HIV och andra sexuellt överförda infektioner i Sveriges östliga närområden har det inte noterats någon ökning av antalet fall av hiv och andra sexuellt överförda infektioner relaterade till dessa områden.

OBS! All HIV-statistik som vi här presenterar grundar sig på anmälningsår för fallet, det vill säga det år som anmälan kommer till Smittskyddsinstitutet. Smittotillfälle och diagnosår kan således ligga längre tillbaka i tiden. För information om situationen i enskilda landsting hänvisar vi till Smittskyddsläkaren i respektive landsting.

/Malin Arneborn