År 2003 anmäldes 178 fall av syfilis, en ökning med 39 procent jämfört med år 2002 och den högsta årsincidensen i Sverige sedan 1983. Syfilis, som i skuggan av hiv-epidemin blev alltmer ovanligt i Sverige under 1980- och 1990-talet har såldes återkommit under de senaste åren. En liknande trend ses i flertalet Västeuropeiska länder som rapporterar om pågående utbrott, framför allt bland män som har sex med män i storstadsområden men också bland heterosexuella.

Syfilis per kön 1995-2003

Majoriteten av de anmälda fallen i Sverige år 2003, 97 personer, var män som smittats genom sex med män, en ökning med 33 procent jämfört med året innan. Medelåldern för dessa män var 38 år. Av dem hade 75 procent smittats i Sverige, varav flertalet i Stockholm, där det pågående syfilisutbrottet inte visar tecken på att avklinga. Totalt har 258 män som smittats genom sex med män rapporterats sedan utbrottet startade år 2000, att jämföra med någon enstaka individ om året under 1990-talet. De flesta inhemska fallen i denna grupp år 2003 var således smittade i Stockholm, men inhemska fall förekom även i Göteborg, Halmstad, Malmö och Helsingborg. Utlandssmittan hade framför allt ägt rum i storstäder i Västeuropa och i USA där syfilisutbrott bland mäns som har sex med män har rapporterats de senaste åren.

Bland heterosexuellt smittade män noterades nästan en fördubbling, från 22 fall år 2002 till 41 fall år 2003 (därtill kommer 18 män utan angiven smittväg). Endast 22 av de syfilissmittade var kvinnor. Medelåldern för kvinnorna var 33 år och för de heterosexuella männen 39 år. Av de heterosexuellt smittade kvinnorna och männen var flertalet smittade utomlands, främst i Östeuropa, Asien och Afrika och många av dessa var asylsökande. Men för 17 personer (12 män och fem kvinnor) som smittats heterosexuellt uppgavs Sverige som sannolikt smittland – de flesta smittade i Stockholm och Skåne – även det en ökning jämfört med 2002 då 11 inhemska fall bland heterosexuella rapporterades.

Halvårsstatistik: Syfilis

/Torsten Berglund