Ökningen av antalet anmälda fall med klamydiainfektion fortsätter. Under förra året anmäldes 26 802 smittade personer, vilket är en ökning med 9 procent jämfört med 2002. Inte sedan 1989 har så många fall rapporterats. Även i våra nordiska grannländer och i Storbritannien har samma utveckling ägt rum.

Smittspårning

Av de rapporterade fallen i Sverige var liksom tidigare år fler än hälften kvinnor (57 %). En mycket viktig metod att upptäcka nya fall av klamydia är genom partnerspårning, särskilt bland män som inte testar sig i samma utsträckning som kvinnor. Under året upptäcktes 44 procent av fallen bland de smittade männen genom partnerspårning jämfört med 27 procent av kvinnorna, medan ungefär en tredjedel av både de smittade männen och kvinnorna sökte vård p.g.a. akut sjukdom.

Åldersfördelning

Klamydia var vanligast bland både män och kvinnor i åldrarna 15-39 år. Medelåldern för kvinnorna var 22 år och för männen 25 år. Om man studerar incidensen per kön och åldersgrupp syns den tydligaste ökningen under förra året bland kvinnor mellan 15 och 19 år, medan däremot incidensen bland 20- till 24-åriga kvinnor har planat ut. Ökningen bland män är mest påtaglig i åldersgruppen 20-24-år (Fig 1).

Fig. 1 Anmäld klamydiainfektion per kön och åldersgrupp (per 100 000 invånare) 1995-2003

Smittvägar

Bland män som har sex med män var klamydia tidigare ovanligt, men även i denna grupp har en ökning skett under senare år. Förra året smittades 229 män, vilket var en ökning med 9 procent jämfört med 2002.

Smittland

De flesta smittades i Sverige (84 %), medan 6 procent uppgavs vara smittade utomlands, framför allt i Thailand, Spanien och Grekland. För 10 procent saknas uppgift om smittland.

Regional fördelning

Antalet smittade med klamydia per 100 000 invånare var högst i storstadsregionerna Stockholm och Uppsala. Gotland, som är ett semestermål, har normalt en hög incidens men under förra året sågs en viss minskning. Även Värmland, Östergötland och Jämtland uppvisade en minskning. I alla andra landsting ökade incidensen eller låg kvar på samma nivå som föregående år. Den största ökningen sågs i Södermanland och Västernorrland.

Fördelning över året

Under årets första del var ökningen av antal rapporterade klamydiafall svag jämfört med 2002. Den största ökningen ägde rum efter sommaren (Fig 2). Ökningen under hösten sågs främst i åldrarna 15 till 29 år.

Fig. 2 Antal anmälda fall av klamydiainfektion per månad 1997-2003
Tabell. Klamydia halvårsstatistik
Halvår Kvinnor Män Okänt kön Totalt
1997:1 3869 2698 0 6567
1997:2 4350 2986 2 7338
1998:1 4291 3118 9 7418
1998:2 4632 3147 2 7781
1999:1 4326 3166 2 7494
1999:2 5356 3853 5 9214
2000:1 5034 3817 11 8862
2000:2 6013 4400 9 10422
2001:1 5914 4576 2 10492
2001:2 6739 5032 3 11774
2002:1 6596 5025 5 11626
2002:2 7454 5597 11 13062
2003:1 6701 5099 5 11805
2003:2 8602 6387 8 14997

/Margareta Löfdahl