Antalet anmälda fall av penicillinresistenta pneumokocker år 2003 har legat relativt stabilt jämfört med år 2002. Som tidigare är majoriteten av de anmälda fallen barn under 6 år där bakterien diagnostiserats genom nasofarynxodling. Endast enstaka fall rapporteras med ett MIC PcG över 2 mg/L, och majoriteten av dessa fall har smittats utomlands.

Ur ett mer långsiktigt perspektiv har antalet anmälda fall stadigt minskat sedan diagnosen blev anmälningspliktig 1996. Under samma uppföljningsperiod har samtidigt en minskning av antalet nasofarynxodlingar och totalantalet isolerade pneumokocker noterats, vilket kan indikera en minskad diagnosintensitet.

Rutiner och indikationer för smittspårning kring kliniska fall av penicillinresistenta pneumokocker varierar betydligt mellan de olika landstingen, vilket gör det svårt att jämföra siffror mellan länen. I vissa områden genomförs en aktiv och intensiv smittspårning vilket resulterar att fler asymptomatiska fall identifieras, jämfört med län där endast personer som aktivt söker vård provtas.

/Liselott Högberg