Bakgrund, förutsättning

Enligt önskemål från socialstyrelsen och företrädare för landets smittskyddsläkare och vårdhygieniker skall MRSA-isolat från samtliga nyanmälda fall i Sverige typas, och resultat återföras till insändande laboratorium, vårdhygien och smittskydd. För benämning av isolatens bandmönster används en av SMI föreslagen svensk nomenklatur, som utarbetats med ambitionen att varje bandmönster ges en egen beteckning. Beteckningen skall vara till största möjliga nytta för smittskyddsarbetet, både lokalt och nationellt.

Metoder

Pulsfältsgelelektrofores (PFGE) används som standardmetod och utförs enligt internationella överenskommelser (Murchan et al. J Clin Microbiol 2003; 41:1574-85). Analys av resultaten (bandmönster) görs gentemot hela den databas som skapats och som består av bandmönster från internationella referensstammar samt alla MRSA isolerade i Sverige från och med år 2000, och i vissa fall även tidigare.

På samtliga isolat i stamkollektionen används en PCR-metod för detektion av mecA- respektive nuc-gener. Positiva resultat verifierar isolaten som MRSA. Resistensbestämning med diskdiffusionsmetod och Etest (endast oxacillin) görs på samtliga isolat.

Ytterligare molekylärbiologiska metoder för karakterisering och klassificering av isolat är MLST, analys av SCCmec samt detektion av gen för PVL-toxin. Dessa metoder appliceras på särskilt utvalda isolat, t ex isolat med nya PFGE-mönster. Resultat av dessa analyser kommer att ges i rapportform.

Handläggning

Enligt statistiken av anmälda fall av MRSA har det hittills handlat om cirka 40 patienter per månad. Isolat sänds till SMI från samtliga mikrobiologiska laboratorier i Sverige. Resultat av typning återförs till laboratorier, vårdhygien och smittskydd, oftast inom två veckor. Av anmälda fall kommer i dagsläget tre fjärdedelar från de landsting som också har egen typningsverksamhet (Stockholm, Uppsala, Skåne, Halland, Västra Götaland, Örebro, Västerbotten) medan övriga sänder isolat direkt till SMI. Metoder för upptäckt av MRSA finns i alla landsting, och verifieringsmetod (PCR eller kommersiell test) används av de flesta.Isolat från alla nyanmälda fall skickas omgående till SMI och tas om hand genast. Verifiering av resistens (PCR), resistensbestämning samt PFGE-typning görs löpande. Analys av PFGE-mönster med datorstöd görs kontinuerligt mot den hela tiden växande databasen av MRSA-isolat, vilket kräver mikrobiologisk specialkunskap.

Analyssvar kan lämnas inom 2 veckor, ibland dock med ”preliminär” beteckning som måste analyseras vidare. Typning av isolat från de landsting som saknar egen typningsmöjlighet och ej refererar till regionalt laboratorium analyseras med förtur. Vid specificerad frågeställning (utbrottsutredning, flera isolat) kan ofta snabbare bedömning göras och preliminärsvar lämnas per telefon, då mot avgift (f n 1470:- per isolat).

Återrapportering sker som brev/telefonsvar till insändande laboratorium (med kopia till berörd smittskyddsläkare och avdelningen för epidemiologi vid, SMI) samt en regelbundet uppdaterad lista över samtliga anmälda fall per år. Denna lista är avkodad och skall ses som ett komplement för att kunna göra jämförelser över landstingsgränser.

Listan (nedladdningsbar Excel-fil) kommer att uppdateras regelbundet och finnas tillgänglig på SMI:s hemsida under Statistik/ Antibiotikaresistens/PFGE-typning (se länk nedan).

För frågor rörande typningsresultat hänvisas till Bakteriologiska avdelningen, sektionen för antibiotikaresistens / vårdhygien, och för frågor kring epidemiologisk information till Epidemiologiska avdelningen vid SMI.

/Barbro Olsson-Liljequist och Karl Ekdahl