Under år 2003 anmäldes 107 malariafall. Kliniska anmälningar med epidemiologiska uppgifter har inkommit för 100 av dessa.

Plasmodium falciparum svarade för nästan 58 % av fallen, och Plasmodium vivax för 25 %. Av falciparumfallen var 17 svenska resenärer, varav 14 hade smittats under vistelse i olika delar av Afrika, två hade smittats i Thailand, och en hade vistats i Kambodja.

Av anmälningarna framgick att 12 av dem inte tagit något profylax-läkemedel och att två hade använt läkemedel med otillräcklig skyddseffekt för de aktuella länderna. De två som smittats i Thailand hade besökt ett flertal turistorter och i enlighet med gällande rekommendationer inte använt något profylaxläkemedel.

Av de 41 falciparumfallen bland personer som kommer från malariaendemiska områden var 7 nyanlända till Sverige och för dem saknas uppgifter om eventuell malariaprofylax. De övriga 34, bosatta i Sverige, som varit på besök i sina ursprungsländer hade bara i enstaka fall tagit profylax.

Vivax-malaria drabbade 25 personer, tolv av dem var svenskar varav hälften hade tagit profylax.

Fig.1 Falciparum-malaria 1994-2003, svenskar (röd linje), utländsk härkomst (blå linje)

Trender

Antalet anmälda malariafall har inte ökat under 1990-talet, trots att resandet ökar. Sedan mitten av 1980-talet har infektion med Plasmodium falciparum varit den vanligaste malariatypen som importerats till Sverige, men allt färre svenska resenärer har drabbats (fig.1).

1998/99 ändrades profylaxrekommendationerna till mer effektiva läkemedel för resenärer till länder i Afrika och det ligger troligen bakom minskningen som skett under senare år (det stora antalet fall år 2000 berodde på ett utbrott bland Gambia-resenärer som inte använt adekvat profylax).

De flesta av de falciparum-smittade har de senaste åren varit personer med utländsk härkomst som smittats före ankomst till Sverige eller vid besök i tidigare hemland. Många av de sistnämnda har inte tagit någon form av medikamentell profylax före eller under resan.

/Ragnhild Janzon